Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

word image 19
word image 19
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení kome­die z vinař­ské­ho pro­stře­dí zača­lo v prv­ní polo­vi­ně čer­ven­ce sice pře­kva­pi­vě v Praze, ale po třech natá­če­cích dnech se fil­ma­ři pře­su­nu­li na již­ní Moravu, kde s pře­stáv­ka­mi pra­co­va­li do polo­vi­ny srp­na. Stejně jako v pře­de­šlých dvou fil­mech se děj točí kolem Terezy Ramby, Kryštofa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Do kin při­jdou 3Bobule 12.března 2020.

„Jsem s nato­če­ným mate­ri­á­lem spo­ko­je­ný. Často jsem po natá­če­ní napja­tý, někdy až ner­vóz­ní, ale teď se do střiž­ny oprav­du těším,“ svě­řil se posled­ní natá­če­cí den reži­sér Martin Kopp. Komedie z morav­ských vinic, jejíž hrdi­no­vé už jsou pře­ce jen o více jak 10 let star­ší a řeší i „dospě­lé“ pro­blémy jako chod vinař­ství, rodi­nu a vlast­ní vztah, před­sta­ví divá­kům ved­le Mikulova také Moravskou Novou Ves, Klentnici, Sedlec, Bulhary, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov nebo Zaječí.

„Bylo to moc hez­ké a všich­ni se o mě krás­ně sta­ra­li, pro­to­že to pro mě bylo nároč­něj­ší. Točili jsme ve vino­hra­dech, kde bylo i 40 stup­ňů, ale omdlí­va­li jiní, já naštěs­tí ne,“ řek­la Tereza Ramba, kte­rá natá­če­la svo­ji roli Kláry i přes vyš­ší stu­peň těho­ten­ství. Jejím par­ťá­kem byl na pla­ce opět Kryštof Hádek. „Mám z toho taky dob­rý pocit. Sice se tady pořád musí­te vyhý­bat nabíd­kám na košt, ale jinak to bylo v poho­dě,“ smál se po natá­če­ní fil­mo­vý Honza.

Spokojený byl i Lukáš Langmajer jako Jirka. „Já jsem si z těch tří dílů tenhle užil nej­víc. Možná i pro­to, že už tro­chu víc rozu­mím tomu, co tady dělám,“ vysvět­lil. „Člověk má pocit, že se vra­cí po letech za pří­buz­ný­mi. Docela mě vydě­si­lo, když jsme se na začát­ku natá­če­ní s kole­gy dopo­čí­ta­li, že od dvoj­ky je to už deset let! Vůbec by mě nena­padlo, že to tak uteklo,“ dodal fil­mo­vý Kozderka Miroslav Táborský.

V nové roli Mira se ve fil­mu před­sta­ví slo­ven­ský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se mohou těšit také opět na Mariána Rodena a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dět­ských rolích uvi­dí Šimona Klacla, Annu KrejčířovouProkopa Zacha. V men­ších rolích se obje­ví mno­ho špič­ko­vých her­ců, v čele s Karlem Rodenem. Ve fil­mu zazní v něko­li­ka obra­zech hlas Václava Postráneckého, jemuž je film věno­ván.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho pro­stře­dí sto­jí opět pro­du­cent a vinař Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014-2015), a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

Synopse

Po mno­ha skliz­ních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se sta­li rodi­či dvoj­čat a maji­te­li vinař­ství. Všední sta­ros­ti je však odci­zi­ly a momen­tál­ně žijí oddě­le­ně. Toto je pří­běh rene­san­ce jejich lás­ky v pře­krás­né kra­ji­ně již­ní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní. Honza se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí po letech setká­vá s kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Zatají při­tom Honzovi, že své­ho puber­tál­ní­ho syna Kubu, kte­rý ces­tu­je s nimi, une­sl, a k tomu utí­ká před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat za dobu, co se nevi­dě­li. Honza s Klárou mají sami pro­blé­mů nad hla­vu. Vedle man­žel­ství řeší, jak pomo­ci kra­chu­jí­cí­mu vinař­ství a zame­zit krá­de­žím ve vini­cích. Klára navíc boju­je s úkla­dy zaměst­nan­ce Humpla a před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že coby žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký)…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11801 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72174 KB. | 24.02.2024 - 20:34:30