Kritiky.cz > Zajímavosti > Hudební událost roku se blíží. Pod taktovkou TV Nova oslaví Český slavík šedesátiny

Hudební událost roku se blíží. Pod taktovkou TV Nova oslaví Český slavík šedesátiny

CS
CS
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velkolepá show, živá vystou­pe­ní nej­lep­ších čes­kých inter­pre­tů, pocta legen­dám, VIP backstage room, tři vel­ké mode­rá­tor­ské osob­nos­ti a hvězd­ní hos­té. Televize Nova na sobo­tu 12. lis­to­pa­du při­pra­vu­je kul­tur­ní udá­lost roku. Budou se udě­lo­vat ceny Český sla­vík. V rám­ci slav­nost­ní­ho veče­ra vystou­pí všich­ni loňští vítě­zo­vé – Marek Ztracený, Ewa Farna, kape­la Mirai – i stá­li­ce čes­ké pop music jako Olympic nebo Jiří Korn. Vůbec popr­vé v his­to­rii anke­ty na gala­ve­če­ru zahra­je sku­pi­na Lucie. Nový je také sys­tém hla­so­vá­ní a na jed­no­ho z hla­su­jí­cích čeká výhra v podo­bě luxus­ní­ho auta. 

 

„Český sla­vík je svát­kem čes­ké hud­by a jejích fanouš­ků. Ti jsou totiž těmi, kdo hud­bu poslou­cha­jí, cho­dí na kon­cer­ty a hle­da­jí infor­ma­ce o svých oblí­be­ných inter­pre­tech. A jsou to také oni, kdo roz­ho­du­jí o vítě­zích,“ říká gene­rál­ní ředi­tel­ka TV Nova Klára Brachtlová a dodá­vá: „Dosud jsme byli vysí­la­te­lem slav­nost­ní­ho pře­dá­vá­ní a náš vliv na obsah veče­ra byl výraz­ně limi­to­ván. Nyní, když TV Nova zís­ka­la prá­va na pořá­dá­ní anke­ty, je zce­la v naší režii a my tak může­me důstoj­ně navá­zat na šede­sá­ti­le­tou ‚sla­vi­čí‘ tra­di­ci. Diváci se roz­hod­ně mají nač těšit.“

 

Slavnostním veče­rem bude, v režii jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reži­sé­rů přímých pře­no­sů a tele­viz­ních show Pepeho Majeského, pro­vá­zet mode­rá­tor­ská dvo­ji­ce Aleš Háma a Ondřej Sokol. „Slavík je pro mě nato­lik sou­část dět­ství, že to vní­mám jako straš­ně důle­ži­tou udá­lost a této prá­ce si vel­mi vážím,“ svě­řu­je se Ondřej SokolAleš Háma jej dopl­ňu­je: „Pamatuju doby, kdy jsme stá­va­li fron­tu před tra­fi­kou na Mladý svět, kde vychá­zel hla­so­va­cí lís­tek do Slavíka, a mod­li­li se, aby se na nás dosta­lo. Tím chci říct, že je to pro mne sku­teč­ně legen­dár­ní anke­ta s veli­kou his­to­rií. A pro­to k ní pocho­pi­tel­ně při­stu­pu­ji s dosta­teč­nou poko­rou. Myslím, že Slavík může být vní­mán i jako urči­tá mode­rá­tor­ská meta.“ 

Po pět­a­dva­ce­ti letech se do Českého sla­ví­ka vra­cí Tereza Pergnerová. Tehdy spo­lu s legen­dár­ním Jiřím Suchým mode­ro­va­la slav­nost­ní pře­dá­vá­ní. Letos bude ve spe­ci­ál­ní VIP backstage room zpo­ví­dat legen­dy čes­ké popu­lár­ní hud­by. „Zavzpomínáme na dlou­hou a jedi­neč­nou ces­tu Českého sla­ví­ka. Oživíme i mož­ná zapo­me­nu­tá fak­ta. Budeme sla­vit.“

 

Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je sys­tém hla­so­vá­ní. Tím jedi­ným mož­ným způ­so­bem je vypl­ně­ní for­mu­lá­ře na webo­vých strán­kách www.ceskyslavik.cz. Každý může až do kon­ce říj­na hla­so­vat v kate­go­ri­ích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební sku­pi­na a Hip Hop a Rap. Vždy maxi­mál­ně pro šest inter­pre­tů. Jednomu uměl­ci nelze dát více než jeden bod. Hudební fanouš­ci mohou roz­hod­nout i o tom, kdo se sta­ne Objevem roku. Vybírat mohou mezi zpě­vá­kem Calinem, zpě­vač­kou Annet X a sku­pi­nou We Are Domi, ve kte­ré zpí­vá Dominika Hašková. Úplně popr­vé se letos ote­ví­rá Síň slá­vy. „Do ní bude uve­den vždy někdo, kdo se zaslou­žil o vznik, roz­voj nebo pod­po­ru čes­ké popu­lár­ní hud­by,“ vysvět­lu­je kre­a­tiv­ní pro­du­cent a reži­sér Pepe Majeský.

 

Generálním part­ne­rem Českého sla­ví­ka se sta­la Trinity Bank, kte­rá věnu­je vylo­so­va­né­mu výher­ci nový luxus­ní auto­mo­bil Mercedes Benz GLC. Partnerem anke­ty je i zho­to­vi­tel cen, Granát Turnov. Akademická sochař­ka Helena Hrabová je autor­kou hlav­ní ceny Český sla­vík od roku 1996 a letos dopl­ni­la sla­vi­čí kolek­ci o cenu Objev roku, Síň slá­vy a Absolutního sla­ví­ka. Mediálním part­ne­rem je Rádio Impuls.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Novak Djokovic vs. Adam Pavlásek7. července 2017 Novak Djokovic vs. Adam Pavlásek Nejlepší okamžiky zápasu. https://youtu.be/drcicr8ngik Posted in Tenis
  • Jan Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Jan Svěrák o filmu Po strništi bos O čem je film Po strništi bos? Je to komorní vyprávění o jedné rodině očima malého osmiletého chlapečka. Stejně jako Obecná škola, Kolja, Vratné lahve, každý ten film byl komorní příběh […] Posted in Rozhovory
  • Král (2019)3. listopadu 2019 Král (2019) Říjnová hororová Netflixovská nadílka skončila, ale jsem vděčný i za tenhle Historický biják, který jak se zdá bude Netflix servírovat každý rok ( Minule podobnou dobu to byl Outlaw King, […] Posted in Krátké recenze
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Botanicum4. května 2018 Botanicum Někdy se nám dospělým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrácí kouzlo. Souvisí to s tempem, jakým žijeme. Pokud si myslíte, že doba dětského údivu nad přeměnou žluté pampelišky v kouli […] Posted in Recenze knih
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze
  • Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 201621. dubna 2017 Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016 Pokud se nějaký film odehrává v Transylvánii, tak to nemusí nutně znamenat, že by hlavní hrdina byl nějaký krvežíznivý nemrtvý. Naopak, klidně to může být i člověk, který životy zachraňuje […] Posted in Filmové recenze
  • Osamělý svobodný muž – 7129. srpna 2021 Osamělý svobodný muž – 71 Posted in Komiks
  • Max von Sydow9. března 2020 Max von Sydow Max von Sydow, rodným jménem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dubna 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. března 2020) byl švédský herec (také francouzský, francouzské státní občanství získal v roce […] Posted in Profily osob
  • Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou22. listopadu 2019 Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou Zajímají se naše děti o fyziku, či je naopak tento obor děsí? Pomocí této překrásné publikace objeví spoustu zajímavostí a nadchnou se pro svět plný elektřiny a magnetismu, gravitačních […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62961 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71612 KB. | 24.06.2024 - 15:12:53