Kritiky.cz > Speciály > Kapsy plné dynamitu

Kapsy plné dynamitu

Kapsy
Kapsy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kapsy plné dyna­mi­tu (Giù la tes­ta) je film reži­sé­ra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlav­ních rolích. Jedná se o dru­hý film tak­zva­né časo­vé tri­lo­gie, kte­ré před­chá­zel film Tenkrát na Západě (1968) a po něm násle­do­val Tenkrát v Americe (1984).

Děj fil­mu se ode­hrá­vá v Mexiku v roce 1913 během revo­lu­ce a zmi­ňu­je Francisca Indalecia Madera, Pancho Villu, Emiliana Zapatu a Victoriana Huertu. Události se ode­hrá­va­jí v obdo­bí po zavraž­dě­ní Madera Huertou, během par­ty­zán­ské vál­ky vede­né Villou a Zapatou s cílem zabít nové­ho dik­tá­to­ra.

Obsah filmu

V roce 1913 v oko­lí Mesa Verde (ima­gi­nár­ní mexic­ké měs­to) Juan Miranda, mexic­ký peon, kte­rý vede sku­pi­nu ban­di­tů slo­že­nou z jeho staré­ho otce, šes­ti dětí a dal­ších čle­nů rodi­ny, jede v dostav­ní­ku, kte­rý prá­vě ukra­dl, když sku­pi­nu pře­kva­pí hukot výbuchů: z výpa­rů a pra­chu se vyno­ří moto­cy­klis­ta John Mallory (irsky Séan, pro­to ten opa­ku­jí­cí se leit­mo­tiv v soun­d­trac­ku), zku­še­ný aten­tát­ník a býva­lý revo­lu­ci­o­nář IRA. Miranda v něm a v jeho schop­nos­ti pou­ží­vat výbuš­ni­ny oka­mži­tě vidí doko­na­lý pro­stře­dek, jak pro­nik­nout do skle­pe­ní vel­mi boha­té ban­ky Mesa Verde, kte­rá je jejím snem už od dět­ství. Juan navrh­ne, aby ban­ku pře­pad­li spo­leč­ně, ale John to odmít­ne, pro­to­že při­šel pra­co­vat pro Aschenbacha, maji­te­le neda­le­ké­ho dolu. Aby pře­svěd­čil Johna, aby se k němu při­dal, vymys­lí Juan lest a při­mě­je Johna, aby omy­lem zabil Aschenbacha a neda­le­ké­ho vojen­ské­ho kapi­tá­na, zatím­co jsou oba v kos­te­le, kte­rý je vyho­zen do povět­ří. V tu chví­li se zdá, že John ustou­pil Juanovým poža­dav­kům a vydá­vá se s ním na ces­tu, ale při prv­ní vhod­né pří­le­ži­tos­ti zmi­zí.

Juan a jeho syno­vé ces­tu­jí do Mesa Verde. Ve vla­ku se setká­va­jí s podiv­nou posta­vou, kte­rá ban­di­to­vi podiv­ně pomá­há zlik­vi­do­vat dva poli­cis­ty, kte­ří ho pozna­li: je to dok­tor Villega, vůd­ce malé sku­pi­ny revo­lu­ci­o­ná­řů v Mesa Verde. Když Juan dora­zí do měs­ta, vidí prv­ní znám­ky hlu­bo­ké změ­ny, kte­rou měs­to pro­šlo: slav­ná ban­ka už nezá­ří zla­tem a na kaž­dém mís­tě jsou malé hrst­ky vojá­ků, kte­ří pocho­du­jí nebo stří­le­jí revo­lu­ci­o­ná­ře; na všech zdech lze číst pla­ká­ty guver­né­ra Jaimeho: „El Sr. Gobernador ama al pue­blo. El pue­blo ama al Sr. Gobernador“ (Pan guver­nér milu­je lid. Lid milu­je pana guver­né­ra). V baru před ban­kou najde Juan Johna, kte­rý na něj čeká, aby ho odve­dl na schůzku revo­lu­ci­o­ná­řů, kde Villega mužům vysvět­lí cíl jejich dal­ší mise: pro­vést něko­lik úto­ků po celé zemi, aby Pancho Villa a Emiliano Zapata moh­li usku­teč­nit svůj plán. John se roz­hod­ne pře­vzít vede­ní ban­ky a chce Juana jako pomoc­ní­ka. Nadšený Juan se aktiv­ně zapo­jí, jen aby zjis­til, že v ban­kov­ních tre­zo­rech už nejsou pokla­dy, ale dočas­né věze­ní plné rol­ní­ků a něko­li­ka poli­ti­ků. Poté, co je náho­dou osvo­bo­dí, se ban­di­ta sta­ne hrdi­nou revo­lu­ce a dav ho osla­vu­je.

Více na Kritiky.cz
Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá...
Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu Představte si uměle stvořenou bytost, která se chová jako člověk přirozeněji než mnoho lid...
Halloween II (1981) Laurie (Jamie Lee Curtis) je po útoku vraha Michaela Myerse převezena do místní nemocnice. Tam s...
BlackBerry Zjistil jsem, že pro tenhle druh dramat mám celkem slabost a Blackberry je další fajn pří...
Akta XChci uvěřit / The X-FilesI Want to Believe A málem...

Juan se spo­lu se vše­mi revo­lu­ci­o­ná­ři pře­su­ne do tábo­ra dale­ko od měs­ta, kde se povsta­lec­ké jed­not­ky při­pra­vu­jí na boj pro­ti jed­notkám dik­tá­to­ra Victoriana Huerty. Ačkoli roz­kaz zněl ustou­pit do neda­lekých jes­ky­ní, Jan se roz­hod­ne utá­bo­řit na vyvý­še­ni­ně na dohled od mos­tu, aby zlik­vi­do­val vojá­ky plu­kov­ní­ka Günthera Rezy, kte­ří by tudy pro­šli. Jediný, kdo s ním zůstá­vá, je Juan, kte­rý si mys­lí, že Johnův útěk byl jen zámin­kou, ale jakmi­le zjis­tí, že jeho úmys­ly jsou váž­né, roz­hod­ne se z hrdos­ti zůstat s ním. Oba dva umís­tí dva těž­ké kulo­me­ty na vrchol kop­ce a poda­ří se jim zahá­jit vel­mi sil­ný pro­ti­ú­tok na plu­kov­ní­ko­vy jed­not­ky; útok, kte­rý díky výbuchu mos­tu způ­so­be­né­mu Johnem zce­la vyřa­dí nepřá­tel­ské jed­not­ky. Po návra­tu do jes­ky­ní však zjis­tí, že všich­ni jejich kama­rá­di zahy­nu­li při pře­pa­de­ní, a když Juan vidí mrt­vo­ly vlast­ních synů, nesly­ší už na nic a roz­hod­ne se posta­vit Huertovým vojá­kům tvá­ří v tvář a skon­čí v zaje­tí.

Poté, co zachrá­ní Juana před popra­vou a zjis­tí, že dok­tor Villega zra­dil své dru­hy (po růz­ných muče­ních), se John nako­nec roz­hod­ne vše­ho nechat a uchý­lí se k Mirandě do dobytčí­ho vago­nu na ces­tě do Spojených stá­tů. Zdá se však, že je revo­lu­ce pro­ná­sle­du­je všu­de, a po ozbro­je­ných stře­tech na nádra­ží se do jejich vago­nu uchý­lí guver­nér Jaime, kte­rý je ve vla­ku také pří­to­men. Guvernér se je sna­ží pře­svěd­čit, aby ho necha­li pro­jít výmě­nou za pytel plný peněz a bohat­ství, zatím­co John na Juana hodí pis­to­li: roz­hod­ne se, zda ho zabi­je. Miranda, zasle­pe­ný tou­hou po pomstě, guver­né­ra zastře­lí a při výstu­pu z vla­ku je opět povzbu­zo­ván davem.

Ve vla­ku, kte­rý je nyní v rukou revo­lu­ci­o­ná­řů, se Juan a John setká­va­jí s něko­li­ka vůd­ci a Villegou; spo­lu s nimi pře­mýš­le­jí, co dělat, pro­to­že se k nim po stej­né tra­ti blí­ží tisíc vojá­ků a Günther Reza. John nabíd­ne, že při­pra­ví pro­ti­ú­tok: odpo­jí loko­mo­ti­vu od ostat­ních vago­nů a napl­ní ji výbuš­ni­na­mi, čímž nara­zí do Rezova vla­ku a způ­so­bí nepřá­tel­ským silám obrov­ské ško­dy. Aby mohl plán usku­teč­nit, požá­dá o spo­lu­prá­ci prá­vě Villegu, kte­ré­mu dá jas­ně naje­vo, že si je vědom jeho zra­dy. Na tom­to mís­tě se pro­střed­nic­tvím řady fla­shbac­ků uka­zu­je, jak měl John v době, kdy byl ješ­tě čle­nem IRA, bra­tr­ské­ho pří­te­le Nolana, s nímž dělal revo­lu­ci a s nímž dokon­ce sdí­lel stej­nou ženu, ale kte­rý byl zajat a při muče­ní sám Johna zra­dil a pomohl vojá­kům ho poznat. Johnovi se poda­ří vojá­ky zabít dřív, než ho chy­tí, ale pře­mo­že­ný nená­vis­tí zabi­je i Nolana, což je jedi­ný pří­pad, kdy, jak říká Villegovi, odsou­dil jiné­ho člo­vě­ka, a pro­to to už neu­dě­lá. Když se však chys­tá sko­čit, aby si zachrá­nil život před nára­zem, Villega litu­je, že zra­dil své kama­rá­dy, a roz­hod­ne se zůstat na loko­mo­ti­vě a zemřít.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 40 ...
Umění riskovat Dala jsem slovo tomuto stromu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedotkne země, dokud neudělám...
Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z...
Great Britain – Slovakia | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
Díra (2019) Neznámý Galder Gaztelu-Urrutia servíruje Dystopické Sci-Fi ze Španělska s vertikálním vězen...

John, kte­rý se zno­vu setká­vá s revo­lu­ci­o­ná­ři, je během pře­střel­ky s pře­ži­vší­mi vojá­ky zastře­len plu­kov­ní­kem Güntherem Rezou, kte­ré­ho vzá­pě­tí zabi­je roz­zu­ře­ný Juan se samo­pa­lem. Juan pomá­há své­mu umí­ra­jí­cí­mu pří­te­li a roz­hod­ne se vyhle­dat pomoc, ale krát­ce po odcho­du si uvě­do­mí, že si John zapá­lil ciga­re­tu niko­liv kvů­li kou­ře­ní, ale s úmys­lem zapá­lit dyna­mit, kte­rý má stá­le u sebe. Juan se stih­ne oto­čit a vykřik­nout jmé­no své­ho pří­te­le, když ho výbuch roz­me­tá na prach. V posled­ní scé­ně před titul­ky se Juan podí­vá před sebe a řek­ne: „a teď já?“.

Výroba

Film, kte­rý vymys­lel Sergio Leone, měl původ­ně reží­ro­vat slav­ný Sam Peckinpah, pro­to­že ital­ský reži­sér chtěl pře­stat točit wes­ter­ny a sou­stře­dit se na to, o čem už dlou­ho snil - Tenkrát v Americe, ale Peckinpaha odmít­li oba hlav­ní her­ci Coburn a Steiger, kte­ří sou­hla­si­li s hra­ním za sní­že­ný roz­po­čet pou­ze v pří­pa­dě, že film bude reží­ro­vat sám Leone. Kromě Peckinpaha uva­žo­val Leone také o tom, že by film reží­ro­val Peter Bogdanovich, jehož prv­ní film Bersagli (Terče) ital­ský reži­sér viděl, ale Bogdanovich odmí­tl kvů­li neslu­či­tel­nos­ti jejich povah.

Obsazení

Původně se uva­žo­va­lo, že roli Juana Mirandy ztvár­ní Eli Wallach (kte­rý hrál už v před­cho­zím Leoneho fil­mu Hodný, zlý a ošk­li­vý jako ošk­li­vý Tuco), ale ame­ric­ká pro­dukč­ní spo­leč­nost mís­to něj pro­sa­di­la Roda Steigera, a to díky jeho nedáv­né­mu osca­ro­vé­mu oce­ně­ní za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu Horká noc inspek­to­ra Tibbse. Toto roz­hod­nu­tí Wallacha vždy vel­mi roz­čí­li­lo, přes­to­že se mu ital­ský reži­sér omlu­vil.

Rod Steiger se kvů­li roli tři měsí­ce učil od jed­né Mexičanky, aby se nau­čil kaden­ci a pří­zvuk špa­něl­ské­ho mluv­čí­ho, kte­rý se musí vyja­d­řo­vat v jiném jazy­ce. Aby neztra­til svou kaden­ci, mlu­vil tak i v sou­kro­mém živo­tě po celou dobu natá­če­ní.

Do role Johna H. „Seana“ Malloryho byl původ­ně zva­žo­ván John Wayne, ale Leone ho poz­dě­ji odmí­tl, pro­to­že ho pova­žo­val za nevhod­né­ho pro tuto roli a pro­to­že se domní­val, že tak zvuč­né jmé­no v obsa­ze­ní by moh­lo pří­liš pře­su­nout pozor­nost na Malloryho posta­vu. Pro roli Malloryho byl zva­žo­ván také Jason Robards, kte­rý s Leonem spo­lu­pra­co­val již v před­cho­zím fil­mu Tenkrát na Západě, a to v roli Cheyenna.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 62 ...
Gábor končí v Survivor... | Survivor CZ&SK ...
Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouh...
ZtraceniFinal season Příští rok nás čeká finální šestá řada fenomenálního ser...
Mindful Hockey | #IIHFWorlds 2021 ...

Umístění

Exteriéry se natá­če­ly v údo­lí Almería ve Španělsku. Fasáda ban­ky v Mesa Verde, kte­rou vytvo­řil Andrea Crisanti, je inspi­ro­vá­na ban­kou Merchants“ National Bank v Grinnellu ve stá­tě Iowa, posta­ve­nou v roce 1914 pod­le návr­hu archi­tek­ta Louise Sullivana.

Anachronismy

Ve scé­ně pře­pa­de­ní mos­tu pou­ží­va­jí Mallory a Miranda dva kulo­me­ty němec­ké výro­by, MG 08 a MG 42. Ten v době mexic­ké revo­lu­ce ješ­tě nebyl vyro­ben. Dalším ana­chro­nis­mem je vlaj­ka IRA, kte­rou má Mallory v bato­hu. Film se ode­hrá­vá v roce 1913, ale IRA vznik­la až v roce 1916 po Velikonočním povstá­ní spo­je­ním Irských dob­ro­vol­ní­ků a Irské občan­ské armá­dy Jamese Connollyho. V závě­reč­né scé­ně úto­ku na vlak s vojá­ky pou­ží­va­jí revo­lu­ci­o­ná­ři mino­met Brixia model 35, kte­rý se v těch­to letech rov­něž nevy­rá­běl.


 • Zdroj: Italská Wikipedie
 • Photo © United Artists
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone30. září 2020 Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone Juan Miranda (Rod Steiger) je chladnokrevný zloděj a šéf početné rodiny, která se živí okrádáním náhodných pocestných a přepadáním dostavníků. V době, kdy kolem něho doslova "vře" mexická […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
 • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
 • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
 • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
 • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
 • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
 • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
 • Sedm statečných1. ledna 2022 Sedm statečných Sedm statečných je americký western z roku 1960, který natočil režisér John Sturges podle scénáře Williama Robertse. Jedná se o remake japonského filmu Sedm samurajů Akiry Kurosawy z roku […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35652 s | počet dotazů: 296 | paměť: 70100 KB. | 05.12.2023 - 06:40:55