Kritiky.cz > Recenze knih > Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%

Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%

Odolnosti
Odolnosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kto z nás sa vyhne život­ným ťaž­kos­ti­am? Zrejme nikto, všet­ci sa s nimi občas pasu­je­me. Ako zvlád­nuť svo­je život­né pro­blémy, aby sme zdo­la­li my ich a nie ony nás? To je nao­zaj dôle­ži­tá život­ná otáz­ka. Čo máme robiť, keď nás pro­blémy zava­lia? Ako sa zacho­vať v život­nej krí­ze? Kto nám dá prak­tic­ký návod?

Poteším vás, mám pre vás kon­krét­nu odpo­veď – je to kni­ha, o kto­rej prá­ve teraz píšem.

Problematika zvlá­da­nia život­ných ťaž­kos­tí a psy­chic­kej odol­nos­ti v nároč­ných život­ných situ­á­ci­ách je témou vyso­kou aktu­ál­nou v psy­cho­ló­gii ako ved­nej dis­ci­plí­ne a má dôle­ži­té posta­ve­nie aj v živo­te člo­ve­ka ako jed­not­liv­ca.

Profesor Paulík svo­jou kni­hou pote­šil nepo­chyb­ne obe sku­pi­ny záu­jem­cov

  • aj psy­cho­ló­gov – odbor­ní­kov, zao­be­raj­úcich sa pro­ble­ma­ti­kou, pre­to­že posky­tu­je aktu­ál­ne poznatky názo­ry, hypo­té­zy, teo­re­tic­ké úva­hy,
  • aj lai­kov, ktorí hľa­dajú v prak­tic­ký návod, ako zápa­siť s vlast­ný­mi pro­blé­ma­mi, ako zvlád­nuť život­né stras­ti a nepod­dať sa im.

Zaujalo ma, že kni­ha posky­tu­je zro­zu­mi­teľ­né vysvet­le­nia všet­kých pojmov, kto­ré sú v tej­to oblas­ti pou­ží­va­né – a nie je ich málo. Hovorí o mecha­ni­zmoch adap­tá­cie v rôz­nych oblas­ti­ach a záro­veň vysve­tľu­je základ­né pojmy s pro­blé­mo­vý­mi situ­á­ci­a­mi a ich zvlá­da­ním spo­je­né. K nim patria naprí­klad pojmy psy­chic­ká odol­nosť, resi­li­en­cia, nezdol­nosť, SOC (sen­se of cohe­ren­ce), či har­di­ness. Autor kni­hy pro­fe­sor Paulík vysve­tľu­je, že pre zvlád­nu­tie nároč­ných život­ných situ­á­cií je dôle­ži­tá naša vlast­ná účin­ná inte­gro­va­nosť osob­nos­ti. Kniha uvá­d­za základ­né poznatky o stre­se a o záťa­ži, o ich pôso­be­ní v roz­lič­ných oblas­ti­ach ľud­ské­ho živo­ta. Poskytuje i prak­tic­ké návo­dy, ako mož­no psy­chic­kú odol­nosť zis­ťo­vať, aj ako ju mož­no u člo­ve­ka roz­ví­jať a tým zmier­ňo­vať násled­ky záťa­že vo svo­jom živo­te.

Stráviť čas s tou­to kni­hou roz­hod­ne nie je neu­ži­toč­né. Čas inves­to­va­ný do jej číta­nia urči­te nebu­de­me ľuto­vať. Poskytne prehľad, pomô­že nám uve­do­miť si rizi­ká vo vlast­nom živo­te pri zvlá­da­ní nepo­ho­dy a pomô­že nám aj nájsť zdro­je a spô­so­by, kto­ré  nám môžu pri zvlá­da­ní nároč­ných život­ných situ­á­cií pomôcť pre­ko­nať ich.

Ak hľa­dá­te odpo­veď na otáz­ku, ako by ste moh­li zvlád­nuť svo­je život­né ťaž­kos­ti,  siahni­te po tej­to kni­he.

  • Autor:Karel Paulík
  • Edice: Psyché
  • Datum vydá­ní: 20.01.2017

Kniha sa dá zak­úpiť na grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15254 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72252 KB. | 18.05.2024 - 19:39:17