Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty

Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty

IMG 20230721 121255
IMG 20230721 121255
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to hra s efek­ty, kte­rá na vás dých­ne nej­víc jako prv­ní dojem. Balíček karet má úžas­né zpra­co­vá­ní umě­lec­ké, kdy kar­ty doslo­va září barva­mi, ale hrou s bílou se stá­va­jí i hrou svě­tel. A prá­vě svět­lo vnes­la autor­ka, Anna Stark, do celé sady nej­ví­ce. Utvořila tak sadu, kte­rá má být intu­i­tiv­ní, hlu­bo­ká, vhle­do­vá a má nás spo­jo­vat s duchov­ním svě­tem. Nejčastěji pro­střed­nic­tvím duchov­ních bytos­tí a jas­ně daných sym­bo­lů, tak­že pokud se již v tom­to svě­tě ori­en­tu­je­te, bude­te tu jako doma.

Ještě víc půso­bí a je rados­tí čin nakla­da­te­le, kte­rý vytis­kl pří­ruč­ku barev­ně. Nejenže se tím celé tex­ty stá­va­jí čti­věj­ší a nad­še­něj­ší, ale díky tomu může­te krá­su karet oce­nit i na papí­ře. Knížka se tak dá číst vždy a všu­de, ve vol­ném čase i je pro oby­čej­nou necí­le­nou inspi­ra­ci.

Ale jaké jsou výkla­dy?

Karty jsou pro otáz­ky, kte­ré nejsou ani pro přá­te­le

Občas jsem míva­la pocit, že nej­lé­pe kar­ty odpo­ví­da­jí na otáz­ky ve sty­lu „o nesmr­tel­nos­ti chrous­ta“, tedy otáz­ky, kte­ré tíží jenom vás, jsou pocho­pi­tel­né jen pro vás a hle­dá­te či roz­plé­tá­te oprav­du hlu­bo­ké, nad­še­né i bola­vé koře­ny své minu­los­ti. Tam jsou tyto kar­ty exce­lent­ní.
Tak schvál­ně, tře­ba co odpo­ví..

První kar­ta poví­da­la o tom, že mám být více samo­stat­ná.

Druhá Božské stvo­ře­ní pak říká mimo jiné... „Schováte-li se pod kří­d­la bohy­ně Isis, její aura zno­vu pro­bu­dí vaše­ho ducha k živo­tu a napl­ní jej lás­kou. Podaří se vám nechat ode­jít poci­ty viny, kte­ré máte v sou­vis­los­ti se sebe­při­je­tím nebo rodin­ný­mi zále­ži­tost­mi. Magie její pří­tom­nos­ti vás auto­ma­tic­ky povzná­ší...“

„Zranění z minu­lých vzta­hů, bolest z toho, že vás někdo zne­u­ží­val a poru­šo­val vaše osob­ní prá­va, vám zabra­ňu­jí v plné při­je­tí sebe sama. Je potře­ba, abys­te poro­zu­mě­li vlast­ním potře­bám, a k tomu vám pomů­že sebe­lás­ka...“

IMG 20230721 121255
IMG 20230721 121255
IMG 20230721 122308
IMG 20230721 122308

.....

Dávají nám zod­po­věd­nost, při­čemž i tak jsou v nich anděl­ská kří­d­la

Občas, a mož­ná to je cítit i z ukáz­ky, jsou kar­ty pří­liš přís­né, ráz­né, ale záro­veň pří­liš zaba­le­né v duchov­ní vatě. Tady je zřej­mé, že jde jen o to, v jakém nala­dě­ní se člo­věk zrov­na nachá­zí. Někdy potře­bu­je­me dvě slo­va a jít. Někdy potře­bu­je­me konej­šit vatou a nechat si na to hodi­ny.

Obé umí kar­ty spl­nit, tak­že za mne jsou skvě­lé.

Své si najdou všich­ni, při­čemž více bych je asi dopo­ru­či­la tomu, kdo se rád nechá kolé­bat. Jsou pros­tě doslo­va anděl­ské...

O auto­rech: Anna Stark je intu­i­tiv­ní autor­ka karet, milu­jí­cí dáv­né vědě­ní. Ilustrátorka Selena Moon milu­je kre­a­ti­vi­tu a vyží­vá se v jed­no­du­chém vyjá­d­ře­ní umě­ní. Karty posvát­né­ho Světla jsou jejich nád­her­ným spo­leč­ným dílem.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2023, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81850 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72002 KB. | 18.04.2024 - 04:07:28