Kritiky.cz > Profily osob > Aaliyah

Aaliyah

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měla hrát v Matrixu, ale nedo­ži­la se toho, její role po tra­gic­kém pádu leta­dla muse­la být pře­ob­sa­ze­na. Ale i přes­to při­ná­ší­me její pro­fil.Zpívající hereč­ka, kte­rou Vám před­sta­vím, je, nyní již, po tra­gic­kém pádu leta­dla, zesnu­lá Aaliyah. Tato zpě­vač­ka, hereč­ka a skla­da­tel­ka pat­ři­la a stá­le pat­ří k nej­ta­len­to­va­něj­ší nové gene­ra­ci R&B uměl­ců. Už od svých tee­nage­rov­ských let pro­ka­zo­va­la, že je vel­mi nada­ná, ale od začát­ku….

Aaliyah Dana Haughton se naro­di­la 16. led­na 1979 v Brooklynu, New York. Ale dlou­ho zde neži­la. Rodina se odstě­ho­va­la do Detroitu, Michigan. Zde Aaliyah vyrůs­ta­la.

Ten, kdo v ní odha­lil její talent, byl R. Kelly. Díky své píli a pomo­ci toho­to geni­ál­ní uměl­ce vznik­lo v roce 1994 (bylo jí pou­hých 14 let) její debu­to­vé album nazva­né Age Ain´t Nothing But A Number. Z něhož se hned dva sin­g­ly (At Your Best – You Are Love a Back & Forth) umís­ti­ly v US Top Ten.

Odcestovala s R. Kellym do jeho domu v Chicagu. Po čase se, ale roz­hod­la své part­ner­ství s tím­to uměl­cem skon­čit a spo­lu­pra­co­vat s jiný­mi osob­nost­mi, jako napří­klad s pro­du­cen­tem Timbalandem, extra­va­gant­ní Missy Elliot a dal­ší­mi.

Další úspě­chy jí při­nes­ly dva sin­g­ly ze soun­d­trac­ků k Dr. Dolittle (Are you that some­bo­dy?) a Anastasii (Journey to the Past).

Na jed­nom fil­mu se ale již nepo­dí­le­la jen jako zpě­vač­ka, ale také jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní žen­ské role a to v netra­dič­ním poje­tím Shakespearovské trage­die Romeo a Julie. Akční film s Jet Lim v titul­ní roli – Romeo musí zemřít! oce­ni­li divá­ci i kri­ti­ci. Samozřejmě, že Aaliyah nazpí­va­la titul­ní píseň nazva­nou Try Again, kte­rá zabo­do­va­la v hit­pa­rá­dách, dokon­ce sta­nu­la na vrcho­lu žeb­říč­ku Top sin­g­lů US.

O rok poz­dě­ji spat­ři­lo svět­lo svě­ta její tře­tí album, kte­ré nazna­čo­va­lo, že z Aaliyah už je dospě­lá žena a stej­ně zra­lá byla i její hud­ba. Na tom­to albu zno­vu spo­lu­pra­co­va­la s Timbalandem.

Následující (a naneštěs­tí i posled­ní) film nazva­ný Queen of the Damned, kte­rý je vol­ným pokra­čo­vá­ním mega­hi­tu Interview s upí­rem v sou­čas­né době sla­ví úspě­chy po celém svě­tě. Aaliyah zde ztvár­ni­la krá­lov­nu upí­rů, kte­ré se roz­hod­ne posta­vit muž­ským vam­pí­rům….

Její úspěš­nou kari­é­ru ukon­či­la tra­gic­ká havá­rie leta­dla (srpen 2001). Právě se vra­ce­la spo­lu s dal­ší­mi čle­ny nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti z natá­če­ní kli­pu k dru­hé­mu sin­g­lu z tře­tí­ho alba Rock the Boat z Baham domů, když se leta­dlo zří­ti­lo.

Toto neštěs­tí zasáh­lo celý umě­lec­ký svět, stej­ně tak jako mili­ó­ny jejich fanouš­ků po celém svě­tě, ale hes­la typu: „Aaliyah je navždy s námi“ jsou sku­teč­ně prav­di­vá. Její kva­lit­ní hud­ba a skvě­lé herec­ké výko­ny budou okouz­lo­vat ješ­tě mno­ho let….


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22330 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72207 KB. | 21.05.2024 - 21:00:15