Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Interstellad
Interstellad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kine­ma­to­gra­fii je krás­né, že nás ješ­tě stá­le doká­že pře­kva­po­vat. I když pod­le upou­tá­vek čeká­te něco jako „Vesmírnou ody­seu“ kří­že­nou s „Gravigací“, „Vetřelcem“ a vět­ši­nou kata­stro­fic­kých fil­mů o záchra­ně svě­ta, nej­no­věj­ší film „Interstellar“ nako­nec pře­kva­pí ve všech ohle­dech, přes­to­že nijak neskrý­vá poctu dří­ve nato­če­ným sci-fi fil­mům.

Int1.jpg

Na kaž­dý fil­mo­vý počin Christophera Nolana se čeká jako na zázrak. Může za to oje­di­ně­lý, spek­ta­ku­lár­ní styl, s jakým ten­to ang­lic­ký gentle­man doká­že reží­ro­vat své fil­my, stej­ně jako zvlášt­ní scé­ná­ře, kte­ré si píše buď sám („Počátek“), pří­pad­ně se svým mlad­ším bra­t­rem Jonathanem („Memento“). Žádný z jeho fil­mů nezkla­mal, za oba zmí­ně­né fil­my byl nomi­no­ván na Oscara za scé­nář a batma­nov­ská tri­lo­gie si zís­ka­la tako­vou pří­zeň divá­ků, že je dnes Christopher Nolan reži­sé­rem s nej­vět­ším počtem fil­mů v nej­lep­ší stov­ce dle ser­ve­ru imdb.com, kde jich má rov­ných šest.

Int2.jpg

Interstellar je Nolanovým devá­tým celo­ve­čer­ním fil­mem a jed­ná se o mis­trov­ské dílo. V rám­ci herec­ké­ho obsa­ze­ní nepo­ne­chal nic náho­dě a tak býva­lé­ho pilo­ta Coopera, kte­rý se vydá zachra­ňo­vat lid­stvo, těž­ce zkou­še­né pra­cho­vý­mi bou­ře­mi a všu­dypří­tomnou rost­lin­nou sně­tí, hra­je Matthew McConaghey, drži­tel Oscara za film „Klub posled­ní nadě­je“. Jeho part­ner­ku na ces­tě k jiným gala­xi­ím dok­tor­ku Brandovou hra­je Anne Hathaway, rov­něž drži­tel­ka Oscara („Bídníci“), kte­rá si spo­lu­prá­ci s Nolanem vyzkou­še­la ve fil­mu „Temný rytíř povstal“. Není čas­té, aby se ve sci-fi sáze obje­vo­va­li her­ci zvuč­ných jmen, je to ovšem výraz­ným kla­dem pře­de­vším prv­ní polo­vi­ny fil­mu, kdy se Nolan nade­chu­je k dlou­hé­mu a vel­ké­mu finá­le.

Int3.jpg

Podobně, jako ve fil­mu „Počátek“ pak ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu nejen postup­ně zvy­šu­je tem­po děje. Zároveň odha­lu­je pra­vý důvod své sci-fi ságy, kte­rým je zce­la pozem­ské zjiš­tě­ní, že pokud si lid­stvo bude chtít pomo­ci, musí se spo­leh­nout na vlast­ní schop­nos­ti a ty nej­pev­něj­ší vzta­hy na svě­tě. Cooperovu dce­ru Murph hra­je Jessica Chastain („30 minut po půl­no­ci“), otce dok­tor­ky Brandové, pro­fe­so­ra Branda, ztě­les­nil Michael Caine, kte­rý hrál ve vět­ši­ně fil­mů Christophera Nolana.

Int4.jpg

Na své­ho dob­ré­ho zná­mé­ho se Nolan spo­leh­nul i v pří­pa­dě auto­ra fil­mo­vé hud­by. Hans Zimmer ten­to­krát údaj­ně nevě­děl, k jaké­mu fil­mu sklá­dá hud­bu a tak slo­žil sym­fo­nic­kou hud­bu, ze kte­ré chví­le­mi mra­zí a chví­le­mi hla­dí. Divil bych se, kdy­by nebyl Hans Zimmer za svůj opus nomi­no­ván na Oscara.

Int5.jpg

Uveřejnit o fil­mu více infor­ma­cí by bylo pod­vo­dem na divá­ko­vi. Na film bylo před uve­de­ním uva­le­no znač­né infor­mač­ní embar­go a důvo­dem je zce­la jiné, pře­kva­pi­vé vyzně­ní, než, jaké vyplý­vá z důmy­sl­ně uvá­dě­ných upou­tá­vek, či kusých infor­ma­cí, kte­ré se dosta­ly na veřej­nost. Z mého pohle­du se jed­ná zatím o nej­lep­ší film toho­to roku. Velkolepý, krás­ný, důmy­sl­ně vysta­vě­ný, skvě­le zahra­ný a vel­mi pře­kva­pi­vý. Značné ambi­ce, kte­ré si Christopher Nolan před­se­vzal, byly z mého pohle­du napl­ně­ny a před­po­klá­dám, že kaž­dý, kdo má rád své děti, Nolanovy fil­my a jejich oso­bi­tý styl, bude odmě­něn zají­ma­vou podí­va­nou a stej­ně jako v pří­pa­dě fil­mu „Počátek“ bude ješ­tě hod­ně dlou­ho pře­mýš­let.

Moje hod­no­ce­ní: 95%

Autorův blog


Podívejte se na hodnocení Interstellar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16375 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71955 KB. | 25.07.2024 - 14:31:38