Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games

Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games

JaLegenda
JaLegenda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Will Smith je herec, kte­rý doká­že sám utáh­nout celý film ane­bo seri­ál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve fil­mech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho sním­ků vyplý­vá, není to zrov­na herec, jehož domov­ským žánrem by byl prá­vě horor. Proto mě osob­ně pře­kva­pi­lo, když měl ztvár­nit „posled­ní­ho“ člo­vě­ka žijí­cí­ho na Zemi, kte­rou v noci pro­hle­dá­va­jí upí­ři – nebo něco jim hod­ně podob­né­ho.

Francis Lawrence, reži­sér fil­mu, však s mon­st­ry už něja­kou tu zku­še­nost měl, neboť nato­čil vel­mi pove­de­né­ho Constantina na zákla­dě stej­no­jmen­né komik­so­vé posta­vy. Osobně jsem od fil­mu oče­ká­val poměr­ně dost a musím říct, že jsem roz­hod­ně pří­liš zkla­mán nebyl.

Knihu jsem neče­tl, a tak jsem jen poslou­chal zvěs­ti, kte­ré o fil­mu jdou, a hned mě zau­ja­la sku­teč­nost, že se to má ode­hrá­vat ve svě­tě, kde již člo­věk téměř neži­je. Už 28 dní poté mě fas­ci­no­va­lo svou prázd­no­tou, respek­ti­ve vylid­ně­ným Londýnem, a stej­ný pocit, skli­ču­jí­cí, se dosta­vil, když Will Smith pou­ze se svým psem pro­chá­zel vylid­ně­ným Manhattanem. Prázdné sil­ni­ce, kde již pro­růs­tá trá­va, uli­ce­mi se pro­há­ní vyso­ká, na kte­rou má Will polí­če­no, no pros­tě svým způ­so­bem úchvat­né.
A tak jsem čekal, co asi na věd­ce v ulič­kách měs­ta čeká. Ano, Will Smith hrál v pod­sta­tě věd­ce, kte­rý se sna­ží vrá­tit upí­ry do lid­ské podo­by. Zatím se mu to neda­ři­lo. Kromě toho, že se pokou­šel po veče­rech, kdy se měs­to napl­ni­lo děsem, hle­dat pro­ti­lát­ku, přes den se sám vydá­val do New York City, aby si obsta­rá­val potra­vu, a také, aby se pokou­šel najít dal­ší pře­ži­vší. S potra­vou se mu roz­hod­ně ved­lo lépe než s pře­ži­vší­mi.

A když koneč­ně při­šli na řadu „upí­ři“? Nemohl jsem si stě­žo­vat. Scény s nimi byly pěk­ně naby­té, tak­že o napě­tí neby­la nou­ze. Přesto, že šlo o film s horo­ro­vý­mi mon­st­ry, hlav­ně se jed­na­lo o dra­ma, kte­ré táh­la prá­vě hlav­ní posta­va v podá­ní skvě­lé­ho Willa Smithe. Celý film více­mé­ně pat­řil pou­ze jemu, a když už se obje­vi­ly dal­ší posta­vy, stej­ně on byl tím, kdo vás zají­mal nej­víc. Co se mu sta­ne? Co udě­lá? Jak to asi dopad­ne?

Ano, jak to asi dopad­ne? To je dob­rá otáz­ka. DVD je sku­teč­ně uni­kát­ní médi­um, a tak díky němu je mož­né při­nést v jed­nom bale­ní tře­ba rov­nou dva fil­my. A to dva fil­my poměr­ně odliš­né. Ač vět­ši­na scén je stej­ná, na DVD je mož­né shléd­nout dvě různá finá­le toho­to fil­mu. A je potře­ba říct, že obě zakon­če­ní se od sebe výraz­ně liší. To prv­ní, kte­ré běže­lo v kinech, je více komerč­ní, holly­wo­od­ské, a o to je to dru­hé alter­na­tiv­ní zakon­če­ní zají­ma­věj­ší a hlav­ně sku­teč­ně jiné. Celý film vyzní­vá napros­to jinak a mění se tak celé jeho posel­ství. Je pou­ze na divá­ko­vi, kte­ré­mu dá před­nost.

Tímhle fil­mem roz­hod­ně u mě dostá­va­jí plus jak Will Smith, tak reži­sér Lawrence. Skvělá atmo­sfé­ra, výbor­ná posta­va a v jed­nom pří­pa­dě i skvě­lý konec. Co víc si přát od fil­mu, kte­rý je ukáz­kou toho, že i v main­stre­a­mu lze udě­lat dob­rý horor, ane­bo ale­spoň posta­po­ka­lyp­tic­ké dra­ma s horo­ro­vý­mi prv­ky.


Podívejte se na hodnocení Já, legenda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47099 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72289 KB. | 24.05.2024 - 13:13:33