Kritiky.cz > Recenze knih > PŘÍBĚH LUMÍKA. KRONIKY SPOUTANÝCH. PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ

PŘÍBĚH LUMÍKA. KRONIKY SPOUTANÝCH. PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ

lumík
lumík
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný sci-fi pří­běh, v němž není nou­ze o nad­ča­so­vá téma­ta, jež sto­jí k zamyš­le­ní, roz­hod­ně si nenech­te ujít kni­hu „PŘÍBĚH LUMÍKA. Kroniky spou­ta­ných. Příběhy z mlá­dí“ od Miroslava Hokeše.

Hlavním hrdi­nou celé­ho pří­bě­hu je čer­s­tvě vystu­do­va­ný gene­tik Oscar Benelli, jehož nej­vět­ší vadou na krá­se je „panic­ká fóbie z cizích ras“.

I přes­to pře­se všech­no se nechá spo­lu­žá­ky pře­mlu­vit a spo­lu s nimi vyra­zí na roz­luč­ko­vou škol­ní par­ty do vyhlá­še­né­ho pod­ni­ku, jež mimo jiné vyhle­dá­va­jí i mimo­zemš­ťa­né z celé­ho vesmí­ru a všech gala­xií.

Kdyby ovšem Oscar hned na začát­ku dal sám na sebe a nepod­lehl pře­mlou­vá­ní svých skvě­lých přá­tel, urči­tě by se vyhnul násled­ným nepří­jem­nos­tem, jež ho záhy postih­ly tj. lsti­vé­mu a dosti zákeř­né­mu úno­su ze stra­ny nezná­mé krás­ky, a to do tajem­né­ho svě­ta Nergasu, mís­ta odkud není mož­né­ho návra­tu.

Zde dale­ko od rod­né pla­ne­ty je Oscar pomo­cí slad­kých bon­bo­nů zba­ven své­ho vlast­ní­ho rozu­mu a logic­ké­ho uva­žo­vá­ní, a je doslo­va uvr­žen do otroc­tví, kte­ré i když si čás­teč­ně uvě­do­mu­je, si záhy díky zami­lo­va­né­mu poblouz­ně­ní a omá­me­ní zdů­vod­ňu­je pro sebe raci­o­nál­ní­mi důvo­dy, proč konat pro­ti své vlast­ní vůli.

„Jenže se sta­lo něco doce­la jiné­ho. Přepadla mě neo­do­la­tel­ná tou­ha snést téhle dív­ce mod­ré z nebe, spl­nit jí jaké­ko­li přá­ní, vyho­vět kaž­dé žádosti, i kdy­by měla zna­me­nat mou vlast­ní zká­zu. Bylo to takřka jako hyp­no­tic­ký pří­kaz, až na to, že můj vlast­ní mozek necí­til sebe­men­ší potře­bu se mu brá­nit, jak­ko­li mar­ná by podob­ná sna­ha byla. Každá myš­len­ka, kaž­dá emo­ce, jež se mi dosta­ly do vědo­mí, se oka­mži­tě pro­mě­ni­ly v dal­ší argu­ment, proč tuhle bohy­ni krá­sy a lás­ky poslech­nout.“

Spásu nako­nec nachá­zí po boku podob­ně posti­že­ných pozemš­ťa­nů jako je on sám, všich­ni ve sna­ze najít ces­tu zpát­ky a poku­sit se o útěk, aby poté moh­li rezig­no­vat a zůstat tak dále věz­ni bez vlast­ní vůle a otro­čit své jedi­né lás­ce Lumne navždyc­ky či do doby, než jí omr­zí jejich pří­zeň.....

Anebo se při­ho­dí něco jiné­ho zásad­ní­ho, co zamí­chá s kar­ta­mi osu­du v živo­tě naše­ho lumí­ka Oscara?  A kdo ví, tře­ba se mu nako­nec poda­ří i vyma­nit se ze spá­rů mani­pu­la­ce a omá­me­ní...

„Co jsou vlast­ně vzta­hy? Souboj opi­ček o potra­vu, když ne fyzic­kou, pak emoč­ní. Zahraj opič­kám oko­lo sebe to, co si pře­jí, a zvý­šíš prav­dě­po­dob­nost, žer ti nebu­dou ubli­žo­vat. Některé ti mož­ná na oplát­ku zahra­jí něco, co se bude líbit zase tobě. V prin­ci­pu nic, čím bychom se liši­li od zví­řat...“

Bude Oscarovi přá­no, aby se ješ­tě jed­nou podí­val na svou rod­nou pla­ne­tu a setkal se svý­mi přá­te­li? Nebo mu to bude ode­pře­no a zmá­men lás­kou k Lumne za ní polo­ží radě­ji svůj vlast­ní bez­vý­znam­ný život? Tak to už si musí­te pře­číst sami....

Příběh lumí­ka (eufe­mis­tic­ké pojme­no­vá­ní pro otro­ka bez vlast­ní vůle a uva­žo­vá­ní) je skvě­le napsa­ný sci-fi pří­běh na poza­dí vel­mi sil­ných nad­ča­so­vých témat, kte­ré jis­tě sto­jí za zamyš­le­ní.

Skvěle zpra­co­va­né téma otroc­tví, mani­pu­la­ce, vnitř­ní­ho boje se sebou samým, poku­sy nejen na lidech, ale i to, co by se moh­lo stát, kdy­by někdo doká­zal mani­pu­lo­vat s lid­skou mys­lí, jaké by to moh­lo mít pří­pad­né násled­ky pro zne­u­ži­tí ve pro­spěch moci a nad­vlá­dy ostat­ních... 

Velmi sil­né téma, jež vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi a nevě­dom­ky vás donu­tí k zamyš­le­ní a váže­ní si kaž­do­den­ních malič­kos­tí, kte­ré nám při­ná­ší oby­čej­ný život.

Kniha je krás­ně čti­vá a vel­mi rych­le vás vtáh­ne do své­ho děje, kdy s napě­tím bude­te oče­ká­vat, zda se Oscarovi poda­ří vzdo­ro­vat své zma­ni­pu­lo­va­né mys­li a chvil­ko­vé­ho omá­me­ní, a nalez­ne způ­sob, jak se vrá­tit zpět na rod­nou pla­ne­tu.

V kni­ze jsem vel­mi oce­ni­la myš­len­ko­vé pocho­dy hlav­ní­ho hrdi­ny, díky čemuž jsem doká­za­la lépe pocho­pit, proč jed­ná tak jak jed­ná, a stal se mi mno­hem bliž­ší, než ostat­ní posta­vy z kni­hy. 

Nejvíce jsem na něm oce­ni­la tou­hu nevzdat se a bojo­vat, dokud síly sta­čí, i když to neby­lo zrov­na dva­krát jed­no­du­ché, pro­to­že stál před nehor­ším nepří­te­lem tj. před sebou samým a svou vlast­ní „zma­ni­pu­lo­va­nou mys­lí“, jež se dalo těž­ko vzdo­ro­vat. Svůj vnitř­ní boj však nevzdá­val, a i přes­to se sna­žil vzdo­ro­vat....

Příběh lumí­ka je napí­na­vý pří­běh psa­ný úder­ným sty­lem a hlav­ně s pře­sa­hem i do budouc­nos­ti. Je to kni­ha jež zhlt­ne­te během jed­no­ho odpo­led­ne, ale v myš­len­kách se k ní bude­te i nadá­le vra­cet.¨

Za mě skvě­lé čte­ní!

 

KRONIKY SPOUTANÝCH - PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ 3, Příběh lumí­ka

Napsal: Miroslav Hokeš

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

První elek­tro­nic­ké vydá­ní, čes­ky

Praha, rok vydá­ní 2023

Počet stran: 117

ISBN: 978-80-281-1055-0 )ePub)

ISBN: 978-80-281-1056-7 (mobi­po­cket)

ISBN: 978-80-281-1057-4 (pdf)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12357 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71973 KB. | 23.07.2024 - 14:38:44