Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Kontroverzní výrok Jaroslava Duška o rakovině vyvolal rozruch a kritiku veřejnosti

Kontroverzní výrok Jaroslava Duška o rakovině vyvolal rozruch a kritiku veřejnosti

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaroslav Dušek, zná­mý čes­ký herec, se nedáv­no dostal do stře­du pozor­nos­ti veřej­nos­ti svým kon­tro­verz­ním výro­kem o rako­vi­ně. V roz­ho­vo­ru vyslo­vil názor, že nemoc rako­vi­na je vol­bou a že lidé trpí­cí tou­to nemo­cí nená­vi­dí život. Jeho slo­va vyvo­la­la vlnu kri­ti­ky i nevo­le mezi lid­mi.

Duškův výrok vyvo­lal roz­ruch zejmé­na mezi lid­mi, kte­ří se osob­ně potý­ka­jí s tou­to těž­kou nemo­cí, a jejich rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky. Mnozí pova­žu­jí Duškovo tvr­ze­ní za zjed­no­du­še­ní a neúctu vůči boji, kte­rý paci­en­ti s rako­vi­nou pod­stu­pu­jí.

Reakce na soci­ál­ní síti byly roz­ma­ni­té. Někteří uži­va­te­lé vyjá­d­ři­li své nesou­hlas­né posto­je vůči Duškovým slo­vům. Uvedli, že rako­vi­na není vol­bou, a upo­zor­ni­li na nepří­z­ni­vé okol­nos­ti, kte­ré mohou vést k této nemo­ci. Odpůrci Duška také zdů­raz­ni­li, že nemoc­ní s rako­vi­nou nema­jí nená­vist k živo­tu, ale nao­pak boju­jí o své zdra­ví a chtě­jí žít.

Na dru­hé stra­ně se obje­vi­li i někte­ří uži­va­te­lé, kte­ří se Duškovi při­klo­ni­li a sou­hla­si­li s jeho názo­rem. Argumentovali, že rako­vi­na je v někte­rých pří­pa­dech ovliv­ně­na život­ním sty­lem a roz­hod­nu­tí­mi jed­not­liv­ce.

Kontroverzní výrok her­ce ovliv­nil také jeho popu­la­ri­tu a vní­má­ní veřej­nos­tí. Někteří lidé uved­li, že od této chví­le se vyhý­ba­jí fil­mům, ve kte­rých Jaroslav Dušek hra­je, a že jim jeho slo­va způ­so­bi­la zkla­má­ní.

Lékaři a odbor­ní­ci se v této deba­tě čas­to vyja­d­řo­va­li k rako­vi­ně jako kom­plex­ní nemo­ci, kte­rá je ovliv­ně­na růz­ný­mi fak­to­ry, včet­ně gene­ti­ky a vněj­ší­ho pro­stře­dí. Poukázali na důle­ži­tost pod­po­ry a respek­tu vůči paci­en­tům, kte­ří pro­chá­ze­jí těž­kým obdo­bím léč­by a boje s nemo­cí.

Jaroslav Dušek se pro­za­tím ke kon­tro­ver­zi nevy­já­d­řil. Je zřej­mé, že jeho slo­va vyvo­la­la sil­né emo­ce a roz­hoř­če­ní mezi lid­mi, kte­ří jsou pří­mo posti­že­ni tou­to nemo­cí. Diskuse o rako­vi­ně a jejím vní­má­ní ve spo­leč­nos­ti tak stá­le pokra­ču­je.


Zdroj: Idnes.cz - Zpravodajství

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46044 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71837 KB. | 14.07.2024 - 18:33:07