Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

ProHrst
ProHrst
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tři pis­tol­ní­ci, nepřá­te­lé na život a na smrt, a kaž­dý zná část tajem­ství, bez něhož ti ostat­ní nikdy nena­jdou ukry­tý zla­tý poklad. Jako prv­ní se o něm dozví zabi­ják Sentenza zva­ný Krásnoočko (Lee Van Cleef), kte­ré­ho najal despe­rát Baker (Livio Lorenzon), aby z jed­no­ho far­má­ře vytá­hl jmé­no, pod nímž se ukrý­vá jižan­ský voják Jackson (Antonio Casale), kte­rý zpro­ne­vě­řil 200 tisíc dola­rů ve zla­tě a ukryl je na nezná­mém mís­tě. Bezcitný Sentenza zjis­tí co potře­bo­val a pak zabi­je nejen far­má­ře a jeho rodi­nu, ale také Bakera, aby se mohl vydat za pokla­dem sám. Dřív než však sta­čí Jacksona najít, voják zemře. Těsně před smr­tí však umí­ra­jí­cí pro­zra­dil úkryt ošk­liv­ci Tucovi (Eli Wallach) a „hod­né­mu“ muži řeče­né­mu Bloňdák (Clint Eastwood) sho­dou okol­nos­tí tak, že kaž­dý z nich zná polo­vi­nu tajem­ství. Přestože spo­lu ti dva mají nevy­ří­ze­né účty a neu­stá­le se jeden dru­hé­ho sna­ží pod­ra­zit, od té chví­le musí spo­lu­pra­co­vat. Když však ces­tou pad­nou do rukou bez­cit­né­ho Sentenzy, kte­rý pocho­pí, že zna­jí tajem­ství pokla­du, jsou nuce­ni při­jmout jeho spo­leč­nost a pokra­čo­vat v ces­tě ve třech. Také Sentenza je nucen nedob­ro­vol­né spo­je­nec­tví akcep­to­vat, pro­to­že je mu jas­né, že i když z Tuca muče­ním jeho tajem­ství dostal, s hou­žev­na­tým Blonďákem by nic nepo­ří­dil. Strastiplná ces­ta vedou­cí kra­jem zmí­ta­ným občan­skou vál­kou je nako­nec při­ve­de až ke hřbi­to­vu, jehož polo­hu zná Tuco i Sentenza. Blonďák, kte­rý jako jedi­ný ví, ve kte­rém hro­bě jsou pení­ze zako­pá­ny, však má v zálo­ze posled­ní trik...

Hodný, zlý a ošk­li­vý v kari­é­ře sce­náris­ty a reži­sé­ra Sergia Leoneho zna­me­ná něko­lik věcí- Zakončení 1. éry jeho wes­ter­nů, zakon­če­ní celé jed­né slav­né Dolarové tri­lo­gie (i když se film chro­no­lo­gic­ky ode­hrá­vá z celé tri­lo­gie jako prv­ní) a posled­ní spo­lu­prá­ce s herec­kou legen­dou Clintem Eastwoodem. Tenhle vrchol­ný kus wes­ter­no­vé­ho žán­ru jed­no­ho z nej­vět­ších per­fek­ci­o­nis­tic­kých tvůr­ců všech dob má ale mno­ho důvo­dů, proč je tak paměti­hod­ný, je tako­vou kul­tov­ní kla­si­kou a dodnes neztra­til nic ze své­ho půvab­né­ho šar­mu.

Sergio Leone ze své­ho posled­ní­ho fil­mu z Dolarové tri­lo­gie vytvo­řil doslo­va vel­ký wes­ter­no­vý epos, kde navíc ve finá­le pro­běh­ne jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých sou­bo­jů všech dob, což poz­dě­ji pro­hlá­sil i samot­ný Quentin Tarantino, kte­rý Leoneho vní­má jako svůj vel­ký vzor. Vrchol jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob se může chlu­bit nesku­teč­nou dobo­vou atmo­sfé­rou divo­ké­ho zápa­du, dra­ma­tur­gic­ky veli­ce živel­nou struk­tu­rou a pře­de­vším nesku­teč­nou zábav­nos­tí, kte­rá fun­gu­je i v tak poma­lu vyprá­vě­ném pří­bě­hu. Jenomže tomuhle wes­ter­nu sku­teč­ně nedo­jde dech, měřít­ko je opro­ti dvě­ma před­cho­zím čás­tem vět­ší a sku­teč­ně se zde Clint Eastwood s dodnes svou nej­slav­něj­ší rolí lou­čí ve vel­kém sty­lu.

Clint Eastwood už potře­tí ztvár­ňu­je toho samé­ho hrdi­nu a ten­to­krát Muž beze jmé­na po pře­zdív­kách Joe a Manco dostá­vá pře­zdív­ku Blondie a může se těšit i z dal­ších dvou parád­ních pro­ta­go­nis­tů. Stejně jako v před­cho­zích Leoneho dvou čás­tech Dolarové tri­lo­gie se neře­ší, že někte­ří her­ci hra­jí napříč tri­lo­gií více­ro rolí a tudíž Lee Van Cleef, kte­rý ješ­tě v dru­hé čás­ti Pro pár dola­rů navíc spo­leč­ně s Eastwoodovým hrdi­nou bojo­val bok po boku jako kolo­nel Dougles Montimer se nyní stá­vá novou posta­vou, kon­krét­ně zápo­rá­kem Sentenzou. Cleef vizu­ál­ně sedí na zápo­rá­ka a toho zlé­ho chma­tá­ka mu zde člo­věk oprav­du věří a spo­leč­ně s Blonďákem k sobě vel­mi zají­ma­vě tyhle pro­tiv­ní­ci sedí. Dvojice je ješ­tě dopl­ně­na chma­tá­kem Tucem v podá­ní Eliho Wallacha, kte­rý kon­trast téhle hlav­ní tro­ji­ce nesku­teč­ně zábav­ným způ­so­bem dopl­ňu­je a i přes­to, že je to bastard, kte­rý by vlast­ní rodi­nu vymě­nil za leh­ký zisk se stá­vá sku­teč­ně zábav­ným cha­rak­te­rem. Interakce, vzá­jem­ná che­mie a prá­vě ten osud­ný závě­reč­ný sou­boj doka­zu­je, že si Leone cas­ting téhle tro­ji­ce nesku­teč­ně ohlí­dal a ve finá­le se není čemu divit, že si v leckterých zemích pletli ozna­če­ní růz­ných hrdi­nů a Tuca někdy mís­to ošk­li­vé­ho ozna­či­li jako zlé­ho, zatím­co Sentenzu jako toho ošk­li­vé­ho.

Leone si zde opět pohlí­dal cíle­ní na detai­ly, sku­teč­ně už v té době ohra­né wes­ter­no­vé pře­střel­ky pro­dá­vá zce­la novým způ­so­bem a i v rám­ci své tri­lo­gie při­chá­zí si ino­va­tiv­ním a svě­žím pří­stu­pem. Velmi zda­ři­le zde fun­gu­je i humor, emo­ci­o­nál­ní momen­ty jako bitva, kte­rá je sou­čás­tí Občanské vál­ky a tohle vše bra­vur­ně dopl­ňu­je soun­d­track Ennieho Morricona, kte­rý pat­ří mezi jeho nej­vr­chol­něj­ší prá­ce. A to se baví­me o skla­da­te­li, kte­rý vyso­ce kva­lit­ně prá­ce sypal neu­stá­le.

Hlavní kon­fron­ta­ce mož­ná netr­vá tak dlouho- Ale ta atmo­sfé­ra, hud­ba, poma­lé budo­vá­ní napě­tí a násled­né vyta­že­ní pis­to­lí před­sta­vu­jí sku­teč­ně jeden z fil­mo­vě nej­sil­něj­ších sou­bo­jů všech dob, kte­rý je v samot­ném zákla­du vlast­ně jed­no­du­chý a přes­to jed­no­znač­ně epic­ký. Dveře za Dolarovou tri­lo­gii pros­tě Leone zavřel v nej­lep­ší mož­né for­mě a i když jis­té plá­ny na film Hodný, zlý a ošk­li­vý 2 byli a Tuco v něm měl nahá­nět Blonďákova vnu­ka, Leone ale odmí­tl, pro­to­že už nechtěl aby byli posta­vy vyu­ži­ty v novém fil­mu a pře­de­vším po sním­ku Kapsy plné dyna­mi­tu defi­ni­tiv­ně zavřel za wes­ter­no­vým žánrem dve­ře.

I přes­to, že Leone po Hodný, zlý a ošk­li­vý nato­čil ješ­tě Tenkrát na Západě a prá­vě zmí­ně­né Kapsy plné dyna­mi­tu, Hodný, zlý a ošk­li­vý před­sta­vu­jí vrchol­né zavr­še­ní jed­né Leonovy éry- Dolarové éry, nebo­li éry Dolarové tri­lo­gie. Následně došlo i na ofi­ci­ál­ní Americkou tri­lo­gii, jejíž prv­ní dvě čás­ti se ješ­tě sklá­da­li z wes­ter­no­vých fil­mů, já ale prá­vě Hodný, zlý a ošk­li­vý osob­ně za Leoneho vrchol ve wes­ter­no­vém odvět­ví před­sta­vu­jí. Právě zde totiž Leone svůj styl vytě­žil na maxi­mum a sku­teč­ně vytvo­řil jeden obrov­ský wes­ter­no­vý epos, kde Clint Eastwood napo­sle­dy řádí v pon­ču. A dodnes je radost se na tenhle sku­teč­ně jeden z vrcho­lů žán­ru wes­ter­nu dívat.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Hodný, zlý a ošklivý na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou9. ledna 2024 Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou "Padouši byli vždycky moje parketa... Vypadám zle, aniž bych se o to snažil. Diváci mě na plátně prostě přirozeně nenávidí. Mohl bych hrát roli ve smokingu a lidé by si mysleli, že jsem […] Posted in Zajímavosti
  • V tento den roku 1971 byl uveden film "Drsný Harry"23. prosince 2023 V tento den roku 1971 byl uveden film "Drsný Harry" Ačkoli je "Drsný Harry" pravděpodobně charakteristickou rolí Clinta Eastwooda, nebyl pro tuto roli hlavním kandidátem. Role Harryho Callahana byla nabídnuta Johnu Waynovi a Franku […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32882 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72193 KB. | 18.04.2024 - 02:53:41