Kritiky.cz > Speciály > Pro pár dolarů navíc

Pro pár dolarů navíc

ParDolaru
ParDolaru
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro pár dola­rů navíc (ital­sky: Per qualche dolla­ro in più) je spaghet­ti wes­tern z roku 1965, kte­rý nato­čil Sergio Leone. V hlav­ních rolích lov­ců odměn v něm vystu­pu­jí Clint Eastwood a Lee Van Cleef, hlav­ní­ho padou­cha ztvár­nil Gian Maria Volonté. Vedlejší roli sekun­dár­ní­ho padou­cha hra­je němec­ký herec Klaus Kinski. Film vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Itálie, západ­ní­ho Německa a Španělska. Ve Spojených stá­tech byl film uve­den v roce 1967 a je dru­hou čás­tí tzv. dola­ro­vé tri­lo­gie.

Děj

Muž, kte­ré­mu mno­zí říka­jí Manco, je lovec odměn, což je pro­fe­se, kte­rou sdí­lí býva­lý armád­ní důstoj­ník, plu­kov­ník Douglas Mortimer. Odděleně se dozví­da­jí, že bez­o­hled­ný, chlad­no­krev­ný ban­kov­ní lupič „El Indio“ byl svým gan­gem pro­puš­těn z věze­ní a všich­ni jeho věz­ni­te­lé až na jed­no­ho byli povraž­dě­ni. Zatímco Indio vraž­dí rodi­nu muže, kte­rý ho zajal, je uká­zá­no, že má u sebe hudeb­ní kapes­ní hodin­ky, kte­ré vzal ženě, jež se zastře­li­la, když ji zná­sil­nil poté, co zavraž­dil její­ho man­že­la. Tato udá­lost Inda pro­ná­sle­du­je a on kou­ří návy­ko­vou dro­gu, kte­rá mu zamlžu­je paměť.

Indio plá­nu­je vylou­pit ban­ku v El Pasu, v níž je zamas­ko­va­ný tre­zor obsa­hu­jí­cí „téměř mili­on dola­rů“. Manco při­jíž­dí do měs­ta a uvě­do­mí si Mortimera, kte­rý při­jel dří­ve. Vidí, jak Mortimer záměr­ně urá­ží hrbá­če Wilda, kte­rý ban­ku pro­zkou­má­vá. Manco se s Mortimerem střet­ne a poté, co se oba navzá­jem pro­stu­du­jí a kaž­dý se ujis­tí, že ten dru­hý neu­stou­pí, roz­hod­nou se spo­lu­pra­co­vat. Mortimer pře­svěd­čí Manca, aby se při­dal k Indiově ban­dě a „dostal ho mezi dva ohně“. Manco toho dosáh­ne tím, že navzdo­ry Indiovu pode­zře­ní osvo­bo­dí z věze­ní Indiova pří­te­le.

Indio pošle Manca a tři dal­ší lidi vylou­pit ban­ku v neda­le­kém Santa Cruz. Manco tři lupi­če zastře­lí a vyšle faleš­ný tele­gra­fic­ký poplach, aby vybur­co­val šeri­fa z El Pasa a jeho oddíl, kte­ří jedou do Santa Cruz. Gang odstře­lí zeď v zad­ní čás­ti ban­ky v El Pasu a ukrad­ne tre­zor, ale nedo­ká­že ho otevřít. Groggy se zlo­bí, když se ze Santa Cruz vrá­tí jen Manco, ale Indio při­jme Mancovu ver­zi udá­los­tí díky tomu, že Mortimer dal Mancovi pře­svěd­či­vou ránu. Parta odjíž­dí do malé­ho pohra­nič­ní­ho měs­teč­ka Agua Caliente, kde na ně čeká Mortimer, kte­rý jejich cíl před­ví­dal. Wild Mortimera pozná, což ho donu­tí ke stře­tu, jehož výsled­kem je hrbá­čo­va smrt, načež Mortimer nabíd­ne Indiovi své služ­by, aby tre­zor ote­vřel bez pou­ži­tí výbuš­nin. Indio pení­ze zamkne do tre­zo­ru a řek­ne, že kořist si po měsí­ci roz­dě­lí.

Manco a Mortimer se do tre­zo­ru vlou­pa­jí a pení­ze ukry­jí, jen­že hned poté jsou chy­ce­ni a zbi­ti. Mortimer však zámek tre­zo­ru zajis­til a Indio se domní­vá, že pení­ze jsou stá­le tam. Později téže noci Indio pově­ří své­ho poru­čí­ka Niña, aby nožem pat­ří­cím Cuchillovi zabil muže, kte­rý hlí­dá Manca a Mortimera. Jakmile Niño věz­ně osvo­bo­dí, Indio pro­zra­dí, že celou dobu věděl, že jde o lov­ce odměn, popra­ví Cuchilla za údaj­nou zra­du gan­gu a naří­dí zbyt­ku svých mužů, aby šli po Mancoovi a Mortimerovi, a dou­fá, že se všich­ni navzá­jem zabi­jí a on a Niño si budou moci pení­ze roz­dě­lit jen mezi sebe. Groggy si však plán uvě­do­mí a po zabi­tí Niña donu­tí India otevřít tre­zor, kte­rý se uká­že být prázd­ný.

Nakonec poté, co s Mancem ban­di­ty zabi­jí, Mortimer zavo­lá India a záro­veň pro­zra­dí jeho celé jmé­no. Mortimer zastře­lí Groggyho, kte­rý se běží krýt, ale je odzbro­jen Indiem, kte­rý hra­je na kapes­ní hodin­ky a záro­veň vyzve lov­ce odměn, aby si vzal zpět svou zbraň a zabil ho, až hud­ba skon­čí. Když však hud­ba skon­čí, začne znít stej­ná melo­die z iden­tic­kých kapes­ních hodi­nek, kte­ré Manco ulou­pil Mortimerovi. Manco dá Mortimerovi svůj vlast­ní pásek a pis­to­li a řek­ne: „Teď začne­me.“ Když hud­ba skon­čí, Mortimer vystře­lí jako prv­ní a zabi­je Inda.

Mortimer zís­ká hodin­ky z Indiovy ruky a Manco pozna­me­ná, že Mortimer je podob­ný ženě na foto­gra­fi­ích. Mortimer pro­zra­dí, že je její bra­tr (ve špa­něl­ském dabin­gu otec), a s doko­na­nou pomstou odmít­ne svůj podíl z odmě­ny a ode­jde. Manco nahá­zí těla Indyho a jeho mužů do vozu, nako­nec při­dá i Groggyho tělo poté, co ho zabi­je, a odjíž­dí si pro odmě­ny za všech­ny, při­čemž se krát­ce zasta­ví, aby z úkry­tu vyzve­dl ukra­de­né pení­ze.

Obsazení

-Clint Eastwood jako Manco (aka Manco): „Manco je mrt­vý. Muž beze jmé­na)

-Lee Van Cleef jako plu­kov­ník Douglas Mortimer

-Gian Maria Volonté jako El Indio

-Mario Brega jako Niño

-Mara Krupp jako man­žel­ka ředi­te­le hote­lu

-Luigi Pistilli jako Groggy

-Aldo Sambrell jako Cuchillo

-Klaus Kinski jako Wild

-Benito Stefanelli jako Hughie

-Panos Papadopoulos jako Sancho Perez

-Robert Camardiel jako nádra­žák z Tucumcari

-Josef Egger jako Starý pro­rok

-Antoñito Ruiz jako Fernando

-Tomas Blanco jako šerif z Tucumcari

-Lorenzo Robledo jako Tomaso, Indiův zrád­ce

-Dante Maggio jako Tesař v cele s El Indiem

-Werner Abrolat jako Slim, člen Indiova gan­gu

-Frank Braña jako Blackie, člen Indiova gan­gu

-José Canalejas jako Chico, člen Indiova gan­gu

-Rosemary Dexter jako Mortimerova sest­ra

-Fernando Di Leo jako hráč karet s dout­ní­kem

-Jesús Guzmán jako kober­co­vý pod­vod­ník ve vla­ku

-Peter Lee Lawrence jako Mortimerův švagr

-Sergio Leone jako pís­ka­jí­cí lovec odměn

-Antonio Molino Rojo jako Frisco, člen Indiova gan­gu

-Ricardo Palacios jako maji­tel salo­o­nu v Tucumcari

-Carlo Simi jako ředi­tel ban­ky v El Pasu

Produkce

Vývoj

Po kasov­ním úspě­chu fil­mu Pro hrst dola­rů v Itálii chtě­li reži­sér Sergio Leone a jeho nový pro­du­cent Alberto Grimaldi zahá­jit výro­bu pokra­čo­vá­ní. Protože Clint Eastwood nebyl ocho­ten se zavá­zat k dru­hé­mu fil­mu dří­ve, než viděl prv­ní díl, tvůr­ci mu narych­lo posla­li ital­skou kopii fil­mu Per un pug­no di dolla­ri - pro­to­že ver­ze v ang­lič­ti­ně ješ­tě nee­xis­to­va­la. Když hvězda zaří­di­la pre­mi­é­ro­vé pro­mí­tá­ní v CBS Production Center, ačko­li tam­ní divá­ci mož­ná nero­zu­mě­li ital­sky, styl a akce je pře­svěd­či­ly. Eastwood pro­to s návrhem sou­hla­sil. Pro hlav­ní roli byl zno­vu oslo­ven Charles Bronson, ale scé­nář pokra­čo­vá­ní se mu zdál pří­liš podob­ný prv­ní­mu fil­mu. Místo něj roli při­jal Lee Van Cleef. Eastwood za návrat do pokra­čo­vá­ní dostal 50 000 dola­rů, zatím­co Van Cleef 17 000 dola­rů.

Scenárista Luciano Vincenzoni napsal film za devět dní. Leone však nebyl spo­ko­jen s někte­rý­mi dia­lo­gy ve scé­ná­ři a najal Sergia Donatiho, aby pra­co­val jako neú­plat­ný scé­náris­ta.

Produkce

Film se natá­čel v Tabernas ve špa­něl­ské Almeríi, inte­ri­é­ry vzni­ka­ly v řím­ských stu­di­ích Cinecittà. Scénograf Carlo Simi posta­vil v alme­rij­ské pouš­ti měs­teč­ko „El Paso“; to exis­tu­je dodnes, jako turis­tic­ká atrak­ce Mini Hollywoodu. Městečko Agua Caliente, kam Indio a jeho ban­da prcha­jí po pře­pa­de­ní ban­ky, bylo ve sku­teč­nos­ti Los Albaricoques, malé „pue­blo blan­co“ na Níjarské pla­ni­ně.

Postprodukce

Jelikož veš­ke­rý mate­ri­ál fil­mu byl nato­čen MOS (tj. bez nahrá­vá­ní zvu­ku v době natá­če­ní), Eastwood a Van Cleef se vrá­ti­li do Itálie, kde dabo­va­li dia­lo­gy a byly při­dá­ny zvu­ko­vé efek­ty. Ačkoli je ve fil­mu výslov­ně uve­de­no, že posta­va plu­kov­ní­ka Mortimera pochá­zí z Karolíny, Van Cleef se roz­ho­dl před­nést své dia­lo­gy s rod­ným pří­zvu­kem z New Jersey, niko­li s jižan­ským pří­zvu­kem.

Hudba

Hudební dopro­vod slo­žil Ennio Morricone, kte­rý s reži­sé­rem Leonem spo­lu­pra­co­val již na fil­mu Pro hrst dola­rů. Pod Leoneho výslov­ným vede­ním začal Morricone psát hud­bu ješ­tě před začát­kem natá­če­ní, pro­to­že Leone čas­to natá­čel na hud­bu pří­mo na pla­ce. Hudba je pozo­ru­hod­ná svým pro­lí­ná­ním die­ge­tic­kých a nedie­ge­tic­kých momen­tů pro­střed­nic­tvím opa­ku­jí­cí­ho se moti­vu, kte­rý vychá­zí ze stej­ných kapes­ních hodi­nek pat­ří­cích El Indiovi a plu­kov­ní­ku Mortimerovi. „Hudba, kte­rou hodin­ky vydá­va­jí, pře­ná­ší vaše myš­len­ky na jiné mís­to,“ řekl Morricone. „Samotná posta­va vystu­pu­je pro­střed­nic­tvím hodi­nek, ale pokaž­dé v jiné situ­a­ci.“

Soundtrackové album původ­ně vyda­la v Itálii spo­leč­nost RCA Italiana. Ve Spojených stá­tech vydal cover­ver­zi Hugo Montenegro a také Billy Strange a Leroy Holmes, kte­ří vyda­li cover­ver­zi soun­d­trac­ko­vé­ho alba s původ­ním ame­ric­kým pla­ká­tem. Maurizio Graf nazpí­val vokál „Occhio Per Occhio“/„Oko za oko“ na hud­bu z naráž­ky „Sixty Seconds to What?“. Grafovo vystou­pe­ní se ve fil­mu neob­je­vi­lo, ale bylo vydá­no jako pří­lo­ho­vá deska 45 RPM.

Všechny sklad­by napsal Ennio Morricone.

Seznam skla­deb

Čís.NázevDélka

1. „La Resa Dei Conti „3:06

2. „Osservatori Osservati „2:01

3. „Il Vizio Di Uccidere „2:24

4. „Il Colpo „2:21

5. „Addio Colonnello „1:44

6.„Per Qualche Dollaro In Più „2:50

7. „Poker D’Assi „1:15

8. „Carillon „1:10

Vydání a přijetí

Box office

Pro pár dola­rů navíc byl v Itálii uve­den 30. pro­sin­ce 1965 pod názvem Per Qualche Dollaro in Più.

Film se uká­zal být komerč­ně ješ­tě úspěš­něj­ší než jeho před­chůd­ce. Do roku 1967 se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem v Itálii s výděl­kem 3,1 mili­ar­dy lir (5 mili­o­nů USD) ze 14 543 161 vstu­pe­nek.

Ve Španělsku byl film uve­den 17. srp­na 1966 pod názvem La muer­te tenía un pre­cio a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším špa­něl­ským fil­mem všech dob s výděl­kem 272 mili­o­nů peset.

Ve fran­couz­ských poklad­nách byl v roce 1966 sed­mým nej­na­vště­vo­va­něj­ším fil­mem.

V USA film debu­to­val 10. květ­na 1967, čty­ři měsí­ce po uve­de­ní fil­mu Pro hrst dola­rů, a vydě­lal 5 mili­o­nů dola­rů.

Kritické přijetí

Zpočátku se mu dosta­lo prů­měr­ných recen­zí od kri­ti­ků. Bosley Crowther z The New York Times řekl: „Skutečnost, že ten­to film je posta­ven tak, aby pod­po­ro­val cvi­če­ní vra­hů, zdů­raz­ňo­val zabi­jác­kou bra­vu­ru a vyvo­lá­val radost ze zbě­si­lých pro­je­vů smr­ti, je pod­le mého názo­ru ostrou obža­lo­bou jako tak­zva­né zába­vy v dneš­ní době.“ Roger Ebert z Chicago Sun-Times film popsal jako „jed­no vel­ké sta­ré wes­ter­no­vé klišé za dru­hým“ a řekl, že „je slo­žen ze situ­a­cí, niko­liv ze záple­tek“. Jeho frá­zo­vi­tý cha­rak­ter ho oka­mži­tě vysta­vil paro­dii a jed­na násle­do­va­la ješ­tě téhož roku jako film Lando Buzzanca Pro pár dola­rů méně (1966).

Od té doby popu­la­ri­ta fil­mu vzrost­la a záro­veň zís­kal více pozi­tiv­ních ohla­sů od sou­čas­né kri­ti­ky. Webový agre­gá­tor recen­zí Rotten Tomatoes uvá­dí 92 ppří­z­ni­vé hod­no­ce­ní s prů­měr­nou znám­kou 8/10 na zákla­dě 36 recen­zí. Shoda na webu zní: „S Clintem Eastwoodem v hlav­ní roli, Enniem Morriconem na hud­bě a sty­lo­vou režií Sergia Leoneho si sní­mek Pro pár dola­rů navíc zaslou­ží uzná­ní jako žánro­vá kla­si­ka.“

V retrospek­tiv­ní recen­zi dola­ro­vé tri­lo­gie Paul Martinovic z Den of Geek uve­dl: „Pro pár dola­rů navíc je v tri­lo­gii čas­to pře­hlí­žen, neši­kov­ně zasa­zen mezi původ­ní film a nej­zná­měj­ší z nich, ale sám o sobě je to ohro­mu­jí­cí film.“ Paolo Sardinas z MovieWebu řekl: „Eastwood do toho dává všech­no a před­vá­dí dal­ší kul­tov­ní výkon spo­lu s Lee Van Cleefem, kte­rý kra­de scé­ny a pomá­há tomu, aby bylo Pro pár dola­rů navíc dva­krát tak dob­ré jako jeho před­chůd­ce.“ Filmový his­to­rik Richard Schickel se ve své bio­gra­fii Clinta Eastwooda domní­val, že jde o nej­lep­ší film tri­lo­gie, a tvr­dil, že je „ele­gant­něj­ší a kom­plex­něj­ší než Pro hrst dola­rů a napí­na­věj­ší a sevře­něj­ší než Hodný, zlý a ošk­li­vý“. Režisér Alex Cox pova­žo­val scé­nu v kos­te­le za jed­nu z „nej­straš­něj­ších smr­tí“ všech wes­ter­nů a Volontého Inda ozna­čil za „nejďá­bel­štěj­ší­ho wes­ter­no­vé­ho padou­cha všech dob“.

Britský novi­nář Kim Newman uve­dl, že film změ­nil pohled divá­ků na lov­ce odměn. Posunul je od „povo­lá­ní, za kte­ré je tře­ba se sty­dět“, kte­ré má „(na žeb­říč­ku hod­ných obča­nů) ve wes­ter­nu niž­ší posta­ve­ní než ost­rá kar­ta“, k hrdin­ské úcty­hod­nos­ti.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © United Artists / Metro-Goldwyn-Mayer

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
  • Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou9. ledna 2024 Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou "Padouši byli vždycky moje parketa... Vypadám zle, aniž bych se o to snažil. Diváci mě na plátně prostě přirozeně nenávidí. Mohl bych hrát roli ve smokingu a lidé by si mysleli, že jsem […] Posted in Zajímavosti
  • V tento den roku 1971 byl uveden film "Drsný Harry"23. prosince 2023 V tento den roku 1971 byl uveden film "Drsný Harry" Ačkoli je "Drsný Harry" pravděpodobně charakteristickou rolí Clinta Eastwooda, nebyl pro tuto roli hlavním kandidátem. Role Harryho Callahana byla nabídnuta Johnu Waynovi a Franku […] Posted in Zajímavosti
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58824 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71854 KB. | 17.06.2024 - 21:50:44