Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinkové pohádky

Bylinkové pohádky

bp3
bp3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu „Bylinkové pohád­ky“ uví­ta­jí všich­ni rodi­če a děti, jež mají na své zahrád­ce bylin­ky a vyu­ží­va­jí je ve svém kaž­do­den­ním živo­tě, a rádi se o nich něco i dozvě­dí.

Bylinkové pohád­ky obsa­hu­jí cel­kem 18 krás­ných, úsměv­ných pohá­dek, jež jsou zamě­ře­ny vždy na jed­nu kon­krét­ní bylin­ku. Pohádky jsou vel­mi krát­ké, sro­zu­mi­tel­né, dob­ře se čtou, a jsou napros­to ide­ál­ní pro začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře. 

Jsou to pří­běhy, v nichž oží­va­jí prin­co­vé, víly, čaro­děj­ni­ce, krá­lo­vé, a jak už to ve správ­ným pohád­kách cho­dí, tak vždyc­ky dob­ro zví­tě­zí nad zlem, a vždy se vyplá­cí být čest­ný a dob­ro­ti­ví.

Kromě toho všech­ny pří­běhy mají v sobě ukry­tou při­da­nou hod­no­tu hlav­ní myš­len­ky, skry­té posel­ství pří­bě­hu, kte­ré si mohou děti pře­nést do své­ho běž­né­ho živo­ta, jakési pona­u­če­ní, jež je nau­čí pro­plou­vat mno­hem jed­no­du­še­ji v kaž­do­den­ním živo­tě, umět se posta­vit neče­ka­ným pro­blé­mům, být vytr­va­lí, mít občas i ost­ré lok­ty, mít odva­hu a nebát se jít za svý­mi sny, mít víru v sebe sama.

bp

Malí čte­ná­ři pod kaž­dým pohád­ko­vým pří­bě­hem najdou pou­če­ní z pohád­ky, jakési skry­té poslá­ní, moud­ro, jež je dále vel­mi něž­ným a pří­vě­ti­vým způ­so­bem dětem dopo­drob­na vysvět­le­no. A kdo by náho­dou neu­ho­dl, o jaké bylin­ce si četl, je zde i rozuz­le­ní, jaká že se to bylin­ka v pohád­ce ukrý­va­la, a na jaké pří­pad­né nedu­hy ji lze pou­žít.

A na jakých osm­náct byli­nek se může­te těšit? Nebojte se, jsou to všech­ny bylin­ky, kte­ré moc dob­ře zná­te, a kte­ré ros­tou prak­tic­ky na kaž­dém kro­ku. A jsou to: meduň­ka, kopři­va, máta, jitro­cel, heř­má­nek, mate­ří­douš­ka, tře­zalka, řeb­ří­ček, šan­ta, kos­ti­val, netřesk, pís­ka­vi­ce, bez, řepík, aksa­mit­ník, roz­ma­rý­na, levan­du­le a pam­pe­liš­ka.

Jak sami vidí­te, jsou tu oprav­do­vé krás­ky, kte­ré léčí prak­tic­ky všech­ny nedu­hy, na kte­ré si jen vzpo­me­ne­te, napří­klad opa­ry, nespa­vost, kašel, umí zato­čit s úna­vou, při nachla­ze­ní, odře­ni­nách,  boles­ti bři­cha a hla­vy, bola­vé sva­ly, ane­bo i ját­ra a žluč­ník. Stačí si nalis­to­vat kon­krét­ní pohád­ku s bylin­kou, a hned bude­te vědět víc.

bp1

Případně pokud si neví­te v živo­tě s něčím rady, sta­čí juk­nout a najít si pona­u­če­ní z pohád­ky, a tře­ba bude­te moud­řej­ší:

„Když chce někdo spl­nit neleh­ký úkol, musí se na to dob­ře při­pra­vit. Nikdy by člo­věk neměl nic pod­ce­ňo­vat.“

„Může se nám spl­nit coko­li, jen tomu musí­me dosta­teč­ně věřit. To, že člo­věk pomů­že dru­hé­mu, mu může při­nést tře­ba zají­ma­vou a důle­ži­tou zku­še­nost.“

„Velké úsi­lí a vytr­va­lost se vyplá­cí. Někdy se člo­vě­ku do něče­ho nechce, i když by to rád udě­lal, pak je dob­ré zatnout zuby a pře­mo­ci se.“

„Každá situ­a­ce má své řeše­ní. Když si s něčím neví­me rady, je uži­teč­né se zeptat na radu dru­hé­ho.“

bp3 1

Bylinkové pohád­ky ilu­stro­va­la Alena Schulz, kte­rá se toho vel­mi zhos­ti­la a kni­hu dopl­ni­la o obráz­ky, z kte­rých doslo­va dýchá lás­ka, něha, dět­ská roz­pus­ti­lost, hra­vost a nespou­ta­nost. Všechny posta­vič­ky jsou vese­lé, hra­vé a plné rados­ti a živo­ta, že vás doslo­va nabí­jí pozi­tiv­ní ener­gií, nad­še­ním a elá­nem.

Kombinace vyprá­vě­ných pohá­dek o bylin­kách s úžas­ný­mi kresbič­ka­mi doslo­va vybí­zí s touhle kni­hou cho­dit do pří­ro­dy na pro­cház­ky od jara do pod­zi­mu. Kniha je vel­mi pou­ta­vá, inspi­ra­tiv­ní a dětem hod­ně vne­se do živo­ta, ať už z pově­do­mí byli­nek, tak i toho, jak se stát sebe­vě­do­mý­mi malý­mi lid­mi, jež zna­jí svo­jí vlast­ní hod­no­tu, a nesty­dí se pří­pad­ně pomo­ci i ostat­ním....

Bylinkové pohád­ky je pou­ta­vé čte­ní pro­bou­ze­jí­cí v dětech lás­ku k pří­ro­dě, bylin­kám, ale i schop­nost vážit si těch­to darů, jež nám pří­ro­da posky­tu­je. Kniha se dětem moc líbi­la, a abych prav­du řek­la, máme ji pořád v ruce a nevě­dom­ky nás tak tro­chu navna­di­la vyro­bit si svůj vlast­ní her­bář....

BYLINKOVÉ POHÁDKY

Napsala: Jana Burešová

Ilustrace: Alena Schulz

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 86

ISBN: 978-80-264-2375-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91471 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71842 KB. | 28.02.2024 - 18:07:15