Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > U moře (By the Sea) – Recenze – 40 %

U moře (By the Sea) – Recenze – 40 %

U%2Bmo%25C5%2599e%2Brecenze
U%2Bmo%25C5%2599e%2Brecenze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí režij­ní počin hereč­ky Angeliny Jolie (podru­hé pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře) se ode­hrá­vá na Maltě v 60. letech, mlu­ví se v něm ang­lic­ky i fran­couz­sky a vzdá­vá se v něm pocta kine­ma­to­gra­fii z dob fran­couz­ské Nové vlny, čemuž při­spí­vá i dobo­vá sty­li­za­ce (počí­na­je sta­rým logem stu­dia Universal).

 Hlavními hrdi­ny jsou ame­rič­tí man­že­lé Roland a Vanessa (Brad Pitt a Angelina Jolie), jejichž čtr­nác­ti­le­té man­žel­ství je už znač­ně vyčpě­lé, una­ve­né a vyho­ře­lé. Od živo­ta newy­or­ské sme­tán­ky si jedou odpo­či­nout na Maltu do malé­ho hote­lu u plá­že, kde Roland chce coby spi­so­va­tel načer­pat inspi­ra­ci pro novou kni­hu, při­čemž Vanessa ho dopro­vá­zí už jen spíš ze zvy­ku a ze setr­vač­nos­ti. A chtě­lo by se říct, že dosa­vad­ní part­ner­ské dus­no a potla­čo­va­ný vztek tu vygra­du­jí k vyhro­ce­ným hád­kám…
U moře (By the Sea) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz
V žád­ném pří­pa­dě však neče­kej­te nic tak hut­né­ho, jako byly fil­my Nouzový východ, Kdo se bojí Virginie Woolfové?, nebo even­tu­ál­ně Válka Roseových. Podstata sním­ku U moře spo­čí­vá v tom, že oba man­že­lé spo­lu téměř neko­mu­ni­ku­jí a vět­ši­nu času trá­ví oddě­le­ně. Roland se pra­vi­del­ně opí­jí v baru ve sna­ze odbou­rat autor­ský blok, Vanessa se nudí na poko­ji, pole­há­vá v lehát­ku na bal­kó­ně a ládu­je se práš­ky. Během celých dvou hodin, co film trvá, nikdo ani jed­nou neza­kři­čí. Nejdramatičtější scé­na vypa­dá tak, že Roland drží svou ženu za rame­na a mír­ně zvý­še­ným hla­sem jí cosi v kli­du upřím­ně říká a ona u toho tro­chu bre­čí. Pokud slou­ži­ly výše zmí­ně­né fil­my o part­ner­ských roz­bro­jích jako pří­kla­dy sním­ků boha­tých na inten­ziv­ní a boles­ti­vě úder­né slov­ní výmě­ny, tak film U moře je jejich opak.
První hodi­nu se nedě­je v pod­sta­tě nic. Oba hrdi­no­vé se navzá­jem oká­za­le igno­ru­jí, občas jeden dru­hé­mu něco vyč­te, sem tam někdo uro­ní slzu, význam­ně se podí­vá, razant­ně­ji zabouch­ne dve­ře nebo poz­vra­cí toa­le­tu. V polo­vi­ně fil­mu se z uta­ha­né­ho a více­mé­ně pro­ml­če­né­ho dra­ma­tu sta­ne něco, co při­po­mí­ná lehce absurd­ní kome­dii – posta­vy najed­nou začnou tema­ti­zo­vat samy sebe a pro­střed­nic­tvím otvo­ru ve zdi, jímž spo­leč­ně šmí­ru­jí mla­dé novo­man­že­le byd­lí­cí ve ved­lej­ším poko­ji (Melvil Poupaud a Mélanie Laurent), k sobě počnou zno­vu nachá­zet ztra­ce­né sym­pa­tie.
V posled­ních dva­ce­ti minu­tách je atmo­sfé­ra už opět zádum­či­vá, ale koneč­ně se v ní i začne něco dít. Především dojde k odha­le­ní toho, co je nicmé­ně celou dobu jas­né, a sice že ona man­žel­ská kri­ze má pří­či­nu v něja­kém trau­ma­tu z minu­los­ti. V závě­ru vyřče­né tajem­ství, kte­ré by mělo být zados­tiu­či­ně­ním za ty dvě hodi­ny čeká­ní, je ale tak sla­bé a obvyk­lé, že ho jen stě­ží lze pova­žo­vat za posta­ču­jí­cí.
U moře (By the Sea) – Recenze
Problém je v tom, že ani to, co tomu odha­le­ní před­chá­zí, není moc dob­ře nato­če­né. Snaha o umě­lec­ký záměr kon­čí u roz­vláč­né­ho tem­pa a rádo­by sofis­ti­ko­va­né­ho vyu­ží­vá­ní odra­zů a odles­ků od oken, zrca­del a sklí­ček v brý­lích. Rolandovy hovo­ry s maji­te­lem restau­ra­ce (Niels Arestrup) jsou mož­ná ze živo­ta, ale půso­bí nezá­živ­ně. A pře­de­vším – ani jed­na z hlav­ních postav není dost zají­ma­vá na to, aby vám stá­lo za to se jí zabý­vat. Pitt své­ho autor­sky vyčer­pa­né­ho spi­so­va­te­le ale­spoň dob­ře hra­je, zato Angelinina Vanessa, býva­lá taneč­ni­ce sty­li­zo­va­ná do zpo­vy­ka­né super­mo­del­ky za zeni­tem, se mís­ty cho­vá jako blá­zen, jin­dy zas vypa­dá, jako by hrá­la se svým mužem něja­kou podiv­nou psy­cho­lo­gic­kou hru, a je jako posta­va tak kom­pli­ko­va­ná, že Angelina ji v té roli pros­tě neu­táh­ne.
Plusové body lze sním­ku při­číst za pove­de­ný retro design a někte­ré tech­nic­ké kate­go­rie, jako je hud­ba a kame­ra, kte­ré jsou sice kva­lit­ní, avšak niko­li ohro­mu­jí­cí, a za občas­nou naho­tu, díky níž vydr­ží­te bdě­lí. Celkově ale film U moře nepřed­sta­vu­je nic, co by vás jak­ko­li doká­za­lo vytrh­nout, a nej­zá­bav­něj­ší je na něm zamys­let se, co tím ta Angelina sle­do­va­la, že obsa­di­la sebe a své­ho milu­jí­cí­ho man­že­la do hlav­ních rolí tak­to dis­funkč­ní­ho, odci­ze­né­ho, neza­jí­ma­vé­ho a bezdět­né­ho páru.
Pokud máte chuť na ale­spoň tro­chu zábav­ný film s Bradem Pittem a Angelinou Jolie v tan­de­mu, pusť­te si akč­ní kome­dii Mr. & Mrs. Smith.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31148 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71660 KB. | 13.07.2024 - 02:17:58