Kritiky.cz > Profily postav > Rod Draka - rod Targaryenů

Rod Draka - rod Targaryenů

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připomeňme si tři nej­dů­le­ži­těj­ší před­ky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy z rodu vlád­ců dra­ků.

VISERYS I. TARGARYEN

Král Viserys I. Targaryen je pátým krá­lem z dynastie Targaryenů, kte­rý vlád­ne Sedmi krá­lov­stvím.

Viserys I. je vnu­kem Jaehaeryse I. Targaryena a otcem Rhaenyry. V mlá­dí krát­ce jez­dil na Balerionovi Černém straš­li­vém, než drak zemřel stá­řím.

BIOGRAFIE

Viserys I. je vnu­kem krá­le Jaehaeryse I. Targaryena. Svého dědeč­ka oka­mži­tě vystří­dal na krá­lov­ském trů­nu, pro­to­že Jaehaerys I. vlá­dl tak dlou­ho, že ho jeho děti, princ Baelon a prin­cez­na Alyssa (Viserysovi rodi­če), pře­de­šli. Jaehaerys I. byl sám vnu­kem Aegona Dobyvatele, kte­rý napa­dl a sjed­no­til Západozemí a vybo­jo­val Železný trůn.

Viserys zdě­dil krá­lov­ství po nebý­va­lých pade­sá­ti letech míru a pro­spe­ri­ty za vlá­dy své­ho dědeč­ka, zla­té­ho věku, kte­rý se Viserys sna­ží nena­ru­šit. Celé sto­le­tí po doby­tí Targaryenů je vlá­da jejich dynastie nezpo­chyb­ni­tel­ná - s výjim­kou stá­le nezá­vis­lé­ho Dorne, ačko­li vzta­hy s ním jsou také již něko­lik dese­ti­le­tí klid­né a sta­bil­ní.

V rodě Targaryenů však není vše sta­bil­ní, pro­to­že Viserysova prv­ní sestře­ni­ce Rhaenys zpo­chyb­ni­la dědeč­ko­vo nástup­nic­tví. Rhaenys byla jedi­ným dítě­tem Jaehaerysova prv­ní­ho syna, zatím­co Viserys byl nej­star­ším synem Jaehaerysova dru­hé­ho syna, ale rela­tiv­ně mla­dá dynastie Targaryenů nemě­la pev­ně sta­no­ve­né nástup­nic­ké prá­vo. Navíc, pokud měla být Rhaenys pře­dá­na kvů­li tomu, že je žena, ostat­ní (včet­ně rodu Starků) tvr­di­li, že vlá­da by měla pře­jít na její­ho syna Laenora Velaryona. K řeše­ní této otáz­ky se všich­ni páni Západozemí sešli na Velké radě roku 101 n. l.: Viserys v koneč­ném hla­so­vá­ní zví­tě­zil s vel­kým násko­kem a Rhaenys výsle­dek neo­chot­ně při­ja­la. Nicméně to zane­cha­lo vel­kou roz­trž­ku mezi Viserysovým novým krá­lov­ským dvo­rem a rodem Velaryonů, v jehož čele stál Rhaenysin man­žel Corlys Velaryon, admi­rál krá­lov­ských flo­til a nej­bo­hat­ší muž Západozemí.

K tomu­to napě­tí při­spě­lo i to, že Viserys na počát­ku své vlá­dy ješ­tě nezplo­dil muž­ské­ho dědi­ce se svou milo­va­nou ženou, krá­lov­nou Aemmou Arryn - přes­to­že Viserysův nárok na trůn byl zalo­žen na pří­mém nástup­nic­tví z muže na muže. Jejich jedi­ným žijí­cím dítě­tem je prin­cez­na Rhaenyra Targaryen, ale pod­le pre­ce­den­tu sta­no­ve­né­ho radou v Harrenhalu by Viserysovým dědi­cem měl být jeho nej­bliž­ší muž­ský pří­buz­ný - mlad­ší bra­tr Daemon Targaryen. Páni Západozemí a dokon­ce i sám Viserys však pova­žu­jí Daemona za pří­liš divo­ké­ho a vznět­li­vé­ho, než aby se kdy mohl stát vhod­ným dědi­cem trů­nu.

Otázka Viserysova nástup­nic­tví vede k tomu, že se v říši vytvá­ře­jí frak­ce, pro­to­že o jeho pří­zeň sou­pe­ří ambi­ci­óz­ní lor­di, zejmé­na Velarykové, kte­ří se sna­ží zís­kat zpět trůn, jenž jim pod­le jejich názo­ru prá­vem nále­ží, a rod Hightowerů - moc­ný rod Viserysova poboč­ní­ka Otty Hightowera, vlád­ce Starého měs­ta, kte­rý udr­žu­je hlu­bo­ké vaz­by s vede­ním Víry sed­mi.

DAEMON TARGARYEN

Kníže Daemon Targaryen je princ z dynastie Targaryenů, mlad­ší bra­tr krá­le Viseryse I. Targaryena a strýc prin­cez­ny Rhaenyry Targaryen.

Je to bez­kon­ku­renč­ní váleč­ník a také dra­čí jez­dec: jeho jezd­cem je Caraxes, Krvavý Wyrm.

BIOGRAFIE

Daemon je vnu­kem Jaehaeryse I. Targaryena, mlad­ším bra­t­rem krá­le Viseryse a před­po­klá­da­ným dědi­cem Železného trů­nu. Ser Otto Hightower, poboč­ník krá­le, pova­žu­je Daemona za nej­vět­ší hroz­bu pro krá­lov­ství. je jezd­cem draka Caraxese, star­ší­ho draka zná­mé­ho jako Blood Wyrm. Je to zku­še­ný a obrat­ný bojov­ník, ovlá­dá Temnou sest­ru, meč z valy­rij­ské oce­li své dědeč­ko­vy pra­te­ty Visenyi Targaryen. Na roz­díl od své­ho star­ší­ho bra­t­ra je Daemon - navzdo­ry své vel­ké lsti­vos­ti - nepřed­ví­da­tel­ný a impul­ziv­ní dare­bák.

Na Velkém kon­ci­lu roku 101 n. l. byl Viserys zvo­len lor­dy Západozemí jako nástup­ce krá­le Jaehaeryse, jehož zdra­ví zača­lo selhá­vat a kte­rý při­šel o oba syny. Během prv­ních deví­ti let bra­t­ro­vy vlá­dy půso­bil Daemon v Malé radě, a to jako Mistr záko­nů a poz­dě­ji jako Mistr min­cí. Z těch­to úřa­dů byl však odvo­lán, v obou pří­pa­dech na nalé­há­ní Oty Hightowera. Rivalita mezi Daemonem a Ottou pokra­čo­va­la, pro­to­že poboč­ník pova­žo­val prin­ce za hroz­bu, pokud by se někdy stal krá­lem, pří­pad­ně dru­hým Maegorem Krutým. Daemon zase viděl v Ottovi haneb­nou pija­vi­ci, kte­rá se chce vyšvih­nout co nej­vý­še, pro­to­že jeho posta­ve­ní dru­hé­ho syna mu neu­mož­ňu­je zdě­dit nic vlast­ní­ho. Většina rady se v tom­to kon­flik­tu posta­vi­la na Ottovu stra­nu, ale Daemon se své­ho bra­t­ra vždy zastal.

Daemonův osob­ní erb před­sta­vu­je tříhla­vé­ho rudé­ho draka rodu Targaryenů, zdo­be­né­ho zla­tý­mi šupi­na­mi a uvnitř ohra­ni­če­né­ho zla­tým ohněm. Jeho hel­mu, vyko­va­nou z valy­rij­ské oce­li, zdo­bí dra­čí hla­va a kří­d­la.

RHAENYRA TARGARYEN

Princezna Rhaenyra Targaryen je dce­rou krá­le Viseryse I. Targaryena a Aemmy Arryn. Je dra­čí jezd­ky­ní a jejím jez­dec­kým koněm je drak Syrax.

BIOGRAFIE

ZÁKLADY

Rhaenyra je dce­rou a jedi­ným dítě­tem krá­le Viseryse I. a Aemmy Arryn. Jezdí na dra­ko­vi Syraxovi.

ZÁKULISY

Rhaenyra Targaryen byla odha­le­na jako hlav­ní posta­va v Domě draka 18. čer­ven­ce 2020. Dne 11. pro­sin­ce 2020 HBO ozná­mi­la, že se seri­á­lu upsa­la Emma D’Arcy. Rozdělení posta­vy zní tak­to:

„Královo prvo­ro­ze­né dítě. Je čis­té valy­rij­ské krve a je dra­čí jezd­ky­ně. Mnozí by řek­li, že se Rhaenyra naro­di­la se vším všu­dy... ale nena­ro­di­la se jako člo­věk.“

V KNIHÁCH

V kni­ze Oheň & Krev byla Rhaenyra dce­rou krá­le Viseryse I. a jeho jedi­ným dítě­tem, kte­ré pře­ži­lo koléb­ku od jeho man­žel­ky Aemmy z rodu Arrynů. Viserysův mlad­ší bra­tr Daemon byl jeho nej­bliž­ším muž­ským dědi­cem, ale mno­zí u dvo­ra měli za to, že je nato­lik nezvla­da­tel­ný, že se neho­dí na trůn, a tak Viserys ofi­ci­ál­ně jme­no­val Rhaenyru svou dědič­kou. Toto roz­hod­nu­tí bylo kon­tro­verz­ní, pro­to­že odpo­ro­va­lo prin­ci­pu muž­ské před­nost­ní blíz­kos­ti, kte­rý na trůn dosa­dil samot­né­ho Viseryse namís­to jeho star­ší­ho prv­ní­ho bra­tran­ce Rhaenyse Targaryena (kte­rý měl být pod­le pri­mo­ge­ni­tu­ry dědi­cem).

Rhaenyra byla tedy vycho­vá­vá­na v oče­ká­vá­ní, že jed­no­ho dne sama used­ne na Železný trůn, sta­la se poně­kud roz­maz­le­nou a aro­gant­ní, i když se jí také dosta­lo vzdě­lá­ní v oblas­ti vlá­dy, jak se na násled­ní­ka trů­nu slu­ší. Od útlé­ho věku Rhaenyra pra­vi­del­ně sedá­va­la u paty Železného trů­nu, když její otec konal krá­lov­ský dvůr, a otec ji také pra­vi­del­ně vodil na zase­dá­ní Malé rady. Byla to před­čas­ně vyspě­lá dív­ka, v dět­ství se jí říka­lo „rozkoš krá­lov­ství“. Rok před mat­či­nou smr­tí se Rhaenyra sta­la také dra­čí jezd­ky­ní a za své­ho koně si vyvo­li­la Syraxe. Jedním z Rhaenyřiných osob­ních tiků bylo také to, že měla ten­den­ci si ner­vóz­ně hrát s ruka­ma (nebo prs­te­ny na nich), když pře­mýš­le­la.


Zdroj: Gameofthrones.fandom.com


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54642 s | počet dotazů: 249 | paměť: 75041 KB. | 13.04.2024 - 09:24:28