Kritiky.cz > Recenze knih > Kameny z vesmíru - kniha plná meteoritů a vesmírného kamení

Kameny z vesmíru - kniha plná meteoritů a vesmírného kamení

A101U0F0004471 kameny z vesmiru 2d
A101U0F0004471 kameny z vesmiru 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma malé­ho vědá­to­ra? Zajímá se o vesmír? Tak prá­vě jemu je urče­na pub­li­ka­ce Kameny z vesmí­ru, jejíž auto­rem je Pavel Gadzbyl a ilu­stro­val ji Jakub Cenkl. 

V kni­ze najde­te cel­kem 8 kapi­tol o tom, jak se vlast­ně mete­o­rit pozná, jak vypa­dá, co je tzv. kos­mic­ké sme­tí, odkud pochá­zí, že jsou nezří­ze­né stře­ly, cen­něj­ší než zla­to a kdo hle­dá, ten najde. Publikace je roz­dě­le­na na barev­né odstav­ce, kte­ré jsou plné zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí a také růz­ných obráz­ků i sché­mat. Čtenář neví, kam se dří­ve má dívat, pro­to­že roz­vr­že­ní obráz­ků i tex­tů na dvoj­stra­ně je více než zají­ma­vé a zaujme oko dospě­lé­ho i dět­ské­ho čte­ná­ře.

Kniha mě vel­mi zau­ja­la a její čte­ní jsem si uži­la od prv­ní stra­ny. Je urče­na dětem od 9 let, což si mys­lím, že věku odpo­ví­dá a lehce se do kni­hy může začíst i dospě­lý. Informace o mete­o­ri­tech jsou oprav­du vel­mi roz­sáh­lé a odbor­né. Pokud máte doma nebo ve svém oko­lí něja­ké­ho vesmír­né­ho nad­šen­ce, věř­te, že mu tou­to pub­li­ka­cí mu udě­lá­te obrov­skou radost.

Dozvíte, co vše doká­žou mete­o­ri­ty napáchat, nau­čí­te se je roze­zná­vat. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vydat na báječ­né dob­ro­druž­ství, kte­ré letí oprav­du závrat­nou rych­los­tí.

Na této kni­ze si nesmír­ně cením její­ho obsa­ho­vé­ho zamě­ře­ní, jeli­kož téma vesmí­ru i mete­o­ri­tů je roz­hod­ně fas­ci­nu­jí­cí a děti i dospě­lé baví. To, co se nad námi v té hlu­bo­ké tmě vlast­ně děje je nepřed­sta­vi­tel­né.

Unikátní kni­ha, ve kte­ré se dozví­te vše o mete­o­ri­tech. Kniha, kte­rá vám před­sta­ví a pro­zra­dí úpl­ně všech­no o mete­o­ri­tech. Vydejte se spo­leč­ně s tou­to pub­li­ka­cí na to nej­ú­žas­něj­ší dob­ro­druž­ství plné mete­o­ri­tů. Věřte, že vás čeká báječ­ná podí­va­ná.

Ukázka z kni­hy:

Meteority z pouš­tě

Když už se zdá­lo, že na svě­tě nemů­že být lep­ší loka­li­ta pro hle­dá­ní mete­o­ri­tů než Antarktida, našli pro­spek­to­ři ke kon­ci deva­de­sá­tých let 20.století dal­ší zaslí­be­né oblas­ti: afric­kou a omán­skou poušť. Vyprahlé pla­ni­ny bez rost­lin, vod­ní ero­ze a vli­vů člo­vě­ka nabíd­ly věd­cům boha­tou nadíl­ku poslů z nebes.

Ve vědec­kých labo­ra­to­řích se zkou­ma­jí už přes 4000 mete­o­ri­tů, kte­ré pochá­ze­jí vět­ši­na nále­zů těch nej­vzác­něj­ších mete­o­ri­tů z Měsíce a z Marsu. V sever­ní Africe bylo nale­ze­no 70% všech zná­mých lunár­ních mete­o­ri­tů. Co do hmot­nos­ti pak odtud pochá­zí přes 90% cel­ko­vé váhy všech lunár­ních poslů. K podob­ným čís­lům dospě­je­me i při inven­tu­ře mete­o­ri­tů z Marsu. Téměř 70% všech zná­mých mar­sov­ských mete­o­ri­tů bylo nale­ze­no v Severní Africe.

Autor: Pavel Gabzdyl

Ilustrace: Jakub Cenkl

Graficky upra­vi­la: Adéla Imreczová

Žánr: dět­ská nauč­ná kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, struč­ná his­to­rie

Vydáno: 2022, Vydalo nakla­da­tel­ství B4K Publishing ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 40

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-06740-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42729 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71599 KB. | 24.06.2024 - 04:29:57