Kritiky.cz > Články > Kritiky.cz už také mají sociální síť Threads

Kritiky.cz už také mají sociální síť Threads

KritikyLogo200x200
KritikyLogo200x200
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sociální síť Threads je novin­kou od spo­leč­nos­ti Meta, kte­rá chce kon­ku­ro­vat popu­lár­ní síti X, dří­ve zná­mé jako Twitter. Threads je pro­po­je­ná s Instagramem a umož­ňu­je uži­va­te­lům sdí­let krát­ké tex­to­vé pří­spěv­ky, obráz­ky a videa. Síť Threads byla spuš­tě­na 5. čer­ven­ce 2023 a za prv­ní týden zís­ka­la 100 mili­o­nů regis­tra­cí. V Česku bude dostup­ná od pro­sin­ce 2023.

Co nabízí Threads?

Threads je podob­ná Twitteru v tom, že se zamě­řu­je na rych­lé a jed­no­du­ché sdí­le­ní infor­ma­cí, názo­rů a zážit­ků. Uživatelé mohou psát pří­spěv­ky do 280 zna­ků, při­dá­vat obráz­ky, videa, GIFy, anke­ty a emo­ji. Mohou také rea­go­vat na pří­spěv­ky ostat­ních, sle­do­vat lidi, kte­ří je zají­ma­jí, a vytvá­řet sku­pi­ny pod­le témat. Threads také pod­po­ru­je hla­so­vé a video­ho­vo­ry mezi uži­va­te­li.

Threads se liší od Twitteru v něko­li­ka ohle­dech. Jedním z nich je pro­po­je­ní s Instagramem, kte­ré umož­ňu­je uži­va­te­lům impor­to­vat svůj pro­fil, sle­du­jí­cí a sle­do­va­né z této sítě. Threads také nabí­zí více mož­nos­tí pro úpra­vu vzhle­du a obsa­hu pří­spěv­ků, napří­klad růz­né fon­ty, bar­vy, fil­try a efek­ty. Dalším roz­dí­lem je mode­ro­vá­ní obsa­hu, kte­ré je na Threads méně přís­né než na Twitteru. Threads tvr­dí, že respek­tu­je svo­bo­du pro­je­vu a neblo­ku­je ani neod­stra­ňu­je pří­spěv­ky, pokud nejsou v roz­po­ru se záko­nem.

Proč je Threads úspěšná?

Threads vyu­ži­la nača­so­vá­ní, když se spus­ti­la v době, kdy Twitter zave­dl nepo­pu­lár­ní opat­ře­ní, jako je den­ní limit na počet zob­ra­ze­ní pří­spěv­ků nebo zpřís­ně­ní pra­vi­del pro boj pro­ti dez­in­for­ma­cím a nená­vis­ti. Threads tak při­lá­ka­la mno­ho nespo­ko­je­ných uži­va­te­lů Twitteru, kte­ří hle­da­li alter­na­ti­vu. Mezi nimi byli i někte­ří slav­ní osob­nos­ti, jako je herec Dwayne Johnson, zpě­vač­ka Taylor Swift nebo pod­ni­ka­tel Elon Musk, kte­rý je záro­veň zakla­da­te­lem a býva­lým maji­te­lem Twitteru. Threads také zís­ka­la pod­po­ru od spo­leč­nos­ti Meta, kte­rá ji pro­pa­go­va­la pro­střed­nic­tvím svých dal­ších plat­fo­rem, jako je Facebook nebo WhatsApp.

Jak se připojit k Threads?

Threads je zatím dostup­ná pou­ze jako mobil­ní apli­ka­ce pro sys­témy Android a iOS. V Evropské unii však není mož­né si ji stáh­nout z ofi­ci­ál­ních obcho­dů Google Play nebo App Store, pro­to­že Meta musí vyře­šit někte­ré otáz­ky týka­jí­cí se ochra­ny osob­ních úda­jů a nele­gál­ní­ho obsa­hu pod­le evrop­ských regu­la­cí. V Česku by měla být apli­ka­ce dostup­ná od pro­sin­ce 2023, kdy Meta oče­ká­vá, že spl­ní všech­ny potřeb­né pod­mín­ky. Do té doby se mohou zájem­ci o síť Threads při­hlá­sit k odbě­ru novi­nek na její webo­vé strán­ce threads.com nebo sle­do­vat její ofi­ci­ál­ní účet na Instagramu @threads.

Naše https://www.threads.net/@kritiky.cz


Doufám, že se vám ten­to návrh líbí. Pokud chce­te, může­te ho upra­vit, dopl­nit nebo pře­psat pod­le své­ho. Pokud máte něja­ké dal­ší dota­zy nebo poža­dav­ky, rád vám pomo­hu. 😊


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33150 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71602 KB. | 25.06.2024 - 18:29:53