Kritiky.cz > Profily osob > Keanu Reeves - profil

Keanu Reeves - profil

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtě­te malý pro­fil Keanu Reevese.

V zápla­vě fád­ních kra­sav­ců půso­bí jako svě­ží vánek. Jeho vzhled a pře­de­vším jeho talent roz­vl­nil už pří­liš sto­ja­té vody Hollywoodu. Keanu Reeves pat­ří k nej­vět­ším, ale také k nej­své­ráz­něj­ším fil­mo­vým hvězdám minu­lé­ho i toho­to milé­nia.

Narodil se dru­hé­ho září 1964 v Bejrútu v Libanonu Samueli Nowlinu Reevesovi, kte­rý je z polo­vi­ny Číňan a z polo­vi­ny Havajan a Angličance Patric Taylor. Následně se rodi­na pře­stě­ho­va­la do Austrálie, kde se naro­di­la Keanovi sest­ra Kim (v roce 1966). Druhá nevlast­ní sest­ra se naro­di­la v roce 1976, její jmé­no je Karina.

Po roz­vo­du rodi­čů se Patric pře­su­nu­la s dvě­ma svý­mi dět­mi do New Yorku a Samuel na Havaj. Keanu viděl své­ho otce napo­sle­dy ve svých tři­nác­ti letech.

V New Yorku se Patric vda­la za reži­sé­ra Paula Aarona. Společně se pře­stě­ho­va­li do Toronta. Ale ani s tím­to muže neby­la Keanova mat­ka šťast­ná. Po čase došlo k dal­ší­mu roz­vo­du. Dalším jejím mužem se stal Robert Miller (otec Kariny), kte­rý je rocko­vým pro­mo­té­rem. V roce 1994 se s ním roz­ved­la.

Keanu pro­šel mno­ha roz­lič­ný­mi zaměst­ná­ní­mi, ale nako­nec se roz­ho­dl pro film. Jeho debut se stal Wolfboy z roku 1984. Poté zís­kal něko­lik rolí v tele­vi­zi. Prvním fil­mem ve kte­rém se obje­vil je Dream to Believe in Canada. Dalším fil­mem byl tele­viz­ním pro­jekt Under the Influence.

Skutečně zná­mým se stal díky fil­mu Youngblood ve kte­rém zís­kal malou roli. Tím se mu ote­vře­la brá­na do svě­ta stří­br­né­ho plát­na. Následovali fil­my jako Bram Stroke´s Dracula nebo Malý Buddha a mno­ho dal­ší. Ovšem sku­teč­ně zlo­mo­vá byla až Nebezpečná rych­lost, kte­rá z něj uči­ni­la hvězdu nej­vyš­ší­ho for­má­tu. Nabídky se zača­ly doslo­va hrnout. Johny Mnemonic, Řetězová reak­ce, Procházka v obla­cích a mno­ho dal­ších. Žádný z nich ale nedo­sá­hl tako­vé­ho ohla­su jako Nebezpečná rych­lost. Ale dva z jeho dal­ších fil­mů The Speed pře­ko­na­ly byl to Ďáblův advo­kát a kul­tov­ní sci-fi Matrix. Zmiňované fil­my zno­vu pro­ká­zal Keanuovi kva­li­ty. Matrix se stal tak úspěš­ný, že se natá­čí dal­ší dva díly (sou­čas­ně), kte­ré by se měly obje­vit v roce 2002 a 2003.

Výběrově dal­ší fil­my (z let 1999 - 2000)

The Watcher

The Replacements

Sweet November

The Hardball

The Gift

Z nezá­vis­lé tvor­by upo­zor­ňu­ji pře­de­vším na vyni­ka­jí­cí Mé sou­kro­mé Idaho.

Keanu Reeves pat­ří beze­spo­ru k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem Hollywoodských fil­mo­vých sfér. Jeho exo­tic­ký vzhled, nesmír­ná dáv­ka herec­ké­ho talen­tu, cha­risma i to, že se i přes svo­jí slá­vu, cho­vá jako oby­čej­ný člo­věk, z něj činí jed­nu z nej­vět­ších fil­mo­vých hvězd všech dob. Už nyní je na vrcho­lu své kari­é­ry, ale i přes­to se zdá, že bude ješ­tě stou­pat.

Kromě fil­mu má i jiné umě­lec­ké ambi­ce, má vlast­ní kape­lu Dogstar.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24332 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72050 KB. | 13.04.2024 - 04:25:48