Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Boratův navázaný telefilm

Boratův navázaný telefilm

Photo © Amazon Prime Video
Photo © Amazon Prime Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bohužel, Boratův navá­za­ný tele­film je pou­ze pove­de­ná sati­ra, kte­rá úžas­né jed­nič­ce nesa­há ani po kot­ní­ky. Nápad byl opět zají­ma­vý, ale jeho pro­ve­de­ní ten­to­krát postrá­da­lo jakou­ko­li jis­kru, něco neo­kou­ka­né­ho, co jsme nevi­dě­li už v jed­nič­ce. Od té uply­nu­lo moře času – náš Borat totiž strá­vil 14 let těž­kou pra­cí v gula­gu jako trest za ostu­du, kte­rou svý­mi eska­pá­da­mi v USA slav­nojmu kazaž­skojmu náro­du způ­so­bil. Místo aby se však někdo zamys­lel, jak se za tako­vou dobu mohl asi Borat v úděs­ných život­ních pod­mín­kách změ­nit a jak by šlo co nej­ko­mič­tě­ji toto jeho nové já podru­hé kon­fron­to­vat s Američany, kte­ří si mezi­tím sotva zvyk­li na staré­ho Borata, roz­hod­li se scé­náris­té držet původ­ní­ho plá­nu: vyslat men­tál­ně zao­sta­lé­ho Kazachstánce do USA, aby tam cosi zaří­dil. Tentokrát má obda­ro­vat tam­ní­ho význam­né­ho poli­ti­ka kazaš­ským opi­čá­kem.

Premisa je to samo­zřej­mě parád­ní, jenomže v pra­xi se setká­vá s něko­li­ka kom­pli­ka­ce­mi, kte­ré se nepo­da­ři­lo uspo­ko­ji­vě vyře­šit.

PROČ NENÍ BORAT 2 ANI ZDALEKA TAK DOBRÝ JAKO JEDNIČKA? 

  1. Je to vlast­ně jed­nič­ka přes kopí­rák – Borat dostá­vá misi a odjíž­dí do Ameriky, kde zaží­vá spous­tu bizar­ních scé­nek a pod­ni­ká růz­né nesmy­sl­né vylo­me­ni­ny spo­lu se svým par­ťá­kem Azamatem / pat­nác­ti­le­tou dce­rou, s kte­rým / s kte­rou se násled­ně pohá­dá, kaž­dý si jde svou ces­tou, ale pak se zase usmí­ří a vrá­tí se do Kazachstánu.
  2. Dvojka má jas­ně vyty­če­ný cíl (pře­dat dárek poli­ti­ko­vi), zatím­co jed­nič­ka zůsta­la jen u toho nato­čit film, ze kte­ré­ho by se Kazachstán mohl „pou­čit“. Z toho důvo­du v jed­nič­ce nemů­že­te odhad­nout, co Borat všech­no pro­ve­de, a jste neu­stá­le pří­jem­ně i nepří­jem­ně pře­kva­po­vá­ní, zatím­co u jed­nič­ky si láme­te hla­vu, kdy už koneč­ně dojde k finál­ní­mu „pře­dá­ní“ a vět­ši­nu vtip­ných scén si nemů­že­te pořád­ně vychut­nat, pro­to­že jsou vata. Je smut­né, to takhle na plná ústa říct, ale vět­ší část fil­mu Borat 2 je jenom nud­ná vata. Můžete namí­tat, že i v jed­nič­ce měl Borat napříč fil­mem své chout­ky ohled­ně Pamely Anderson, což udr­žo­va­lo divá­ka v „napě­tí“, ale neza­po­mí­nej­te, že celým cílem jed­nič­ky bylo ako­rát pojed­nat o Americe. Když už vidí­te nako­nec, chce­te se tam dostat, ne to vzít něko­li­ka náhod­ně vyge­ne­ro­va­ný­mi okli­ka­mi.
  3. Účelový humor. Přijde mi, že neu­stá­lé oká­za­lé „reverz­ní“ pra­ný­řo­vá­ní femi­nis­tek a demo­kra­tů k Boratovi moc nese­dí a byla v něm znát tuž­ka scé­náris­ty, kte­rý se sna­ží svě­tu uká­zat, co všech­no si může dovo­lit napsat. V jed­nič­ce bylo vtip­né, jak neko­rekt­ní humor pra­me­nil z úsměv­ných situ­a­cí, zde se ho někdo sna­žil nasí­lu našrou­bo­vat.
  4. (Pozor na leh­ký spo­i­ler.) Závěrečné vtip­ně nevtip­né při­je­tí femi­nis­tek v Kazachstánů. Scénář se tu sna­ží šoko­vat divá­ka, ale ako­rát sám po sobě šla­pe, pro­to­že tohle by kazaš­ský národ před­sta­ve­ný v obou dvou Boratech nikdy nedo­pus­til. Možná by to dopus­til Borat, kte­rý strá­vil 14 let v gula­gu, kdo ví, ale nezmě­ně­ný Borat z jed­nič­ky by si tohle nene­chal líbit. A žád­nou změ­nu jsem osob­ně neza­re­gis­tro­val.
  5. Všeho moc ško­dí a i geni­ál­ní Sacha Baron Cohen či skvě­lý čes­ký dabing, kte­rý tak dob­ře fun­go­val v jed­nič­ce, není tak zábav­ný napo­dru­hé. || Kromě výše zmí­ně­ných bodů ale samo­zřej­mě Boratův navá­za­ný tele­film poba­ví a neu­ra­zí, jenom to už pros­tě nebu­de ta kul­tov­ní srd­cov­ka, ke kte­ré se mno­zí z nás tak rádi s odstu­pem vra­cí a zno­vu a zno­vu se při sle­do­vá­ní chech­ta­jí, až se za bři­cho popa­da­jí.

Top hláš­ka: „Pravdivý pří­běh Nadi Akatovové, kte­rou schvá­ti­la zákeř­ná nemoc zva­ná zvě­da­vost. Kvůli ní si jed­no­ho veče­ra sáh­la na važí­nu. Její važí­nu to tuze roz­lí­ti­lo. Ukousla jí ruku. Až ji važí­na celou vcuc­la dovnitř. Zůstala uvnitř už navě­ky. Konec.“

6/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39429 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72120 KB. | 16.04.2024 - 18:38:44