Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kontakt - Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni.

Kontakt - Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni.

Kontact
Kontact
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Vlastně mají prav­du; je to film o prv­ním setká­ní lidí se znám­ka­mi mimo­zem­ské civi­li­za­ce -- a pro samou tla­če­ni­ci se na chudá­ky emzá­ky vlast­ně nedo­sta­ne. Na dru­hé stra­ně jsme si vše­li­ja­kých sli­zou­nů uži­li (a jis­tě ješ­tě uži­je­me) až až, a tak vůbec není na ško­du podí­vat se na věc z lid­ské a rea­lis­tic­ké strán­ky. Vězte, že lite­rár­ní před­lo­hu zplo­dil nedáv­no zesnu­lý Carl Sagan.
Young Ellie

Somewhat bigger antenna

Životní pří­běh radi­o­astro­nom­ky Ellie Arroway (Jodie Foster) nás pro­vá­zí vzru­še­nou dobou, kdy se lid­stvo díky její nezdol­nos­ti a posed­los­ti popr­vé neu­tutla­tel­ně doví­dá o nepo­chyb­né exis­ten­ci mimo­zem­ské civi­li­za­ce schop­né a oči­vid­ně ochot­né s námi komu­ni­ko­vat. Naši galak­tič­tí sou­se­di nám posí­la­jí zpát­ky sig­nál prv­ní­ho pozem­ské­ho tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní (hádej­te, kdo v něm vystu­pu­je!), spo­lu s dal­ší­mi infor­ma­ce­mi, jež se nako­nec poda­ří posklá­dat do plá­nů obrov­ské­ho zaří­ze­ní nezná­mých vlast­nos­tí, do kte­ré­ho má nastou­pit vybra­ná oso­ba, aby prav­dě­po­dob­ně navá­za­la spo­je­ní s onou civi­li­za­cí.
A capable scientist
Romantic encounter in the parkSamotný objev je samo­zřej­mě spo­jen s neko­neč­ný­mi intri­ka­mi, stře­ty zájmů, sliz­kým bojem o pení­ze, kari­é­ry, kory­ta a pres­tiž. Ellie je žena ote­vře­ná a čest­ná, tudíž je oka­mži­tě pře­vál­co­vá­na svým býva­lým men­to­rem Davidem Drumlinem (Tom Skerrit). Citové a poz­dě­ji i psy­chic­ké pod­po­ry se jí nao­pak dosta­ne od Palmera Josse (Matthew McConaughey), finan­cí zase od lehce bláz­ni­vé­ho a mocí zna­ve­né­ho S.R. Haddena (John Hurt), zatím­co porad­ce ame­ric­ké­ho pre­si­den­ta v otáz­kách bez­peč­nos­ti Michael Kitz (James Woods), jakož i pre­si­den­to­va asi­s­tent­ka (Angela Bassett) níz­ce tak­ti­zu­jí ve pro­spěch vlast­ní kari­é­ry a mocen­ské­ho posta­ve­ní. President Clinton je do fil­mu poměr­ně zda­ři­le vstři­žen a máme mož­nost si vyslech­nout jeho napros­to obec­ný blá­bol, jaký sku­teč­ně před­ne­sl, tře­ba­že niko­li ve věci obje­vu emzá­ků...
kdy­bychom byli ve vesmí­ru sami, bylo by to straš­né plýtvá­ní pro­sto­rem... (v ang­lič­ti­ně je to ješ­tě lep­ší: it would be a terri­ble was­te of spa­ce)...?

A jak se tako­vý objev slu­ču­je s naší před­sta­vou Boha? Kdo má být vyslan­cem k nezná­mé­mu ode­si­la­te­li zprá­vy, kte­rá k nám puto­va­la desít­ky let? Člověk nevě­ří­cí či věří­cí, a pokud věří­cí, pak v co? Takové otáz­ky Kontakt kla­de a odpo­vě­di nejsou, zrov­na tak jako ve sku­teč­ném živo­tě, ani zřej­mé, ani uspo­ko­ji­vé. Vlastní střet­nu­tí pozem­ské­ho ces­to­va­te­le s nezem­skou enti­tou je pak sice dějo­vým vyvr­cho­le­ním fil­mu, záko­ni­tě pak ale niko­li odpo­vě­dí, nýbrž řadou otaz­ní­ků.

Religious frenzyTestimony

Největším kla­dem celé­ho fil­mu je jeho mohut­ná pře­svěd­či­vost a pře­va­žu­jí­cí věro­hod­nost jed­ná­ní postav. Musím se při­znat, že mě ten­to fakt nako­nec pod­vě­do­mě skli­čo­val, pro­to­že svět uká­za­ný prav­di­vě je záro­veň v pod­sta­tě nehez­ký, dob­ro neví­tě­zí nad zlem, hul­vá­ti a kari­é­ris­ti obo­jí­ho pohla­ví s pře­hle­dem ovlá­da­jí poli­tic­kou scé­nu a vzne­še­ná prav­da se krčí v dru­hé řadě.
A tak si na Kontaktu beze­spo­ru poš­mák­nou milov­ní­ci morál­ních hod­not a rea­lis­tic­ké fik­ce, zatím­co vyzna­va­čům akč­ních pohá­dek se mno­ho úle­vy nedo­sta­ne. Úhrnem jsem pak pře­svěd­čen, že je to film nato­lik dob­rý, že by bylo omy­lem jej vyne­chat.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_b.gif

Alien machine
Strojek pod­le plá­nů z vesmí­ru

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ


Podívejte se na hodnocení Kontakt na Kinoboxu.

  • Vojáci že by si necha­li tako­vou udá­lost utéct a nikam by se necpa­li a s emzá­ky by se kon­tak­to­val nevo­ják? Túdle...
  • Tak panu porad­ci pre­si­den­ta pro věci duchov­ní není ješ­tě ani tři­cet, to je tro­chu při­ta­že­né za vla­sy.
  • Po celé země­kou­li lítá tolik leta­del a kolem bzu­čí tolik dru­žic, že by se obrov­ská stav­ba mimo­zem­ské maši­né­rie pros­tě neda­la uta­jit vůbec nikde -- natož pak v pří­pa­dě, že se do věcí mon­tu­je OSN.
  • Ellie hned pros­tě , že zasla­né plá­ny obsa­hu­jí trans­port­ní zaří­ze­ní, tře­ba­že je to jenom změť sym­bo­lů.
  • Když Ellie komu­ni­ku­je s kým­si na video­kon­fe­ren­ci přes inter­net a doke­cá, neod­hlá­sí se z brow­se­ru či podob­né apli­ka­ce, nýbrž pros­tě vypne moni­tor - tím se spo­je­ní ukon­čí.
  • Do kaps­le s pasa­žé­rem není mož­né namon­to­vat vět­ší množ­ství zázna­mo­vých zaří­ze­ní. Celou maši­ne­rii je mož­né spus­tit jenom jed­nou a nikdy více tam nesmí vstou­pit žád­ná jiná oso­ba -- aby náho­dou nevzni­kl dal­ší nezá­vis­lý názor?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28439 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71642 KB. | 24.06.2024 - 14:34:26