Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vybíjená - 60 %

Vybíjená - 60 %

Vybijena1
Vybijena1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyřicátníci Skippy, Jeff a Tom jsou kama­rá­di již od stu­dent­ských let na gym­ná­ziu. Tehdy to byli mla­dí a ener­gič­tí mla­dí­ci, kte­ří kro­mě stu­dia pro­ží­va­li i své prv­ní lás­ky, zkla­má­ní, nadě­je a samo­zřej­mě i pře­kva­pe­ní. Teď má ale kaž­dý za sebou nejen život­ní výhry, ale také život­ní pro­hry. Jeff si vzal nej­krás­něj­ší hol­ku ze tří­dy a byl úspěš­ný v prá­ci, ale to už je minu­lost. Skippy byl na ško­le bavič tří­dy a nyní je úspěš­ný gyne­ko­log v nejme­no­va­né porod­ni­ci. Tom se stal uči­te­lem na gym­ná­ziu, kde sám dří­ve stu­do­val. Všechny teď spo­ju­je kro­mě přá­tel­ství spo­leč­né byd­le­ní, kte­ré má ale svá pro a pro­ti. Všichni tři se nyní chys­ta­jí na sraz 25 let po matu­ri­tě a kaž­dý z nich začí­ná vzpo­mí­nat na stu­dent­ská léta v 80.letech.

Vybijena1Snímek nato­čil reži­sér Petr Nikolaev a před­lo­hou k fil­mu byl best­seller Michala Viewegha Vybíjená. Nikolaev nato­čil i dal­ší fil­my pod­le před­lo­hy Viewegha - Báječná léta pod psa, Účastníci zájez­du, Román pro ženy či Román pro muže. Tyto sním­ky byly divác­ky úspěš­né a také u nové­ho fil­mu roz­hod­nou o úspěš­nos­ti samot­ní divá­ci.

Scénář k fil­mu napsal Miroslav Oščatka (Příběh kmo­t­ra), pro kte­ré­ho to je dru­hý scé­nář k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu. Vzhledem k tomu, že jsem nečet­la kni­hu, nemo­hu posou­dit, do jaké míry se film od původ­ní­ho kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní liší. Ale i bez pře­čte­ní kni­hy mohu říci, že jsem se při fil­mu bavi­la a zavzpo­mí­na­la na dobu před same­to­vou revo­lu­cí.

Za kame­rou stál David Ployhar (Čertova nevěs­ta, Kameňák 1,2,3). Díky malé­mu barev­né­mu odli­še­ní se mu poda­ři­lo roz­li­šit, ale také pro­po­jit obě časo­vé lin­ky, i když si na to musel divák zvyk­nout.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou i kos­týmy, kte­ré měla na sta­ros­ti Simona Rybáková (Lidice, Tři brat­ři). Ta toči­la i dal­ší film z 80.let, Fair Play, a pro­to pro ni jis­tě nebyl pro­blém se shá­ně­ním kos­tý­mů, ale také deko­ra­cí na tuto dobu. Kromě běž­né­ho oble­če­né si pamět­ní­ci jis­tě vzpo­me­nou i na pře­vle­če­ní na tělo­cvik – mod­ré tep­lá­ky, tre­nýr­ky a bílá trič­ka.

Vybijena2Do hlav­ní tro­ji­ce muž­ských hrdi­nů byli obsa­ze­ni Ondřej Sokol (Jeff), Richard Genzer (Skippy) a Michal Suchánek (Tom). To, že spo­lu v sou­čas­nos­ti pra­cov­ně spo­lu­pra­cu­jí, jim jis­tě uleh­či­lo jejich vzá­jem­nou komu­ni­ka­ci a prá­ci při natá­če­ní. A ani jejich mlad­ší pro­tějš­ky (Václav Matějovský, Michal Šašinka, Jakub Burýšek) se nema­jí za co sty­dět, pro­to­že zvlád­li zahrát nác­ti­le­té stu­den­ty se vše­mi jejich sny. Z žen­ských před­sta­vi­te­lek mě nej­ví­ce zau­ja­la posta­va stu­dent­ky Hujerové v podá­ní Johany Vaškové, poslé­ze Simony Babčákové. Její komen­tář, kte­rý pro­vá­dí divá­ka fil­mem, je reál­ný, ale záro­veň jsou v něm vidět prv­ky komič­ny. Třídní krás­ku Evu pak hra­jí Linda Bartošová, v dospě­los­ti Simona Krainová. Jejich fyzic­ká podob­nost je pro roli Evy důle­ži­tá, ale v tom­to pří­pa­dě je až pře­kva­pu­jí­cí. Do role tříd­ní­ho uči­te­le byl obsa­zen dív­čí idol 80.tých let Lukáš Vaculík, kte­ré­mu role stře­do­škol­ské­ho uči­te­le padla jako uli­tá.

Vybijena3Film je mlá­de­ži pří­stup­ný, je ozna­čen jako kome­die. Osobně bych ale ozna­či­la jako tragi­ko­me­die, pro­to­že se dotý­ká i závaž­ných témat. Sledovat vývoj jed­not­li­vých postav nutí člo­vě­ka nejen k zamyš­le­ní, ale hlav­ně se může divák podí­vat na to, jak zvlá­da­li pro­blémy nác­ti­le­tí stu­den­ti a jak se se živo­tem perou jako dospě­lí. Někomu to stej­ně jako v reál­ném živo­tě jde skvě­le, jiné­mu se to ale neda­ří. Ne kaž­dý má totiž štěs­tí mít kolem sebe přá­te­le či rodi­nu, kte­ří mu mohou s pro­blémy pomo­ci. Ti, kte­ří jsou na to ale sami, si musí se vším pora­dit sami, což mohou, ale nemu­sí zvlád­nout.


Podívejte se na hodnocení Vybíjená na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vybíjená - fotky z novinářské konference3. března 2015 Vybíjená - fotky z novinářské konference Posted in Filmové premiéry
  • Vybíjená – video z novinářské konference3. března 2015 Vybíjená – video z novinářské konference Novinářská konference 3.3.2015 Posted in
  • Vybíjená - film o filmu 227. února 2015 Vybíjená - film o filmu 2 Vybíjená vypráví příběh spolužáků z gymnázia, kteří se po pětadvaceti letech sejdou na třídním srazu a hodnotí, co se jim v životě za to čtvrtstoletí povedlo nebo nepovedlo. A paradoxně […] Posted in
  • Vybíjená - film o filmu 112. února 2015 Vybíjená - film o filmu 1 Vybíjená vypráví příběh spolužáků z gymnázia, kteří se po pětadvaceti letech sejdou na třídním srazu a hodnotí, co se jim v životě za to čtvrtstoletí povedlo nebo nepovedlo. A paradoxně […] Posted in
  • Vybíjená - ukázka 34. února 2015 Vybíjená - ukázka 3 Komedie Vybíjená Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha bude mít premiéru 12.3.2015Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a […] Posted in
  • Vybíjená - trailer6. ledna 2015 Vybíjená - trailer Premiéra bude 12. 03. 2015. Hrají: Simona Krainová, Linda Bartošová, Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej SokolRežisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle […] Posted in
  • Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky8. října 2014 Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel novou českou komedii VYBÍJENÁ podle […] Posted in Články
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
  • Vybíjená - teaser k filmu8. října 2014 Vybíjená - teaser k filmu Vybíjená - premiéra bude 12. března 2015. Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel […] Posted in
  • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51620 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71657 KB. | 16.06.2024 - 13:32:26