Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston.

Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston.

WonderNahl
WonderNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se v roce 1941 obje­vil prv­ní komik­so­vý pří­běh o bojov­né a nezá­vis­lé Amazonce, svět se zmí­tal ve váleč­ném kon­flik­tu. Autorem komik­so­vé­ho pří­bě­hu byl psy­cho­log a scé­náris­ta William Moulton Marston. Vybavil báj­nou hrdin­ku schop­nost­mi, kte­ré jsou vlast­ní jen bož­ským bytos­tem, a posí­lá jí do vál­ky pro­ti nacis­mu. Diana z Themysciry nebo také Diana Prince si zís­ka­la obdi­vo­va­te­le mezi čte­ná­ři komik­so­vé lite­ra­tu­ry a zařa­di­la se mezi nej­moc­něj­ší a nejdéle vydá­va­né posta­vy DC vesmí­ru. Vedle neu­vě­ři­tel­ných schop­nos­tí vlast­ní také Laso prav­dy, kte­ré při­nu­tí kaž­dé­ho mlu­vit jen prav­du. Díky svým náram­kům doká­že odra­zit jaké­ko­li stře­ly a k boji umí dob­ře vyu­žít i svou čelen­ku. Tato žen­ská vari­an­ta Supermana doká­za­la ve svém komik­so­vém živo­tě pro­žít mno­ho,  a tak není divu, že si ji všimli také fil­ma­ři.

První komik­so­vý pří­běh z vál­ky je zákla­dem fil­mo­vé­ho scé­ná­ře, kte­rý napsa­li Allan Heinberg a Geoff Johns. Úvod je věno­ván dospí­vá­ní krás­né Diany na ost­ro­vě umís­tě­ném někde ve Středomoří, kde se v bojo­vých schop­nos­tech zdo­ko­na­lu­jí jen krás­né ženy. Diana mezi nimi vyni­ká zje­vem i doved­nost­mi. Nikdo nemů­že pochy­bo­vat, že její osud bude jedi­neč­ný. Touží bojo­vat pro­ti bohu vál­ky Aresovi, a když zachrá­ní špi­o­na Stevea Trevora, vypra­ví se s ním do svě­ta lidí, kde jí čeká mno­ho pře­kva­pe­ní a tvr­dých váleč­ných sou­bo­jů. Trevor s Dianou tvo­ří zají­ma­vou kama­rád­skou dvo­ji­ci, kte­rá se nechce nechat ovlá­dat svý­mi city, neboť mají důle­ži­těj­ší úkol. Zachránit lid­stvo a zdo­lat  Arese.

Film Wonder Woman nato­či­la reži­sér­ka Patty Jenkins, kte­rá se v roce 2004 pro­sla­vi­la kri­mi­nál­ním fil­mem Zrůda. Tento film byl dob­ře hod­no­cen kri­ti­kou a zís­kal něko­lik fil­mo­vých cen, stej­ně jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role. Dále se Patty Jenkins věno­va­la režii tele­viz­ních fil­mů a fil­mem o Amazonce Dianě se opět vra­cí před fil­mo­vé divá­ky s jiným žánrem. Oživení komik­so­vé posta­vy, kouz­la a bož­ské schop­nos­ti jí umož­ni­la sou­čas­ná úro­veň digi­tál­ních tri­ků. Samotný fan­ta­sy pří­běh o krás­né a bojov­né spa­si­tel­ce lid­stva je veli­ce jed­no­du­chý. Proto se reži­sér­ka zamě­ři­la na sle­do­vá­ní vývo­je a cho­vá­ní hlav­ní žen­ské posta­vy. Situace, do kte­rých se Diana dostá­vá, jsou pro­to pří­mo­ča­ře a sro­zu­mi­tel­ně sní­má­ny, hrdin­ka na sebe str­há­vá stá­le vět­ší pozor­nost a přes své bojo­vé schop­nos­ti půso­bí jako cit­li­vá a sym­pa­tic­ká bytost.

Sebejistou Wonder Woman hra­je Gal Gadot, izra­el­ská hereč­ka a model­ka. Tahle pohled­ná krás­ka má sviž­nou posta­vu a pří­jem­ný úsměv. Hrála už v něko­li­ka akč­ních fil­mech a její pohyb před kame­rou je sice razant­ní, ale cel­ko­vě nepů­so­bí drs­ně, což by mož­ná někdo uví­tal, ale já jsem to pro posta­vu Diany akcep­to­va­la. V civil­ním oble­če­ní sice nevy­pa­dá na prv­ní pohled jako drs­ná bojov­ni­ce a meč chví­le­mi drží jako vařeč­ku, ale v bojo­vých sou­bo­jích vypa­dá vždy odhod­la­ně. Chris Pine hra­je špi­o­na Steva Trevora, cit­li­vé­ho a nesmě­lé­ho doby­va­te­le dív­čích srd­cí, kte­rý svou part­ner­ku sice obdi­vu­je, ale nijak to neo­sla­bu­je jeho bojo­vé­ho ducha. Pro roli zlé­ho Arese zvo­lil David Thewlis nená­pad­nou pro­mě­nu a veš­ke­ré zlo nechá pře­ta­vit z fil­mo­vých efek­tů.

Fantasy atmo­sfé­ru se sna­žil dotvá­řet kame­ra­man Matthew Jensen, kte­rý má zku­še­nos­ti z natá­če­ní čtyř dílů seri­á­lu Hra o trů­ny. Dokázal dob­ře odhad­nout, kte­rý záběr bude hlav­ní hrdin­ce slu­šet, a doká­zal také dostat napě­tí do scén sle­do­vá­ní v ulič­kách měs­ta i v kra­ji­ně. Ostrov Amazonek půso­bí svou krá­sou pobře­ží a je ško­da, že se děj pře­ne­se jinam. Trikové scé­ny jsou růz­né úrov­ně a to půso­bí tro­chu nesou­ro­dě.

Od fil­mu jsem mno­ho neo­če­ká­va­la, pro­to­že komik­so­vé pří­běhy jsou kres­le­ny pro čte­ná­ře a těž­ko se pře­vá­dí na fil­mo­vé plát­no. Pokud se to poda­ří, pak je to sice pří­jem­né setká­ní, ale už je to jiné zob­ra­ze­ní pří­bě­hu. Amazonka Diana ze své kres­le­né podo­by oži­la do pěk­ně tva­ro­va­né a sebe­jis­té mla­dé ženy. Ano, boju­je se zlem, ale doká­že být žen­sky při­taž­li­vá, koket­ní i naiv­ní v nezná­mém pro­stře­dí. Možná, že se to nebu­de mužům líbit, ale Diana bude nej­spíš pokra­čo­vat ve svých záchran­ných misích i v dal­ších fil­mech. A dív­čí poko­jíč­ky vyzdo­bí pla­ká­ty s neo­hro­že­nou hrdin­kou.


Podívejte se na hodnocení Wonder Woman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Wonder Woman


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20876 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71648 KB. | 24.06.2024 - 15:19:55