Kritiky.cz > Profily osob > Harrison Ford

Harrison Ford

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že nezná­te ani jed­nu z těch­to postav, kte­ré ztvár­nil jeden z nej­cha­rizma­tič­těj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu - Harrison Ford!

 Když zatá­pu ve své pamě­ti, nedo­ká­ži si vyba­vit žijí­cí­ho her­ce, kte­rý by kypěl tako­vým cha­risma­tem jako Harrison Ford.Věčný sym­paťák, kte­rý i přes svých šest kříž­ků zůstá­vá stá­le tak oblí­be­ným mezi fil­mo­vý­mi divá­ky, kte­ré si již před lety zís­kal svý­mi dvě­mi legen­dár­ní­mi posta­va­mi – hvězd­ným paše­rá­kem Hanem Solem a v jádru puber­tál­ním dob­ro­dru­hem Indianou Jonesem („Jsem smut­ná, do zít­ra ta růže uvad­ne.“ „Zítra vám ukrad­nu jinou.“).

 Harrison se naro­dil 13.července roku 1942 v Chicagu do rodi­ny Irského kato­lí­ka a Ruské židov­ky a o svém dět­ství pro­hla­šu­je, že na něm vlast­ně neby­lo nic zajímavého.Ve ško­le nebyl Harrison pří­liš oblíbený.Sám sebe teh­dy cha­rak­te­ri­zo­val jako „spí­še zamlk­lé dítě“ a dodá­vá, že byl tím, „čemu se říká samotář.“Často byl ter­čem růz­ných žer­tů ze stra­ny svých spo­lu­žá­ku, což se s ním táh­lo až na střed­ní ško­lu, kde pohár jeho trpě­li­vos­ti pře­te­kl a jed­no­ho vti­pál­ka sho­dil ze schodů.Od té doby byl Harrison respek­to­va­nou oso­bou a tím posled­ním, z koho by si někdo uta­ho­val.

 Dokonce vstou­pil i do klu­bu mode­lá­řů, stal se čle­nem škol­ní rády a tak­též se bavil tím, že nastou­pil jako dis­k­žo­kej do škol­ní­ho rádia.Už od dět­ství Harrison nesná­šel spor­tov­ní akti­vi­ty a  dal­ší při­dru­že­né blbin­ky, což do znač­né ovliv­ni­lo výběr stu­dia na kte­ré nastou­pil – bylo jim stu­di­um ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a filosofie.To však Forda pří­liš neba­vi­lo a když nako­nec neob­há­jil svo­ji diplo­mo­vou prá­ci o Edwardu Albeem, je z uni­ver­zi­ty vyhozen.Následně se pak při­hla­šu­je do herec­kých kur­zů a  po jejich absol­vo­vá­ní se při­hla­šu­je do diva­del­ní spol­ku Williams Bay ve Wisconsinu.Práce u diva­dlo a herec­tví Harrisona pohl­ti­lo a když mu na pod­zim roku 1964 skon­či­lo angaž­má, roz­ho­dl se, že poje­du zku­sit štěs­tě­nu do New Yorku nebo Los Angeles. „Vzal jsem min­ci a hodil jsem.Kdyby padl orel, jel bych do Los Anegeles, kdy­by hla­va, tak do New Yorku.Padla hlava.“Jenže New York se Harrisonovi moc nezamlouval.V pří­pa­dě neú­spě­chu by totiž trpěl hla­dem v mra­zi­vém New Yorku a tak házel tak dlou­ho, dokud nepa­dl orel.Pak sba­lil své posled­ní úspo­ry a se svou pří­tel­ky­ní Mary Marquardtovou se vydal na ces­tu za mož­ným úspě­chem do sluné­ho Los Angeles.

 Krátce po pří­jez­du do Los Angeles, respek­ti­ve do Kalifornie, se Harrison s pří­tel­ky­ní Mary Marquardtovou ože­nil a začal hrát v něko­li­ka tele­viz­ních seriálech.V roce 1966 zís­kal mís­to u spo­leč­nos­ti Columbia Pictures a dostá­vá roli ve sním­ku Dead Heat on Mary Go-Round.Jeho posta­va dostá­vá pro­stor o veli­kos­ti 45 sekund.Harrison prý roli nezvlá­dl a tak se vra­cí do herec­kých kurzů.Z kur­zů byl nako­nec vyho­zen –prý pro to, že nebyl pří­liš per­spek­tiv­ní.

 Začíná pra­co­vat pro v tele­viz­ním úseku spo­leč­nos­ti Univerzal a násled­ně dostá­vá roli ve sním­ku Zabriskie Point.V koneč­né ver­zi sním­ku se ale ani pří­liš neukazuje.Končí s herec­tvím a začí­ná pra­co­vat jako tesař – což mu začne vyná­šet ohrom­né zis­ky a  na herec­tví poma­lu zapomíná.Jenže ne nadlou­ho, neboť od pří­te­le Freda Roose se mu dostá­vá nabíd­ky na roli ve sním­ku Americké Grafity reži­sé­ra George Lucase.Ford zva­žu­je, zda-li má na čas s truhla­ři­nou sek­nout a  zapo­jit se do poměr­ně zají­ma­vé­ho projektu.Nakonec se roz­ho­du­je ve pro­spěch filmu.A neměl čeho litovat.Snímek zís­kal pět nepro­mě­ně­ných nomi­na­cí na Oscara.Harrison je v sed­mém nebi z toho, že se podí­lel na něčem tak úspěšném.Snímek si zís­kal řadu obdi­vo­va­te­lů teh­dej­ší gene­ra­ce a  Harrison se tak napůl úvaz­ku věnu­je herec­tví i truhla­ři­ně.

 Následně Ford hra­je v Coppolově vyni­ka­jí­cím sním­ku The Conversation (Rozhovor), kte­rý u nás zatím nebyl nikdy uve­den (!!!!!).Role mu byla „doho­ze­na“ opět Roosem, kte­rý vzal Harrisonovu kari­é­ru do svých rukou i roku 1977, kdy ho při­špič­ko­val k podiv­né­mu pro­jek­tu George Lucase, kde prv­ní věta jeho námě­tu začí­ná: „Jedná se o  pří­běh Mace Windu, uctí­va­né­ho Jedi-benud z Opuchi, kte­rý byl pří­buz­ným Usbyho C.J.Thapea, pada­wan­ské­ho učed­ní­ka slav­né­ho Jedie.“Ford neskrý­vá opo­vr­že­ní nad Lucasových scé­ná­řem. „Georgi, tyhle srač­ky můžeš napsat na stro­ji, ale v žád­ném pří­pa­dě se neda­jí říkat.“Přesto roli hvězd­né­ho paše­rá­ka Hana Sola ve sním­ku Hvězdné vál­ky: Nová nadě­je přijal.A udě­lal sak­ra dob­ře – trž­by sním­ku: 193,5 mili­ó­nů dollarů.Z Forda, Lucase a dal­ších se přes noc sta­ly hvězdy a Hvězdné vál­ky byly rázem uzná­va­ným kul­tem!

 Harrison při­jí­má i roli v plá­no­va­ném pokra­čo­vá­ní Impérium vra­cí úder.Je to por­vé v živo­tě, co Ford tvr­dí, že je spo­ko­jen s tím, jak zahrál.Snímek byl mno­hem úspěš­něj­ší a v mno­hém lep­ší, než původ­ní díl (což je tedy jen můj názor:), což bylo způ­so­be­no jed­nak Lawrencem Kasdanem (Grand Canyon, Miluji tě k smr­ti) na postu sce­náris­ty a jed­nak i výmě­nou reži­sé­ra :)Harrison zde před­vá­dí napros­to doko­na­lý výkon a neza­po­me­nu­tel­nou se sta­la scé­na jeho zmra­že­ní!

 Shodou náhod se Harrison dostá­vá i do rukou Stevena Spielberga v dob­ro­druž­ném sním­ku Dobyvatele ztra­ce­né archy.Harrison se zde obje­vu­je v neza­po­me­nu­tel­né posta­vě arche­o­lo­ga Indiana Jonese.Roli ve sním­ku ale zís­kal více­mé­ně náho­dou – Spielberg teh­dy totiž usi­lo­val u vel­mi popu­lár­ní­ho her­ce Toma Sellecka.Ten ale nebyl uvol­něn z natá­če­ní seri­á­lu Magnum a na řadu tak při­šel Harrison, kte­rý dostal v řadě věcí vol­nou ruku.Díky tomu tak vznik­la ona pro­slu­lá scé­na, kdy na Indyho vyběh­ne maník s mačetou.Místo spek­ta­ku­lár­ní­ho sou­bo­je ale Indy jen vyta­sí svou pis­to­li a pros­tě ho zastřelí.Původně se mělo jed­nak o bojo­vou scé­nu, ale vzhle­dem k tomu, že v den natá­če­ní neby­lo Harrisonovi pří­liš dob­ře, a tak nako­nec celou situ­a­ci vyře­šil takto.Jinak na Dobyvatele ztra­ce­né archy vzpo­mí­ná jako na nej­zá­bav­něj­ší natá­če­ní, jaké kdy zažil a ze kte­ré­ho si odne­sl spous­tu pří­jem­ných událostí.Snímek se stal v kinech ohrom­ným trhá­kem, což je na pová­že­nou, když si uvě­do­mí­me, že Spielberg točil sní­mek jako oby­čej­ný b-film a záro­veň poctu sta­rým dob­ro­druž­ným sním­kům a comic­sům.

 Aby si Ford načas odpo­či­nul od nároč­né­ho natá­če­ní a mohl se sou­stře­dit spí­še na zlep­še­ní své­ho herec­ké­ho pro­je­vu, při­jal cha­rak­ter­ní roli lov­ce andro­i­dů Ricka Decarda v adap­ta­ci kni­hy Philipa K. Dicka Blade Runner.Snímek sice v kinech pro­pa­dl, ale brzy se stal uzná­va­ným kul­tem, nemluv­ně o tom, že z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka se jed­ná o napros­tou doko­na­lost, kte­rá dosud nemá obdo­by – jen řadu nezda­ře­ných napodobitelů.Nicméně Harrison svou prá­ci odve­dl vel­mi dob­ře a  sní­mek se zařa­dil na post nej­lep­ší­ho (je to sice dost rela­tiv­ní) sním­ku reži­sé­ra Ridleyho Scotta.

 Jako ohrom­ný krok zpět bral Harrison roli ve tře­tím dílu Hvězdných válek Návratu Jediho.A prá­vě Fordův výkon je asi tím nej­lep­ším na celém sním­ku, kte­rý je v mno­ha ohle­dech hor­ší, než pro­slu­le špat­ný prequel Fantomova hroz­ba.Mezi tím byl Harrison již dáv­no roz­ve­den s Mary a v roce 1984 se ože­nil se sce­nárist­kou Mellissou Mathisonovou (E.T.-mimozemšťan, Kundun).

 Po úspě­chu, kte­rý Harrison zažil s pokra­čo­vá­ním Dobyvatelů Indianou Jonesem a Chrámem zká­zy se roz­ho­dl pro dal­ší z řady rolí, kte­rá měla otes­to­vat jeho herectví.Vybral si posta­vu detek­ti­va, kte­rý vyšet­řu­je podiv­nou vraž­du ve fil­mu Svědek reži­sé­ra Petera Weira.Tento nád­her­ný sní­mek, kte­rý je ukáz­kou Weirova geni­ál­ní­ho režij­ní­ho umě­ní při­ne­sl Fordovi nomi­na­ci na Oscara.Zatím jedi­nou, kte­rou zís­kal.

 S Weirem se roz­ho­dl spo­lu­pra­co­vat ješ­tě jed­nou a to na poně­kud podiv­ném sním­ku Pobřeží mosky­tů.Harrisona pro­ti­a­me­ric­ká posta­va byla ale pří­liš sil­ným sous­tem pro ame­ric­ké pub­li­kum a mož­ná to je jed­ním z důvo­dů, proč Harrison nezís­kal při­nejmen­ším nomi­na­ci na Oscara za svůj dal­ší vyni­ka­jí­cí výkon.Já osob­ně jsem ze sním­ku pří­liš nad­šen nebyl (i když při­zná­vám, že kdy­bych se na něj podí­val zno­vu, je dost mož­né že bych pře­hod­no­til svo­je sta­no­vis­ko), nicmé­ně otáz­ka, proč zasle­pe­ná aka­de­mie Fordovi onu zaslou­že­nou nomi­na­ci neu­dě­li­la, mi dosud leží v hla­vě.

 V roce 1989 se Harrison vrá­til k posta­vě Indyho a opět pod vede­ním Stevena Spielberga si zahrál ve sním­ku Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výpra­va.Snímek byl oži­ven pře­de­vším o vztah otce a syna, kde Indyho otce ztvár­nil dal­ší z řady cha­rak­ter­ních her­ců – Sean Connery!Snímek opět utr­žil vyni­ka­jí­cí ode­zvy divá­ků a i  kri­ti­ků a dle názo­ru někte­rých fanouš­ků se jed­ná o nej­lep­ší díl tri­lo­gie, kte­rá se tím­to na dlou­ho uza­vře­la a sli­bo­va­né­ho čtvr­té­ho dílu bychom se měli koneč­ně dočkat v roce 2004.

 Dále se jeho kari­é­ra ubí­ra­la už jen smě­rem nahoru.Zahrál si ve dvou dílech adap­ta­cí knih Toma Clancyho Vysoká hra patri­o­tů a Jasné nebez­pe­čí.Za role ve sním­cích Uprchlík a Sabrina zís­kal nomi­na­ci na Zlatý Globus.Zápornou posta­vu ztvár­nil i v vyni­ka­jí­cím duchař­ském thrille­ru  Pod povr­chem a vidět jsme ho moh­li i v dra­ma­tu Sidneyho Pollacka Náhodné setká­ní.Tento čtvr­tek do našich kin vplu­je ponor­ko­vé dra­ma K-19:Stroj na smrt – sní­mek kte­rý pod­le sku­teč­ných udá­los­tí nato­či­la reži­sér­ka Kathryn Bigelow (Bod zlo­mu, Strange Days) však v Americe vydě­lal jen 35 M USD z původ­ně vlo­že­ných 100 miliónů.Nicméně pod­le kri­ti­ků se jed­ná o solid­ní sní­mek, tak­že se je na co těšit.


 Momentálně Harrsion, kte­rý letos v čer­ven­ci osla­vil 60 let hra­je ve thrille­ru Rona Sheltona (scé­nář k Lanařům) Hollywood Homicide a po jeho boku s Joshem Harnettem vyšet­řu­jí podiv­nou vraž­du v noč­ním klubu.Jinak se po dlou­hém man­žel­ství a dvou dětech roz­ve­dl s man­žel­kou Mellissou a mon­tál­ně žije s hereč­kou Calistou Flockahartovou, se kte­rou na 59. Mezinárodním Filmovém Festivalu v Benátkách pre­zen­to­val prá­vě sní­mek K-19:Stroj na smrt.

Jakub Ďuraško ( moviejd@seznam.cz )


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.21. prosince 2018 Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […] Posted in TV Recenze
  • Šarlatán – Recenze – 80%19. srpna 2020 Šarlatán – Recenze – 80% České koprodukční drama Šarlatán, natočené polskou režisérkou Agnieszkou Holland (Hořící keř, Přes kosti mrtvých) podle scénáře Marka Epsteina (Václav, Ve stínu), vypráví o českém znalci […] Posted in Filmové recenze
  • Temná Sklizeň16. října 2023 Temná Sklizeň David Slade režisér jedné z nejlepších upířin 30 dní Dlouhá Noc je po delší odmlce zpět a přinesl halloweenský monster slasher, který má své světlé chvilky, ale potenciál byl vyšší. […] Posted in Krátké recenze
  • Pivečko7. října 2016 Pivečko Posted in Komiks
  • 11-11-11 (2011)6. března 2012 11-11-11 (2011) Pěkné datum není-liž pravda? Teda jak pro koho... Od chvíle kdy Joseph přišel v plamenech o svou manželku a malého synka, se začíná jeho život hroutit. Neustále se ho zmocňují děsivé […] Posted in Horory
  • Na západní frontě klid31. října 2022 Na západní frontě klid „Kdybychom se vrátili domů v roce šestnáctém, rozpoutali bychom z bolesti a síly našich prožitků vichřici. Až se vrátíme teď, budeme unavení, zdrcení, vyhořelí, z kořenů vyvrácení a bez […] Posted in Knihy k maturitě
  • #2128: Usagi Yojimbo 33: Skrytí6. července 2020 #2128: Usagi Yojimbo 33: Skrytí Usagi Yojimbo 33: Skrytí (Usagi Yojimbo: The Hidden)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 7 série "Usagi Yojimbo: The Hidden" u […] Posted in Recenze komiksů
  • Poslední dům nalevo - filmový debut Wese Cravena17. dubna 2021 Poslední dům nalevo - filmový debut Wese Cravena Znáte režijního specialistu na vyvolávání strachu z útrob našich niter Wese Cravena? Pamatujete si na jeho debutový filmový snímek, jenž odstartoval jeho plodnou kariéru plnou hrůzy, krve […] Posted in Retro filmové recenze
  • James Bond nezemřel14. listopadu 2003 James Bond nezemřel Když jsem nedávno prohlásil, že jsem ještě neviděl ani jednoho Bonda, podívali se na mě všichni přítomní s dost nevěřícným výrazem ve tváři. Řekl jsem si tedy, že bych na tom asi měl něco […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41824 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72076 KB. | 13.04.2024 - 15:25:40