Kritiky.cz > Ze života > Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Jídelníček
Jídelníček
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lámete si hla­vu s tím, jak sesta­vit jídel­ní­ček na hub­nu­tí? Jaké potra­vi­ny do něj zařa­dit a v jakém množ­ství? Nevíte, co by v tako­vém jídel­níč­ku nemě­lo chy­bět? A kte­ré dru­hy jídel by bylo rozum­né ze stra­vy zce­la vypus­tit? Jestliže se potý­ká­te s nad­vá­hou a roz­hod­li jste se svůj pro­blém začít řešit, je úpra­va jídel­níč­ku logic­kým kro­kem. O tom nemů­že být spo­ru. Ostatně, podob­ným způ­so­bem uva­žu­je napros­tá vět­ši­na lidí, kte­ří se chtě­jí zba­vit pře­by­teč­ných kilo­gra­mů. Je ale také prav­da, že zda­le­ka ne všich­ni volí tu nej­schůd­něj­ší ces­tu. A bohu­žel začí­na­jí svůj boj s nad­vá­hou zce­la sami a obvykle tedy i bez potřeb­ných vědo­mos­tí. Jak se zdá, změ­nu stra­vo­va­cích návy­ků pova­žu­je­me při hub­nu­tí zpra­vi­dla za napros­tou samo­zřej­most, zatím­co odbor­nou pomoc vyhle­dá­vá­me jen zříd­kakdy. A to je roz­hod­ně ško­da.

Chcete dát sbo­hem nad­vá­ze? A neví­te, jaký jídel­ní­ček vám s tím pomů­že nej­lé­pe? Nedělejte stej­nou chy­bu jako ostat­ní a oslov­te něja­ké­ho odbor­ní­ka na výži­vu. Téměř jis­tě se vám tako­vý krok vypla­tí! Nevěříte?

Přemýšlíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí?

Alespoň pár kilo „navíc“ má dnes kde kdo. Nadváha zkrát­ka sužu­je stá­le vět­ší pro­cen­to svě­to­vé popu­la­ce a rych­le při­bý­vá také lidí vylo­že­ně obéz­ních. V České repub­li­ce o tom víme své. Obezita se u nás týká téměř kaž­dé­ho páté­ho dospě­lé­ho člo­vě­ka a něja­ké pro­blémy s váhou má také sko­ro 20 % našich dětí. Jestliže vám vaše aktu­ál­ní hmot­nost nevy­ho­vu­je nebo pokud jste už dokon­ce při­bra­li nato­lik, že vám to začí­ná způ­so­bo­vat nej­růz­něj­ší potí­že, je jis­tě rozum­né, že hod­lá­te svůj pro­blém řešit. A u čeho jiné­ho začít, než u jíd­la?

Zřejmě tuší­te, že hla­do­vě­ní nemá v tako­vé situ­a­ci žád­ný smy­sl. Zhubnout tak sice může­te jak rych­le, tak i cel­kem výraz­ně, ovšem udr­žet si novou váhu, to se vám s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí dlou­ho nepo­da­ří. Mnohem efek­tiv­něj­ším a také pří­jem­něj­ším řeše­ním je úpra­va jídel­níč­ku. Pokud víte, co do tako­vé stra­vy, kte­rá vám má pomo­ci se sní­že­ním hmot­nos­ti, vlast­ně pat­ří, pora­dí­te si zřej­mě sami. Ale ruku na srd­ce. Tak to asi není. Většina z nás totiž nemá o správ­né redukč­ní die­tě ani poně­tí. Co s tím?

Nutriční poradce má cenu zlata!

Pravděpodobnost, že se vám poda­ří sesta­vit jídel­ní­ček tak, abys­te zača­li hub­nout a aby v něm záro­veň nechy­bě­lo nic, co je pro správ­né fun­go­vá­ní vaše­ho těla nezbyt­né, není pří­liš vel­ká. A ani fakt, že si s pomo­cí BMI kal­ku­lač­ky může­te spo­čí­tat svůj Body Mass Index, vám v tom pří­liš nepo­mů­že. Podobné kal­ku­lač­ky a nej­růz­něj­ší tabul­ky slou­ží pou­ze k tomu, aby měl člo­věk před­sta­vu, jak na tom s váhou vlast­ně je. Chcete-li začít hub­nout nejen efek­tiv­ně, ale i zdra­vě, požá­dej­te o pomoc odbor­ní­ka. Věřte, že tako­vý nutrič­ní porad­ce či jiný výži­vo­vý spe­ci­a­lis­ta je ve vaší situ­a­ci jed­no­du­še k neza­pla­ce­ní. Přesně totiž ví, co je při reduk­ci hmot­nos­ti nut­né vzít v úva­hu.

Pro pří­pad, že to pře­ce jen hod­lá­te zku­sit sami, tro­chu vám napo­ví­me, abys­te vědě­li, co je sku­teč­ně důle­ži­té:

  • Když počí­tá­te den­ní kalo­ric­ký pří­jem, musí­te tak činit s ohle­dem na váš věk, pohla­ví, aktu­ál­ní váhu nebo na způ­sob živo­ta (zda pra­cu­je­te fyzic­ky atd.) a s při­hléd­nu­tím k tomu, kolik kilo­gra­mů chce­te sho­dit.
  • Kromě kalo­rií je u potra­vin nut­né vzít v úva­hu také gly­ke­mic­ký index a cel­ko­vou výži­vo­vou hod­no­tu.
  • Budete-li pokr­my tepel­ně upra­vo­vat, pak nej­lé­pe vaře­ním nebo duše­ním, a když už je bude­te péct, tak pou­ze s mini­mem tuku.
  • Ovoce a cuk­ry bys­te měli kon­zu­mo­vat ide­ál­ně před poled­nem, zatím­co zele­ni­nu může­te jíst v pod­sta­tě kdy­ko­liv.

Odborně sestavená dieta přináší výsledky

Je dob­ře zná­mým a záro­veň smut­ným fak­tem, že řada lidí u nás žije nezdra­vě. Přejídání a nedo­sta­tek pohy­bu už mají za násle­dek doslo­va epi­de­mii nad­váhy. A při­tom sta­čí poměr­ně málo. Správně jíst a více spor­to­vat. A když si s tím neví­te rady, vždy může­te požá­dat něko­ho o pomoc. Hubnutí „pod dozo­rem“, tedy s pomo­cí něja­ké­ho odbor­ní­ka, je obvykle tou nej­lep­ší ces­tou, kte­rou se může­te vydat. Profesionálně sesta­ve­ný diet­ní jídel­ní­ček vás dří­ve či poz­dě­ji dove­de k vysně­né­mu cíli. A přidáte-li odpo­ví­da­jí­cí množ­ství fyzic­ké akti­vi­ty, kila půjdou dolů nepo­chyb­ně rych­le­ji, než jste vůbec dou­fa­li. Chcete vědět, jaké dru­hy spor­tu vám při hub­nu­tí pro­spě­jí nej­ví­ce?

Box, aerobic nebo kolo?

Že si při reduk­ci hmot­nos­ti nevy­sta­čí­te pou­ze se správ­ným jídel­níč­kem, to je vám zřej­mě jas­né. Pokud ale neví­te, jakou pohy­bo­vou akti­vi­tu zvo­lit, abys­te hub­nu­tí co nej­ví­ce urych­li­li, zapá­t­rej­te na inter­ne­tu. Existuje řada srov­ná­va­cích stu­dií, kte­ré se věnu­jí výde­ji kalo­rií při růz­ných dru­zích spor­tu. Nejčastěji se z nich dozví­te, že k nej­e­fek­tiv­něj­ším mož­nos­tem pat­ří aero­bik a dal­ší vari­an­ty inten­ziv­ní­ho cvi­če­ní. Dále je dopo­ru­čo­ván box, běh nebo ale­spoň sviž­ná chůze a vypla­tí se také jíz­da na kole či pla­vá­ní. Záleží na vás, čemu dáte s ohle­dem na své schop­nos­ti i na svou aktu­ál­ní váhu před­nost.

Už víte, s jakým spor­tem začne­te? Bude to běh, cvi­če­ní v posi­lov­ně nebo snad cyk­lis­ti­ka? Anebo něco úpl­ně jiné­ho?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46412 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71753 KB. | 13.06.2024 - 20:57:00