Kritiky.cz > Recenze knih > Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames

Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames

nakrtesliiii
nakrtesliiii
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames

Touží se vaše děti nau­čit malo­vat jako správ­ní mistři malí­ři? Vy ale neví­te, jak na to? Zkuste jim poří­dit tuto úžas­nou pří­ruč­ku „Nakresli 50 zví­řat“ od Lee J. Amese, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS, a uvi­dí­te, že si při­jdou na své nejen ony, ale i Vy!

S tou­to kni­hou vás kres­le­ní pros­tě chyt­ne a bude vás sku­teč­ně bavit!

Stát se sku­teč­ným a obdi­vo­va­ným mis­trem malí­řem neby­lo nikdy tak jed­no­du­ché jako prá­vě teď s pomo­cí této úžas­né pří­ruč­ky slav­né­ho auto­ra Lee. J. Amese, jehož kni­hy v sérii „Nakresli 50“ se pro­da­ly více než 5 mili­ó­nů kopii; a uká­žou vám tu správ­nou ces­tu k umě­ní, kte­rá začí­ná v jed­no­du­chos­ti a pre­ciz­nos­ti kaž­dé kres­by.

Kniha obsa­hu­je 50 návo­dů na 50 růz­ných zví­řat, vybra­ných prá­vě tak, aby obsáh­la co nej­šir­ší šká­lu, pokud mož­no celé zví­ře­cí říše. Autor záměr­ně vybral 50 růz­ných živo­či­chů, aby si v kni­ze oprav­du našel kaž­dý to svo­je. Jsou zde zastou­pe­ni jak ptá­ci, ryby, pla­zi, tak i různá čtyř­no­há zví­řa­ta.

Kniha neob­sa­hu­je žád­né tiš­tě­né slo­vo, pou­ze obráz­ko­vé postu­py, tak­že dětič­ky mohou s kni­hou klid­ně pra­co­vat samo­stat­ně bez pomo­ci a zása­hu jaké­ho­ko­liv dospě­lé­ho. A mož­ná prá­vě tato svě­ře­ná důvě­ra bude jejich vel­kou hna­cí sílou učit se samy malo­vat, a poté se i pochlu­bit s tím, jak vše doko­na­le zvládly a nama­lo­va­ly.

Příručka Lee. J. Amese pro­ve­de všech­ny malé malí­ře od prv­ní­ho až do posled­ní­ho tahu, hez­ky krok za kro­kem pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých kre­seb. Tyto úžas­né, kres­le­né postu­py vás nevě­dom­ky zasvě­tí do krá­sy spo­čí­va­jí­cí prá­vě v jed­no­du­chos­ti kres­le­ní, žád­né slo­ži­té a nároč­né postu­py.

Díky tomu si je děti rych­le osvo­jí a při­způ­so­bí k obra­zu své­mu tak, aby jaké­ko­liv zví­řát­ko zvládly kdy­ko­liv nakres­lit bez drob­né chvi­lič­ky zavá­há­ní. Navíc neu­stá­lým pro­cvi­čo­vá­ním si tyto postu­py zau­to­ma­ti­zu­jí a dosta­nou krás­ně do ruky.

Věřte, že pokud pocho­pí­te jed­no­du­ché tri­ky a tahy, kte­ré se dost čas­to opa­ku­jí v jed­not­li­vých nákre­sech, tak se brzy neza­lek­ne­te niče­ho, co bys­te sami bez pomo­ci návo­du nezvlád­li nakres­lit. A co víc, při­jme­te i jakou­ko­liv výzvu a mož­nost nakres­lit oprav­du coko­liv.

Ano, již za pár dní pro­cvi­čo­vá­ní se může­te těšit ze slad­ké odmě­ny v podo­bě vašich kre­seb plných ori­gi­na­li­ty, jed­no­du­chos­ti a pro­pra­co­va­nos­ti, neboť si tuto tech­ni­ku vel­mi rych­le oblí­bí­te. Zjistíte, že není zapo­tře­bí v kres­le­ní zví­řat hle­dat něco slo­ži­té­ho, sta­čí pou­ze jed­no­du­chý obrys a pár tahů navíc, a doko­na­lé dílo je na svě­tě.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že když započne­te na papír prv­ním tahem, dal­ší vás už sám pove­de k dal­ší­mu a dal­ší­mu, poma­lu a jis­tě až ke koneč­né­mu dílu. Procvičování je mat­ka moud­ros­ti, a pro­to budete-li stá­le pro­cvi­čo­vat a tré­no­vat, brzy se vám názor­né postu­py snad­no vry­jí do pamě­ti a vnuk­nou do tahů ruky.

Pořídíte-li si tuto báječ­nou kni­hu, nebu­de­te nikdy lito­vat. Díky ní se nau­čí­te od jed­no­du­chých zví­řat malo­vat slo­ži­těj­ší, a spo­lu se svý­mi dět­mi pocí­tí­te radost a nad­še­ní z toho, jak se v kres­le­ní den co den více zdo­ko­na­lu­je­te, a jak vaše spo­leč­né obráz­ky dostá­va­jí sku­teč­ný tvar, tvar zví­ře­te.

Naučit se kres­lit jed­no­du­ché ptáč­ky, motý­ly, šneč­ky, a postup­ně i pro­kres­le­něj­ší a slo­ži­těj­ší dru­hy, jako je napří­klad slon, žira­fa nebo lev, je nyní oprav­du hrač­ka.

Tuto kni­hu s mými dcer­ka­mi, váš­ni­vý­mi malíř­ka­mi, a nejen malíř­ka­mi na papír, ale lec­kdy i na stě­ny naše­ho bytu, vře­le dopo­ru­ču­je­me. Od této kni­hy se vaše děti na dlou­ho dobu neod­trh­nou!!!

NAKRESLI 50 ZVÍŘAT

Autor: Lee J. Ames

Vydalo nakla­da­tel­ství CPres v Brně v roku 2017

Vydání 1.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57392 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72145 KB. | 21.04.2024 - 19:47:13