Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zaklínač - Druhá série: Recenze

Zaklínač - Druhá série: Recenze

Z2
Z2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V prv­ní epi­zo­dě se k povíd­kám na chví­li vrá­tí­me, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu dopro­vá­zet ješ­tě nemě­la, ale neva­dí. Povídka byla zpra­co­vá­na hez­ky.

Celkově čer­pá dru­há řada z Krve elfů, tedy prv­ní­ho dílu romá­nu o Geraltovi a Ciri a tře­tí kni­hy. Wild hunt tu pod­le mě ješ­tě nebyl, ale ani tady neva­dí. Tedy ale­spoň mně.

Právě nedo­dr­že­ní před­lo­hy byla čas­to vytý­ka­ná věc. Téměř v kaž­dé recen­zi, na kte­rou jsem kli­kl, si autor musel postě­žo­vat na odliš­nos­ti vůči kni­hám. Proč to ale tolik vadí? Vždyť ani Pána prs­te­nů nedo­dr­že­li na 100 %.

Některé čás­ti děje byly samo­zřej­mě vyne­chá­ny, jiné vymyš­le­ny pou­ze a jen pro seri­ál. Například obe­lis­ky a ježi­ba­ba byly novin­ka. Zde stá­le nevi­dím pro­blém. Vše bylo do děje zařa­ze­no tak při­ro­ze­ně, že jsem musel chví­li vzpo­mí­nat, jest­li to v kni­hách fakt neby­lo.

Než pře­jdu ke kon­krét­ním posta­vám, musím ale seri­á­lu pře­ci jen něco vytknout. I když jinak, než majo­ri­ta recen­zen­tů.

Divákům se samo­zřej­mě nelí­bí změ­na rasy u hlav­ních postav. V pří­bě­hu vychá­ze­jí­cím ze slo­van­ské myto­lo­gie asi fakt nebu­dou lidé ze všech exis­tu­jí­cích kon­ti­nen­tů. Jenže v dneš­ní době to tak být musí, tak budiž. Například se změ­nou rasy čaro­dě­jek pro­blém nemám. Čarodějky byly sbí­rá­ny ze všech kou­tů svě­ta, tak proč ne. Turecký image Vilgefortze mi k němu nao­pak hroz­ně sedl. Ale elfo­vé... Změna rasy u elfů pro­bo­ha ne. Tohle fakt ne.

dij.jpg
Photo © Netflix

Neneke, jakož­to jed­na z nových postav byla také sym­pa­tic­ká a pro­blém jsem s ní neměl. (Ještě v refe­ren­ci na před­cho­zí odsta­vec.) Dijkstra, ten se hod­ně pove­dl. Fillippa nao­pak nedo­sta­la téměř žád­ný pro­stor, což byla vel­ká ško­da. V před­lo­ze je to suve­rén­ně nej­zá­keř­něj­ší potvo­ra pod slun­cem, tak­že dou­fám, že v dal­ších řadách dosta­ne aspoň něja­ký scé­nář. Francesca? Výborná. Císař půso­bil tro­chu málo zle, ale uvi­dí­me. Uvidíme, co při­ne­sou dal­ší řady.

Jisté zlep­še­ní jsem také zazna­me­nal u stá­va­jí­cích postav. Ciri už má koneč­ně obo­čí! I Triss se opro­ti prv­ní sezó­ně zlep­ši­la: tu hrů­zu na hla­vě nahra­dil nor­mál­ní účes a ona zača­la být i sym­pa­tic­ká. Akorát Yennefer byla tako­vá celá utlu­me­ná. I když klad­ná posta­va, pořád je to vypo­čí­ta­vá svi­ně a zaslou­ži­la by si pro­sto­ru víc. Ani Marigolda jsme si moc neu­ži­li.

Ale cel­ko­vý dojem byl víc než pozi­tiv­ní. Že to celé táhl Henry Cavill, a byl výbor­ný, snad opa­ko­vat nemu­sím. To víme a to je jas­né. Já se těším na pokra­čo­vá­ní, kte­ré by moh­lo být dřív, jak za dva roky.

Hodnocení CSFD: 68 %
Moje hod­no­ce­ní: Konečně solid­ní fan­ta­sy, kte­ré­ho je tak zou­fa­le málo. Aspoň 80 %.


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07889 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71635 KB. | 25.06.2024 - 18:26:20