Kritiky.cz > Knihovnička > Praktická moudrost tarotu

Praktická moudrost tarotu

prak1
prak1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte způ­sob, jak se rych­le nau­čit vyklá­dat kar­ty sobě i dru­hým? Popovídat si s nimi? Nejlepším mož­ným řeše­ním jsou kar­ty, kde kro­mě obráz­ku máte i ve zkrat­ce uži­teč­ný text, kte­rý navo­dí atmo­sfé­ru, při­ne­se ty správ­né otáz­ky i odpo­vě­di  a donu­tí vás téměř oka­mži­tě se nad svou otáz­kou zamys­let tím nej­lep­ším a nej­e­fek­tiv­něj­ším způ­so­bem.

Praktická moud­rost taro­tu jsou kar­ty malé­ho for­má­tu, kte­ré jsou ale vel­ké svou funk­cí.

Naučíte se.

Uvidíte.

Přečtete si.

A zre­la­xu­je­te si duši. To pře­de­vším.

Každá kar­ta obsa­hu­je i malý popi­sek, kte­rý se sna­ží obsáh­nout celý význam kar­ty, ba dokon­ce někdy vypích­ne něja­ký vel­mi zají­ma­vý význam či aspekt, kte­rý je dob­ré si zod­po­vě­dět, jak jinak než po svém.

IMG 20230221 112610
Krásné roz­kla­dy, dá se říct...

Až pun­tič­kář­ské výkla­dy

Snad to dělá krás­ný tvar, gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré je jako pod­le pra­vít­ka, nebo vůbec ta mož­nost vylo­žit si obráz­ko­vou i tex­to­vou infor­ma­ci, ale výkla­dy na mne půso­bi­ly vždyc­ky až pun­tič­kář­ským zpra­co­vá­ním. A to se mi líbi­lo. Můžete si sklá­dat kar­ty ved­le sebe, pod sebou  i nad sebe a stá­le máte doko­na­lý pře­hled na jed­no podí­vá­ní. Přesto z pra­xe mohu říci, že úpl­ně nej­víc vyho­vu­jí těm krát­kým výkla­dům na jed­nu kar­tu ve chví­li, kdy se chce­te o kaž­dé jed­not­li­vé kar­tě co nej­víc nau­čit. Nacítit si ji a také si pros­tě pře­číst, co všech­no by ješ­tě k tomu­to téma­tu stá­lo za zamyš­le­ní.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12902 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71956 KB. | 18.04.2024 - 02:34:18