Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

ProHrst
ProHrst
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tři pis­tol­ní­ci, nepřá­te­lé na život a na smrt, a kaž­dý zná část tajem­ství, bez něhož ti ostat­ní nikdy nena­jdou ukry­tý zla­tý poklad. Jako prv­ní se o něm dozví zabi­ják Sentenza zva­ný Krásnoočko (Lee Van Cleef), kte­ré­ho najal despe­rát Baker (Livio Lorenzon), aby z jed­no­ho far­má­ře vytá­hl jmé­no, pod nímž se ukrý­vá jižan­ský voják Jackson (Antonio Casale), kte­rý zpro­ne­vě­řil 200 tisíc dola­rů ve zla­tě a ukryl je na nezná­mém mís­tě. Bezcitný Sentenza zjis­tí co potře­bo­val a pak zabi­je nejen far­má­ře a jeho rodi­nu, ale také Bakera, aby se mohl vydat za pokla­dem sám. Dřív než však sta­čí Jacksona najít, voják zemře. Těsně před smr­tí však umí­ra­jí­cí pro­zra­dil úkryt ošk­liv­ci Tucovi (Eli Wallach) a „hod­né­mu“ muži řeče­né­mu Bloňdák (Clint Eastwood) sho­dou okol­nos­tí tak, že kaž­dý z nich zná polo­vi­nu tajem­ství. Přestože spo­lu ti dva mají nevy­ří­ze­né účty a neu­stá­le se jeden dru­hé­ho sna­ží pod­ra­zit, od té chví­le musí spo­lu­pra­co­vat. Když však ces­tou pad­nou do rukou bez­cit­né­ho Sentenzy, kte­rý pocho­pí, že zna­jí tajem­ství pokla­du, jsou nuce­ni při­jmout jeho spo­leč­nost a pokra­čo­vat v ces­tě ve třech. Také Sentenza je nucen nedob­ro­vol­né spo­je­nec­tví akcep­to­vat, pro­to­že je mu jas­né, že i když z Tuca muče­ním jeho tajem­ství dostal, s hou­žev­na­tým Blonďákem by nic nepo­ří­dil. Strastiplná ces­ta vedou­cí kra­jem zmí­ta­ným občan­skou vál­kou je nako­nec při­ve­de až ke hřbi­to­vu, jehož polo­hu zná Tuco i Sentenza. Blonďák, kte­rý jako jedi­ný ví, ve kte­rém hro­bě jsou pení­ze zako­pá­ny, však má v zálo­ze posled­ní trik...

Hodný, zlý a ošk­li­vý v kari­é­ře sce­náris­ty a reži­sé­ra Sergia Leoneho zna­me­ná něko­lik věcí- Zakončení 1. éry jeho wes­ter­nů, zakon­če­ní celé jed­né slav­né Dolarové tri­lo­gie (i když se film chro­no­lo­gic­ky ode­hrá­vá z celé tri­lo­gie jako prv­ní) a posled­ní spo­lu­prá­ce s herec­kou legen­dou Clintem Eastwoodem. Tenhle vrchol­ný kus wes­ter­no­vé­ho žán­ru jed­no­ho z nej­vět­ších per­fek­ci­o­nis­tic­kých tvůr­ců všech dob má ale mno­ho důvo­dů, proč je tak paměti­hod­ný, je tako­vou kul­tov­ní kla­si­kou a dodnes neztra­til nic ze své­ho půvab­né­ho šar­mu.

Sergio Leone ze své­ho posled­ní­ho fil­mu z Dolarové tri­lo­gie vytvo­řil doslo­va vel­ký wes­ter­no­vý epos, kde navíc ve finá­le pro­běh­ne jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých sou­bo­jů všech dob, což poz­dě­ji pro­hlá­sil i samot­ný Quentin Tarantino, kte­rý Leoneho vní­má jako svůj vel­ký vzor. Vrchol jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob se může chlu­bit nesku­teč­nou dobo­vou atmo­sfé­rou divo­ké­ho zápa­du, dra­ma­tur­gic­ky veli­ce živel­nou struk­tu­rou a pře­de­vším nesku­teč­nou zábav­nos­tí, kte­rá fun­gu­je i v tak poma­lu vyprá­vě­ném pří­bě­hu. Jenomže tomuhle wes­ter­nu sku­teč­ně nedo­jde dech, měřít­ko je opro­ti dvě­ma před­cho­zím čás­tem vět­ší a sku­teč­ně se zde Clint Eastwood s dodnes svou nej­slav­něj­ší rolí lou­čí ve vel­kém sty­lu.

Clint Eastwood už potře­tí ztvár­ňu­je toho samé­ho hrdi­nu a ten­to­krát Muž beze jmé­na po pře­zdív­kách Joe a Manco dostá­vá pře­zdív­ku Blondie a může se těšit i z dal­ších dvou parád­ních pro­ta­go­nis­tů. Stejně jako v před­cho­zích Leoneho dvou čás­tech Dolarové tri­lo­gie se neře­ší, že někte­ří her­ci hra­jí napříč tri­lo­gií více­ro rolí a tudíž Lee Van Cleef, kte­rý ješ­tě v dru­hé čás­ti Pro pár dola­rů navíc spo­leč­ně s Eastwoodovým hrdi­nou bojo­val bok po boku jako kolo­nel Dougles Montimer se nyní stá­vá novou posta­vou, kon­krét­ně zápo­rá­kem Sentenzou. Cleef vizu­ál­ně sedí na zápo­rá­ka a toho zlé­ho chma­tá­ka mu zde člo­věk oprav­du věří a spo­leč­ně s Blonďákem k sobě vel­mi zají­ma­vě tyhle pro­tiv­ní­ci sedí. Dvojice je ješ­tě dopl­ně­na chma­tá­kem Tucem v podá­ní Eliho Wallacha, kte­rý kon­trast téhle hlav­ní tro­ji­ce nesku­teč­ně zábav­ným způ­so­bem dopl­ňu­je a i přes­to, že je to bastard, kte­rý by vlast­ní rodi­nu vymě­nil za leh­ký zisk se stá­vá sku­teč­ně zábav­ným cha­rak­te­rem. Interakce, vzá­jem­ná che­mie a prá­vě ten osud­ný závě­reč­ný sou­boj doka­zu­je, že si Leone cas­ting téhle tro­ji­ce nesku­teč­ně ohlí­dal a ve finá­le se není čemu divit, že si v leckterých zemích pletli ozna­če­ní růz­ných hrdi­nů a Tuca někdy mís­to ošk­li­vé­ho ozna­či­li jako zlé­ho, zatím­co Sentenzu jako toho ošk­li­vé­ho.

Více na Kritiky.cz
RECENZE – Můj tajný život Autorka: Lucie HříšnáNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání: 2020Počet stran: 240ISBN: ...
Smrtelné zlo: Probuzení Nový Evil Dead je audiovizuální porno a brutální nekompromisní jízdou. Lee Cronin se te...
Titulky k Grantchester S04E05 - Episode #4.5 V dnešním dílu Will řeší problémy ve své vlastní rodině. Geordie mu pomáhá a rozhodne se...
TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühn...
Rychlá houbová omáčka Rychlá, jednoduchá houbová omáčka bez mouky, kterou můžete udělat ze sušených hub i z č...

Leone si zde opět pohlí­dal cíle­ní na detai­ly, sku­teč­ně už v té době ohra­né wes­ter­no­vé pře­střel­ky pro­dá­vá zce­la novým způ­so­bem a i v rám­ci své tri­lo­gie při­chá­zí si ino­va­tiv­ním a svě­žím pří­stu­pem. Velmi zda­ři­le zde fun­gu­je i humor, emo­ci­o­nál­ní momen­ty jako bitva, kte­rá je sou­čás­tí Občanské vál­ky a tohle vše bra­vur­ně dopl­ňu­je soun­d­track Ennieho Morricona, kte­rý pat­ří mezi jeho nej­vr­chol­něj­ší prá­ce. A to se baví­me o skla­da­te­li, kte­rý vyso­ce kva­lit­ně prá­ce sypal neu­stá­le.

Hlavní kon­fron­ta­ce mož­ná netr­vá tak dlouho- Ale ta atmo­sfé­ra, hud­ba, poma­lé budo­vá­ní napě­tí a násled­né vyta­že­ní pis­to­lí před­sta­vu­jí sku­teč­ně jeden z fil­mo­vě nej­sil­něj­ších sou­bo­jů všech dob, kte­rý je v samot­ném zákla­du vlast­ně jed­no­du­chý a přes­to jed­no­znač­ně epic­ký. Dveře za Dolarovou tri­lo­gii pros­tě Leone zavřel v nej­lep­ší mož­né for­mě a i když jis­té plá­ny na film Hodný, zlý a ošk­li­vý 2 byli a Tuco v něm měl nahá­nět Blonďákova vnu­ka, Leone ale odmí­tl, pro­to­že už nechtěl aby byli posta­vy vyu­ži­ty v novém fil­mu a pře­de­vším po sním­ku Kapsy plné dyna­mi­tu defi­ni­tiv­ně zavřel za wes­ter­no­vým žánrem dve­ře.

I přes­to, že Leone po Hodný, zlý a ošk­li­vý nato­čil ješ­tě Tenkrát na Západě a prá­vě zmí­ně­né Kapsy plné dyna­mi­tu, Hodný, zlý a ošk­li­vý před­sta­vu­jí vrchol­né zavr­še­ní jed­né Leonovy éry- Dolarové éry, nebo­li éry Dolarové tri­lo­gie. Následně došlo i na ofi­ci­ál­ní Americkou tri­lo­gii, jejíž prv­ní dvě čás­ti se ješ­tě sklá­da­li z wes­ter­no­vých fil­mů, já ale prá­vě Hodný, zlý a ošk­li­vý osob­ně za Leoneho vrchol ve wes­ter­no­vém odvět­ví před­sta­vu­jí. Právě zde totiž Leone svůj styl vytě­žil na maxi­mum a sku­teč­ně vytvo­řil jeden obrov­ský wes­ter­no­vý epos, kde Clint Eastwood napo­sle­dy řádí v pon­ču. A dodnes je radost se na tenhle sku­teč­ně jeden z vrcho­lů žán­ru wes­ter­nu dívat.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Hodný, zlý a ošklivý na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Nejhorší obavy(Sum Of All Fears) „27000 nukleárních zbraní. Jedna z nich chybí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špionážním...
Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rud...
MLÉKO A MED od RUPI KAUR Na knihu v černobílém provedení pod názvem "MLÉKO A MED" od autorky RUPI KAUR  jsem byla dos...
Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý. Máte chuť na extra porci kvalitního filmového kousku? Na pořádnou dávku napětí, co vás př...
„Íá“ KVIFF 2022 recenze: Jerzy Skolimowski vidí život oslíma očima Na lidský úděl se díváme očima osla ve filmu Íá (nezaměňovat s kapitánem EO Michaela Jack...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení28. dubna 2023 Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve filmu v průběhu […] Posted in Zajímavosti
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89430 s | počet dotazů: 286 | paměť: 70294 KB. | 01.12.2023 - 06:37:36