Kritiky.cz > Domácí rady > Krycí plachty na bazén a jejich využití

Krycí plachty na bazén a jejich využití

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bazén v let­ním obdo­bí před­sta­vu­je let­ní rado­ván­ky dětí a osvě­že­ní pro dospě­lé. Je to také doce­la vel­ká inves­ti­ce a navíc bychom si chtě­li bazén užít čas­to a bez nečis­tot. Zabránit tomu může­me tak, že si poří­dí­me kry­cí plach­tu na bazén, kte­rá zabrá­ní náno­su nečis­tot, ale také spl­ní i něko­lik jiných funk­cí. Krycí plach­ty na bazén tak před­sta­vu­jí spo­leh­li­vé, lev­né a rych­lé řeše­ní.

Co nám tedy kry­cí plach­ta nabí­zí

Jak už bylo řeče­no, jed­no­znač­nou výho­dou je to, že nám tyto plach­ty posky­tu­jí doko­na­lou ochra­nu před nečis­to­ta­mi z oko­lí. Nemusíme tak kaž­dé let­ní ráno cho­dit doko­la kolem bazé­nu se sít­kem v ruce a odstra­ňo­vat hmyz, lis­tí i vět­vič­ky, kte­ré v noci napa­da­ly do bazé­nu. Tuto výho­du uví­ta­jí urči­tě všich­ni. Při jejím poří­ze­ní si může­me být jis­ti, že bude­me mít spo­leh­li­vé­ho pomoc­ní­ka a ochrán­ce zahrad­ní­ho bazé­nu.

Jiné výho­dy kry­cí plach­ty na bazén

Pokud bychom měli bazé­no­vé plach­ty srov­nat napří­klad s pev­ným pojez­do­vým kry­tem, může­me už teď říci, že plach­ta je nejen leh­čí, ale je s ní také jed­no­du­chá mani­pu­la­ce a co víc, je dale­ko lev­něj­ší. Každého inves­to­ra totiž v prvé řadě zají­má poři­zo­va­cí cena. Navíc se s kry­cí plach­tou snad­no mani­pu­lu­je a její údrž­ba je také vel­mi jed­no­du­chá. Pokud by se nám zdá­lo, že je plach­ta nějak zne­čiš­tě­ná, posta­čí, když nečis­to­ty smy­je­me prou­dem vody tře­ba ze zahrad­ní hadi­ce nebo dokon­ce z vyso­kotla­ké myč­ky.

Zimní a bez­peč­nost­ní kry­cí plach­ty na bazén

Pokud bychom potře­bo­va­li ochrá­nit také malé děti před pádem do bazé­nu, může­me si poří­dit bez­peč­nost­ní plach­tu, kte­rá spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky výše uve­de­né, ale z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti má tře­ba oce­lo­vá lan­ka nebo jiné výztu­že, kte­ré zabra­ňu­jí pádu do vody. Zimní plach­ty muse­jí být zase z vel­mi odol­né­ho mate­ri­á­lu, kte­rý zdo­lá níz­ké tep­lo­ty a tíhu sně­hu.

Solární plach­ta

Krycí plach­ty na bazén mohou plnit funk­ci jak ochran­nou, tak prá­vě solár­ní. Poslouží to k mír­né­mu ohře­vu vody v bazé­nu. Solární plach­ta je vyro­be­na ze spe­ci­ál­ní­ho mate­ri­á­lu, obsa­hu­je bub­lin­ky, kte­ré fun­gu­jí na prin­ci­pu čoč­ky. Sluneční paprsky pak udě­la­jí svou prá­ci. Nemůžeme ale oče­ká­vat hor­kou lázeň, voda bude jen o něja­ký ten stu­peň tep­lej­ší. Životnost tako­vých pla­chet je odha­do­vá­na na 15 let.

Atypický tvar kry­cí plach­ty na bazén není pře­káž­kou

Každý se chce tak tro­chu odli­šo­vat od těch ostat­ních a tak i aty­pic­ký tvar bazé­nu může být jed­nou z odliš­nos­tí. Pokud si ho poří­dí­me, musí­me také dbát na to, aby i aty­pic­ký bazén byl chrá­něn před nečis­to­ta­mi. Firmy jsou schop­ny nám dodat tako­vou plach­tu, kte­rá bude mít prá­vě tako­vý aty­pic­ký tvar. Stačí, abychom oslo­vi­li tako­vou fir­mu, při­je­de pra­cov­ník fir­my, kte­rý si bazén změ­ří, udě­lá náčr­tek a za pár dní může­me i my mít tako­vý ochran­ný film na našm bazé­nu.

Doplňující kom­po­nen­ty k plach­tám

Určitě bychom plach­tu nena­pnu­li bez napí­na­cích gum, kot­ví­cích kolí­ků, ale nemoh­la by fun­go­vat ani bez odto­ko­vé­ho sít­ka, kte­ré může mít růz­nou veli­kost. V nepo­sled­ní řadě to může být také navi­ják, kte­rý slou­ží k lep­ší mani­pu­la­ci s plach­tou. Na trhu máme navi­já­ky na ruč­ní pohon nebo na elektři­nu.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64799 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72199 KB. | 28.05.2024 - 08:33:19