Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze – 90 %

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze – 90 %

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Herec Keanu Reeves a jeho kama­rád, zku­še­ný kaska­dér a teh­dy debu­tu­jí­cí reži­sér Chad Stahelski, patr­ně nemě­li v roce 2014 tuše­ní, jaký feno­mén svým fil­mem nako­nec spus­tí. Je doce­la zábav­né sle­do­vat, jak se z prv­ní­ho Johna Wicka, rela­tiv­ně pří­mo­čaré­ho, leč nebý­va­le efekt­ní­ho akč­ní­ho fil­mu o pomstě býva­lé­ho elit­ní­ho nájem­né­ho vra­ha za zabi­tí psa, sta­la během násle­du­jí­cích let roz­mách­lá epic­ká série s netri­vi­ál­ní myto­lo­gií, před­sta­vu­jí­cí jeden ze sou­čas­ných vrcho­lů akč­ní­ho žán­ru. Snímek John Wick: Kapitola 4 jde v tomhle nej­dál – má nestříd­mých 169 minut, při­čemž jde v pod­sta­tě již o vel­ko­film s obřím roz­sa­hem, jehož sko­ro všech­ny akč­ní sek­ven­ce zabí­ra­jí vel­mi pocti­vé, zhru­ba dese­ti­mi­nu­to­vé úse­ky, a jehož pří­běh, byť opět doce­la jed­no­du­chý, je oba­len solid­ní sce­náris­tic­kou pra­cí zalo­že­nou na peč­li­vě budo­va­ném vyprá­vě­ní a postup­ném špo­no­vá­ní inten­zi­ty jed­not­li­vých situ­a­cí.

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze
Photo © Lionsgate

 

Pro hlav­ní­ho hrdi­nu v podá­ní Keanu Reevese se výcho­zí pozi­ce od před­cho­zí­ho fil­mu nijak zásad­ně nezmě­ni­la, a když už, tak jedi­ně k hor­ší­mu. Kvůli poru­šo­vá­ní pra­vi­del morál­ní­ho kode­xu nájem­ných vra­hů mu jdou po krku sko­ro všich­ni, neb odmě­na vypsa­ná na jeho hla­vu se stá­le prů­běž­ně zvy­šu­je. Nyní se však popr­vé obje­ví i vidi­na poten­ci­ál­ní očis­ty spo­lé­ha­jí­cí na vyu­ži­tí dáv­né tra­di­ce zabi­jác­ké­ho impé­ria – John Wick by mohl dosáh­nout napros­té­ho osvo­bo­ze­ní, kdy­by vyzval na sou­boj vůd­ce celé orga­ni­za­ce, aro­gant­ní­ho boha­té­ho mar­ký­ze (Bill Skarsgård). Nejprve je ale potře­ba opě­tov­ně vybu­do­vat své posta­ve­ní v hie­rar­chii zabi­jác­ké komu­ni­ty, aby vyzvá­ní na sou­boj jed­no­ho pro­ti jed­no­mu moh­lo mít pat­řič­né nále­ži­tos­ti.

Akce je opět sil­ně efekt­ní, úder­ná, ele­gant­ní, nápa­di­tá, pře­hled­ná a vizu­ál­ně opoj­ná. Počet zabi­tí na plát­ně je hned od začát­ku pře­kva­pi­vě vyso­ký a s při­bý­va­jí­cí sto­pá­ží enorm­ně narůs­tá, tak­že více než sto obě­tí si titul­ní hrdi­na zapí­še s napros­tým pře­hle­dem (což se mu ostat­ně poda­ři­lo už v John Wick 2), a spous­tu dal­ších mrtvých mají ve fil­mu na svě­do­mí ved­lej­ší posta­vy, kte­ré mají v plá­nu Wicka zlik­vi­do­vat. V tom­to pří­pa­dě zejmé­na vyni­ka­jí­cí Donnie Yen coby sle­pý vrah a mis­tr bojo­vých umě­ní, jenž je nedob­ro­vol­ně nucen se vrá­tit ke své pro­fe­si kvů­li bez­pe­čí své dce­ry (což je skvě­lá posta­va, kte­rá by si zaslou­ži­la vlast­ní film), a Shamier Anderson v roli lov­ce hlav se cvi­če­ným vlčá­kem, jemuž jde pro změ­nu o vypsa­nou peně­ži­tou odmě­nu.

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze
Photo © Lionsgate

 

Stylizovaná, mnoh­dy video­kli­po­vá a jin­dy zas až video­her­ní podo­ba akč­ních scén je výraz­ně pod­ří­ze­na pro­stře­dí a kon­tex­tu, ve kte­rém se ode­hrá­vá, při­čemž je čas­to stří­ha­ná na roz­ma­ni­tý hudeb­ní pod­kres. Každá je díky tomu zce­la jiná, což při­spí­vá k pes­t­ros­ti fil­mu, kte­rý se tak navzdo­ry opa­ku­jí­cím se bojo­vým tech­ni­kám, úde­rům a chva­tům účin­ně vyhý­bá ruti­ně a mono­tón­nos­ti. V Japonsku domi­nu­jí sou­bo­jům kata­ny a nun­ča­ky, v Paříži je zas vět­ši­na akce situ­o­vá­na do blíz­kos­ti zná­mých turis­tic­kých loka­lit. I způ­sob sní­má­ní je pokaž­dé jiný. V jed­né akč­ní scé­ně se do pře­střel­ky pro­bí­ha­jí­cí upro­střed kru­ho­vé­ho objez­du mota­jí posta­vám do ces­ty v dechbe­rou­cí cho­re­o­gra­fii vozi­dla, v jiné zas dron sní­má z pta­čí per­spek­ti­vy hlav­ní­ho hrdi­nu, jak si kles­tí se zápal­nou bro­kov­ni­cí v ruce ces­tu napříč budo­vou plnou nepřá­tel. Většina akč­ních scén v tom­to fil­mu je mimo­řád­ně půso­bi­vá a monu­men­tál­ní a snad­no by obstá­la jako závě­reč­né vyvr­cho­le­ní spous­ty jiných akč­ních fil­mů.

Zároveň se čtvr­tý John Wick již dostal do fáze, kdy jeho akč­ní sek­ven­ce nema­jí dale­ko k umě­lec­kým insta­la­cím, což je nej­ví­ce vidět v pasá­ži v ber­lín­ském taneč­ním klu­bu, kde se posta­vy bru­tál­ně zabí­je­jí upro­střed tan­čí­cí­ho davu, kte­rý na krva­vá úmr­tí a drs­né bitev­ní šar­vát­ky pro­bí­ha­jí­cí v jeho bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti téměř nijak nere­a­gu­je a bez­sta­rost­ně tan­čí dál. Vytváří se tím vizu­ál­ní para­le­la mezi bojo­vou cho­re­o­gra­fií a tan­cem, podob­ně jako se v před­cho­zím dílu boj při­rov­ná­val k bale­tu. Kromě toho tím sní­mek jas­ně dává naje­vo svůj odklon od rea­lis­tič­nos­ti (z celé série zatím nej­vět­ší), zejmé­na co se týče odol­nos­ti lid­ských těl, kdy pro hlav­ní­ho hrdi­nu není pro­blém spad­nout ze čtvr­té­ho pat­ra nebo se sku­tá­let ze scho­dů a pak vstát a bojo­vat dál, přes­to­že by za nor­mál­ních okol­nos­tí musel mít při­nejmen­ším zlo­me­nou páteř a něko­lik kos­tí k tomu. Akční sek­ven­ce jsou schvál­ně pře­pá­le­né a dopro­vá­ze­né až absurd­ní­mi oka­mži­ky, řešit během fil­mu něja­ké dal­ší nelo­gič­nos­ti je bez­před­mět­né.

John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze
Photo © Lionsgate

 

Díky vytří­be­ným dia­lo­gům a her­cům, jako jsou Ian McShane, Hirojuki Sanada nebo Laurence Fishburne, si lze užít i méně adre­na­li­no­vé oka­mži­ky, kdy dosta­nou pro­stor také cit­li­vé herec­ké výko­ny, roze­bí­rá­ní vzta­hů mezi posta­va­mi nebo pro­pí­rá­ní pra­vi­del leti­té­ho kode­xu fik­tiv­ní orga­ni­za­ce nájem­ných vra­hů. Vlastní myto­lo­gii film roz­ví­jí opro­ti pře­de­šlým sním­kům již o pozná­ní méně, nicmé­ně vysta­čí si s tím. Dojde i na pate­tic­ké pro­mlu­vy nebo život­ní moud­ra, upo­zor­ňu­jí­cí svou zjev­nou váž­nos­tí na to, že dáv­no nejde jen o poskyt­nu­tí akč­ní­ho zážit­ku, ale o vyprá­vě­ní seri­óz­ní­ho dra­ma­tic­ké­ho a osu­do­vé­ho pří­bě­hu o muži, kte­rý musí zabí­jet, pro­to­že nemá na výběr. Ocitl se ve smr­tí­cí spi­rá­le odplat a nevy­ří­ze­ných účtů, ze kte­ré se dá unik­nout zaži­va, jen když se pro­stří­lí­te a pro­mlá­tí­te až na její konec.

Závěrečný sou­boj i konec fil­mu jsou vyni­ka­jí­cí a před­sta­vo­va­ly by hezkou teč­ku za celou sérií, kdy­by již nebyl ozná­men vznik dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré tím pádem celý ten dojem z finál­ní­ho zavr­še­ní poně­kud nabou­rá­vá. Zpočátku mír­ně vlek­lé tem­po se časem vylep­ší, leč někte­ré scé­ny (i ty akč­ní) mohou svou dél­kou pře­ci jen po urči­té době una­vo­vat a půso­bit zby­teč­ně nata­ho­va­ně. Na dru­hou stra­nu, pokud prah­ne­te prá­vě po efekt­ních kon­takt­ních i šer­míř­ských sou­bo­jích, pře­střel­kách vše­ho dru­hu a po vyna­lé­za­vé akci sto­jí­cí na pocti­vé kaska­dér­ské prá­ci ze sta­ré ško­ly, tak série John Wick v sou­čas­nos­ti prak­tic­ky nemá žád­nou srov­na­tel­nou kon­ku­ren­ci.

 


Podívejte se na hodnocení John Wick: Kapitola 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin

Dobrá chu­jo­vi­na. Festival nesmy­sl­ných akč­ních scén a pro­mr­ha­ných peněz, stu­pid­ní děj. Zoufale poma­lý a stár­nou­cí Reeves půso­bí spíš směš­ně, než akčně...ale tak prá­vě z nej­vět­ších pyt­lo­vin se stá­va­jí kul­tov­ní fil­my, jak může­me vidět u hod­no­ce­ní na růz­ných fil­mo­vých portálech...zřejmě tam hod­no­tí jen stře­le­ní puber­tá­lo­vé, co fil­mům moc nero­zu­mí

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35558 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72165 KB. | 20.07.2024 - 14:51:46