Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1966 byl vydán film „Náš muž Flint“

V tento den roku 1966 byl vydán film „Náš muž Flint“

Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film obsa­hu­je pří­mé naráž­ky na Jamese Bonda v kome­di­ál­ním a obskur­ním sty­lu. Flintovi je zpo­čát­ku nabíd­nut Walther PPK a kufřík se skry­tým vrha­cím nožem, při­čemž Flint obo­jí odmít­ne jako „pri­mi­tiv­ní“. Během sek­ven­ce ve fran­couz­ském striptý­zo­vém klu­bu Flint zin­sce­nu­je faleš­nou rvač­ku s návštěv­ní­kem, kte­rý je iden­ti­fi­ko­ván jako agent 0008, brit­ský taj­ný agent. Flint se zeptá, zda je do toho zaple­te­na SPECTRE (zlo­či­nec­ká orga­ni­za­ce z prv­ních bon­do­vek), na což agent 0008 odpo­ví: „Je to vět­ší než SPECTRE!“. Herec hra­jí­cí tuto roli je svým vzhle­dem podob­ný Seanu Connerymu. Později ve fil­mu je posta­va Gila Golana zob­ra­ze­na, jak čte román 0008, což je odkaz na romá­ny o Jamesi Bondovi. Odmítne je jako nesmy­sl se slo­vy: „Jako by mohl exis­to­vat tako­vý člo­věk.“

Něco málo infor­ma­cí o Golanovi (se samot­ným Flintem, Jamesem Coburnem, níže): Byla nale­ze­na jako bato­le, jak se za dru­hé svě­to­vé vál­ky potu­lu­je uli­ce­mi vál­kou zni­če­né­ho Polska. Byla ado­p­to­vá­na kato­lic­kou rodi­nou a poslá­na do inter­nát­ní ško­ly ve Francii. Při nástu­pu do ško­ly dosta­la jmé­no Miriam Goldbergová. Počátkem 50. let se s rodi­nou pře­stě­ho­va­la do Izraele, kde dokon­či­la střed­ní ško­lu a zís­ka­la titul Miss Izrael 1961. Nikdy se nedo­zvě­dě­la, kdo byli její sku­teč­ní rodi­če ani jaké bylo její sku­teč­né jmé­no a datum naro­ze­ní.

Do role, kte­rou ve fil­mu hra­je Golan, byla původ­ně zva­žo­vá­na Raquel Welchová.

Když Flint „rela­xu­je“ (zavě­še­ný na těle, kte­ré pod­pí­ra­jí pou­ze 2 židle: jed­na pod hla­vou, & jed­na pod pata­mi - zby­tek, bez opo­ry), nešlo o záběr se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty; Coburn to doká­zal a bylo to zakom­po­no­vá­no do scé­ná­ře.

Coburn poz­dě­ji pro­hlá­sil: „Zásluhy za fil­my „Flint“ při­čí­tám pro­du­cen­to­vi Saulu Davidovi. Byl za to celé zod­po­věd­ný. On mě také do role obsa­dil. Samozřejmě to byla paro­die na Bonda a všech­ny ostat­ní špi­o­náž­ní fil­my, kte­ré se v té době uvá­dě­ly. Na Flintovi se mi líbi­lo, že byl sám sebou. Vycvičil se sám. Z toho­to téma­tu jsme se sna­ži­li vychá­zet. Muselo to fun­go­vat... konec­kon­ců, film se stal vel­kým hitem.“ (Wikipedia/IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29209 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71988 KB. | 18.07.2024 - 13:46:46