Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Příběh za kulisami: Natáčení filmu „V přístavu“ a nečekané momenty s Marlonem Brandem

Příběh za kulisami: Natáčení filmu „V přístavu“ a nečekané momenty s Marlonem Brandem

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V ten­to den roku 1955 zís­kal film „V pří­sta­vu“ (1954) na 27. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů osm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film.

Marlon Brando ve své auto­bi­o­gra­fii pro­zra­dil své prv­ní myš­len­ky o svém výko­nu. „V den, kdy mi (Elia Kazan) uká­zal hoto­vý film, jsem byl ze své­ho výko­nu tak sklí­če­ný, že jsem vstal a ode­šel z pro­mí­ta­cí­ho sálu. Myslel jsem si, že jsem obrov­sky selhal, a ode­šel jsem, aniž bych mu řekl jedi­né slo­vo. Prostě jsem se za sebe sty­děl.“

Scéna, kdy Eva Marie Saint upus­tí ruka­vi­ci a Brando ji zved­ne a nasa­dí si ji na ruku, byla neplá­no­va­ná. Saintová upus­ti­la ruka­vi­ci omy­lem při zkouš­ce a zby­tek impro­vi­zo­val Brando. Elii Kazanovi se nová zále­ži­tost líbi­la a požá­dal je, aby ji zopa­ko­va­li pro natá­če­ní.

Scéna v taxí­ku mezi Terrym a Charleym, jed­na z nej­slav­něj­ších fil­mo­vých scén, neby­la impro­vi­zo­va­ná, jak tvr­dil Brando ve své auto­bi­o­gra­fii. Když Brando během natá­če­ní scé­ny původ­ně sku­teč­ně impro­vi­zo­val a Rod Steiger ho násle­do­val, Kazan na Branda zakři­čel: „Přestaň s tím, kámo!“ a pou­žil jeho pře­zdív­ku. Oba her­ci se poté drže­li scé­ná­ře Budda Schulberga.

Součástí smlou­vy bylo, že Brando pra­co­val kaž­dý den jen do čtyř hodin a pak odchá­zel za svým ana­ly­ti­kem. Nedávno zemře­la Brandova mat­ka a mla­dý kon­flikt­ní herec se účast­nil tera­pie, aby vyře­šil své pro­blémy s rodi­či. Zajímavé je, že při kla­sic­ké scé­ně fil­mu mezi Steigerem a Brandem na zad­ním seda­dle taxí­ku byly všech­ny Steigerovy detail­ní zábě­ry nato­če­ny až poté, co Brando na celý den ode­šel, tak­že Brandovy repli­ky četl jeden z čle­nů štá­bu. Steiger, kte­rý sku­teč­ně zůstal během Brandových detail­ních zábě­rů, aby mu pomohl podat lep­ší výkon, zůstal po mno­ho let vel­mi roz­hoř­čen, že mu Brando neo­pla­til las­ka­vost, a čas­to se o tom zmi­ňo­val v roz­ho­vo­rech.

Producent Sam Spiegel zapo­mněl zapla­tit zaří­ze­ní pro zad­ní pro­jek­ci, pro­to má kabi­na, kde Brando a Steiger ode­hrá­va­jí scé­nu, žalu­zie. (IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48165 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71844 KB. | 14.07.2024 - 18:28:09