Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

IMG 20171018 094052600 1
IMG 20171018 094052600 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha za mili­on mož­ná mate svým názvem. Ano, váš „mili­on“ může být coko­liv. Milion korun, vysně­ný dům, vysně­ný part­ner, spo­ko­je­nost a smys­lu­pl­nost živo­ta. „Milion“ tady ber­te vel­mi čas­to s nad­hle­dem a jako syno­ny­mum pro svůj vlast­ní život­ní sen nebo svůj smy­sl živo­ta. Způsoby, jaký­mi dojít ke spo­ko­je­né­mu a napl­ně­né­mu živo­tu, jsou plné kni­hy. Mnoho z těch­to návo­dů zno­vu autor Jan van Helsing pro­bí­rá, zhod­no­cu­je, vylep­šu­je a vypi­su­je v této kni­ze. Je to obsáh­lá stud­ni­ce infor­ma­cí a teo­rií o tom, jak si k sobě při­táh­nout štěs­tí, jak ho více pro­ží­vat a jak ho také kolem sebe snad­ně­ji vidět, abychom na něj dosáh­ly.

S jedi­ným se dá tady sou­hla­sit a na to celá kni­ha sto­jí – jiné pře­mýš­le­ní vyvo­lá­vá i jiný pohled na svět. A když štěs­tí půjde kolem nás, sná­ze ho uvi­dí­me v pozi­tiv­ním a use­bra­ném nala­dě­ní, než zamra­če­ni na všech­no a obvi­ňu­jí­cí celý svět z našich neú­spě­chů. To je logic­ké.

A pří­klad z nej­bo­hat­ších rodin svě­ta!

Jan van Helsing je mis­tr v tom, aby ze svých knih vytřís­kal maxi­mum.  Zisku i popu­la­ri­ty. A nevá­há se při tom posta­vit i po bok jiných auto­rů, kte­ří jsou na jed­né stra­ně nesmír­ně pro­dá­vá­ni a při­tom také haně­ni jako je tře­ba Erich von Däniken. Protože oba mají jed­no spo­leč­né – jejich odváž­né teo­rie jsou plné hlu­bo­kých myš­le­nek, jed­no­du­chých logic­kých sou­vis­los­tí a jejich prav­di­vost uká­že jenom čas. Jsou mož­ná nad­ča­so­ví a umí v tuto chví­li rýp­nout prá­vě tam, kde se roz­le­tí hej­no vos. Vos, kte­ré se nad­še­ně vrh­nou na nabí­ze­nou krmi (tedy jejich kni­hu) a vos, kte­ré se na dru­hou stra­nu vrh­nou celou kni­hu roz­ští­pat do bez­vě­do­mí. Umí totiž i vybrat kon­tra­verz­ní téma­ta.

Kniha za mili­on je v pod­sta­tě inspi­ro­vá­na nej­bo­hat­ší­mi rodi­na­mi svě­ta, kte­rá – jak jen to děla­jí??? Mají stá­le na růžích ustlá­no, ale­spoň co se mate­ri­ál­na týče. Musí dodr­žo­vat řadu pra­vi­del, snad nepsa­ných, snad tvr­dě vtlou­ka­ných do hla­vy všem jejich potom­kům. Je to dril a obrov­ská sebe­ká­zeň, kte­rá udr­žu­je rodi­ny v cho­du na stej­ném mate­ri­ál­ním bla­hoby­tu. Samozřejmě může­te namít­nout kdeja­ké neka­los­ti, člen­ství v taj­ných spol­cích… což je samo­zřej­mě prav­da, ale i v to pří­pa­dě o to víc pla­tí to, co tu autor tvr­dí. Vše je o tom, abychom byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a měli na to vypěs­to­va­ný čich!!!!

Ostatně… pova­žu­ji tuto kni­hu za jed­nu z nej­lep­ších moti­vač­ních pro coko­liv. Pro své sny?

Nejvíc!

„Žij to, o čem sníš, a dělej to důsled­ně! Věřím, že to nej­pod­stat­něj­ší je si uvě­do­mit, že jsme uvěz­ně­ni ve stra­chu, že činím věci, kte­ré nás nau­či­li naše rodi­če, jakmi­le nám jako dětem vysvět­lo­va­li, co je mož­né a co mož­né není. V důsled­ku těch­to ome­zu­jí­cích pro­gra­mů z dět­ství nejsme schop­ni roz­li­šo­vat a utvá­řet si svo­ji rea­li­tu, poně­vadž ve sku­teč­nos­ti stá­le jenom opa­ku­je­me věci při­ja­té od rodi­čů a nedo­ká­že­me se od nich osvo­bo­dit. Rodiče nám čas­to říká­va­li: Tady ses naro­dil, tady žiješ, tady je tvé mís­to. Inu, máš-li vnitř­ní pocit, že se chceš vyví­jet dále, musíš si důvě­řo­vat a tyto sta­ré vzor­ce roz­bít…!“

Přesně tohle jsem si v této kni­ze ote­vře­la náhod­ně hned napo­pr­vé. A v pamě­ti mi to dou­fám, zůsta­ne dlou­ho….

Protože tohle je jen jed­na z mno­ha věcí, kte­ré musí­te pře­kro­čit. Svůj vlast­ní stín! Ostatně, sko­ro všech­no, o čem tu je řeč, co nás brz­dí v roz­le­tu, má co do čině­ní s tím, co jsme se jako děti nau­či­li, nebo co nám kde v živo­tě pod­ra­zi­lo sebe­vě­do­mí tak, že se už plně nezved­lo. Uvědomit si svou vlast­ní cenu, uvě­do­mit si také cenu peněz nebo mezi­lid­ských vzta­hů je zákla­dem pro „pohyb“. Jen tam, kde tohle všech­no chce­te niko­liv sta­tic­ky vlast­nit, ale pořád­ně to pus­tit do pro­sto­ru, žít to, roz­ví­jet… v tom pří­pa­dě se prý pod­le auto­ra stá­vá osud milos­tiv a může­me vše­ho svou vlast­ní pílí dosáh­nout.

Kniha za mili­on vás nau­čí a namo­ti­vu­je pře­kro­čit svůj vlast­ní stín!

O auto­ro­vi:

Jan van Helsing (vlast­ním jmé­nem Jan Udo Holey) se naro­dil v roce 1967. Je auto­rem mno­ha knih a maji­te­lem vyda­va­tel­ství Amadeus Verlag. V polo­vi­ně 80. let minu­lé­ho sto­le­tí začal ces­to­vat, zejmé­na při expe­di­cích po USA, Egyptě, Jižní Americe, Africe a Asii uči­nil obje­vy, kte­ré zpo­chyb­ňu­jí náš osví­ce­nec­ký pohled na svět. Na svých cestách se sezná­mil s řadou zají­ma­vých lidí z okru­hu taj­ných slu­žeb, tem­plář­ských rytí­řů i zed­nář­ských lóží. Tato setká­ní ved­la k tomu, že roku 1993 napsal svou prv­ní kni­hu o taj­ných spo­leč­nos­tech. Během dvou let se ten­to titul stal best­selle­rem, pro­da­lo se ho přes sto tisíc jejich exem­plá­řů a byla pře­lo­že­na do osmi jazy­ků. V roce 1995 násle­do­val dru­hý díl, jehož obsah však nato­lik pobou­řil jis­té zájmo­vé sku­pi­ny v Německu a ve Švýcarsku, že kni­ha byla na zákla­dě soud­ní­ho roz­hod­nu­tí sta­že­na z pro­de­je, aby tak obča­né byli „uchrá­ně­ni“ před „škod­li­vý­mi“ infor­ma­ce­mi.

Ještě úspěš­něj­ší byla pub­li­ka­ce Ruce pryč od této kni­hy, kte­rá oči­vid­ně sed­la do aktu­ál­ních nálad spo­leč­nos­ti, pro­to­že se jí pro­da­lo více než dvě stě tisíc výtis­ků. Ve svých (pro­za­tím) pat­nác­ti kni­hách doká­zal Jan van Helsing nejen s vel­kým před­sti­hem před­po­vě­dět poli­tic­ký i eko­no­mic­ký vývoj, ale také podrob­ně vysvět­lit, jak má být na svě­tě pomo­cí glo­bál­ní­ho tero­ris­mu a násled­né zostře­né kon­t­ro­ly obča­nů nasto­len nový svě­to­vý řád. Jana van Helsinga může­te navští­vit také na inter­ne­to­vých strán­kách www.amadeus-verlag.com.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55326 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72304 KB. | 22.05.2024 - 13:51:07