Kritiky.cz > Speciály > Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU

Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU

IronMan3
IronMan3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

- Snímek Iron Man 3 spo­leč­nos­ti Marvel je nato­čen na moti­vy comic­su Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se popr­vé obje­vil ve 39. čís­le série Tales of Suspense v břez­nu 1963. Ve fil­mu se spo­leč­ně obje­vu­jí nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vy a her­ci série Iron Man: Iron Man / Tony Stark (Robert Downey Jr.), Iron Patriot / plu­kov­ník James „Rhodey“ Rhodes (Don Cheadle), Pepper Pottsová (Gwyneth Paltrow) a Happy Hogan (Jon Favreau), ale také nově pří­cho­zí Aldrich Killian (Guy Pearce), Maya Hansenová (Rebecca Hall) a Mandarin (Ben Kingsley).

- Ve fil­mu Iron Man 3 se spo­ju­jí dvě kla­sic­ké comic­so­vé pří­bě­ho­vé linie, tak­že se do hry zapo­ju­je úhlav­ní nepří­tel Tonyho Starka Mandarin, a sou­čas­ně se celá záplet­ka věnu­je také pří­bě­ho­vé linii Extremis, kte­rá sou­vi­sí s bio­lo­gic­kým vylep­šo­vá­ním lidí.

- Vůbec popr­vé za celou fil­mo­vou sérii Iron Man si na sebe Pepper Pottsová v podá­ní Gwyneth Paltrow ve fil­mu Iron Man 3 navlék­ne legen­dár­ní oblek. Gwyneth Paltrow s tím nemě­la žád­ný pro­blém, oblek je pod­le ní leh­ký a poho­dl­ný – nemluvě o tom, že její děti z toho byly u vytr­že­ní.

- Tvůrci fil­mu veli­ce inten­ziv­ně hle­da­li mla­dé­ho her­ce, kte­rý by ztvár­nil roli Harleyho, chlap­ce, s nímž se Tony Stark setká, když uvíz­ne v Tennessee. Roli nako­nec zís­kal Ty Simpkins, jehož při­ro­ze­ný a upřím­ný vztah s Robertem Downeym Jr. byl prá­vě tím, po čem tvůr­ci fil­mu tou­ži­li. Ty byl veli­ce pře­kva­pe­ný a nad­še­ný z toho, že mu sám Robert Downey Jr. zavo­lal, aby mu ozná­mil, že roli zís­kal.

- Jon Favreau se zno­vu obje­vu­je coby Happy Hogan, Tonyho a Pepper věr­ný body­gu­ard, řidič a pří­tel. Poprvé v prů­bě­hu fil­mo­vé série Iron Man spo­leč­nos­ti Marvel si Favreau vyzkou­šel roli vedou­cí­ho výro­by a režii pře­ne­chal Shaneovi Blackovi. Black byl vděč­ný za to, že má během natá­če­ní jak před kame­rou, tak i za ní tak snad­no k dis­po­zi­ci rady a zku­še­nos­ti, jež Favreau v minu­los­ti zís­kal.

- V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Iron Man 3 spo­leč­nos­ti Marvel potře­bo­va­la ame­ric­ká vlá­da po udá­los­tech v New Yorku, zachy­ce­ných ve fil­mu Avengers, zís­kat zbraň, na kte­rou by se moh­la spo­leh­nout při ochra­ně vlas­ti, tak­že se obrá­ti­la na Jamese Rhodese (Don Cheadle), aby si oblé­kl upra­ve­nou zbroj War Machine, kte­rá byla pře­pra­co­vá­na, zís­ka­la čer­ve­no­mod­ro­bí­lý nátěr a byla pře­jme­no­vá­na na Iron Patriot.

- Když jsme Tonyho Starka napo­sle­dy vidě­li ve fil­mu Avengers, měl na sebe sed­mý model své­ho oble­ku, Mark 7. Na začát­ku sním­ku Iron Man 3 ho potká­vá­me v oble­ku Mark 42, tak­že Stark strá­vil spous­tu času ve své díl­ně úpra­va­mi. Mark 42 obsa­hu­je spe­ci­ál­ní funk­ci, kte­rá umož­ňu­je, aby ke Starkovi jed­not­li­vé čás­ti oble­ku při­lét­ly a samy se na něj na jeho pří­kaz při­pev­ni­ly. Je ale zce­la jed­no­znač­né, že se stá­le jed­ná o pou­hý pro­to­typ.

- Ve fil­mu Iron Man 3 spo­leč­nos­ti Marvel se zno­vu vra­cí pozo­ru­hod­né Starkovo síd­lo na úte­su. Tyto kuli­sy byly posta­ve­ny v ate­li­é­ru ve Wilmingtonu v Severní Karolíně a aby moh­ly být při­pra­ve­ny k natá­če­ní, vyžá­da­ly si cel­kem 16 týd­nů sta­veb­ních a dokon­čo­va­cích pra­cí. Kulisy byly umís­tě­ny na mohut­né pohyb­li­vé rame­no, což umož­ňo­va­lo je na požá­dá­ní naklo­nit až o 45 stup­ňů a během oka­mži­ku zno­vu uvést do původ­ní polo­hy, čímž umož­ni­ly natá­če­ní dra­ma­tic­kých kaska­dér­ských zábě­rů v prů­bě­hu sek­ven­ce, ve kte­ré na dům pro­bí­há útok.

- Některé z exte­ri­é­rů v Rose Hill měly zob­ra­zo­vat zim­ní scé­ny včet­ně sně­že­ní. Protože bylo v době natá­če­ní v Severní Karolíně léto, neby­la výjim­kou tři­ce­tistup­ňo­vá ved­ra, ale míst­ní sta­tis­té se jimi nene­cha­li zasko­čit i přes­to, že byli od hla­vy až k patě odě­ni do zim­ní­ho oble­če­ní.

- Ve sním­ku Iron Man 3 spo­leč­nos­ti Marvel bude­me mít mož­nost spat­řit jed­ny z nej­kom­plex­něj­ších akč­ních scén, jaké kdy byly ve fil­mech Marvel Studios k vidě­ní. 13 lidí ve fil­mu vypad­ne z leta­dla a Iron Man se je sna­ží všech­ny zachrá­nit – navzdo­ry sku­teč­nos­ti, že najed­nou une­se pou­ze čty­ři z nich. S pomo­cí para­šu­tis­tic­ké­ho týmu Red Bull a díky peč­li­vé­mu a vytr­va­lé­mu plá­no­vá­ní pomoc­né­ho reži­sé­ra Briana Smrze a vedou­cí­ho kaska­dé­rů Jeffa Habberstada pro­běh­lo v prů­bě­hu 10 dní cel­kem 630 sesko­ků bez jedi­né­ho pro­blé­mu.

- Floridský popar­to­vý výtvar­ník Bask byl pově­řen úko­lem vytvo­řit ori­gi­nál­ní umě­lec­ká díla pro kan­ce­lář a lož­ni­ci Mandarinova síd­la, kte­rá by odpo­ví­da­la pova­ze toho­to padou­cha. Ačkoliv je zákla­dem Baskova díla pop art, najde­me v něm prv­ky z comic­so­vých seši­tů, graf­fi­ti a punk rocko­vých letá­ků.

- Ve fil­mu Iron Man 3 měli popr­vé mož­nost vzá­jem­né spo­lu­prá­ce Robert Downey Jr. a Ben Kingsley. Oba her­ci se také obje­vi­li ve význam­ných rolích fil­mů reži­sé­ra Richarda Attenborougha (Downey si zahrál v Attenboroughově Chaplinovi a Ben Kingsley v jeho sním­ku Gándhí). Když se na natá­če­ní popr­vé sešli, necha­li se vyfo­to­gra­fo­vat a tuto foto­gra­fii posla­li své­mu spo­leč­né­mu pří­te­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,64774 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72074 KB. | 12.04.2024 - 20:26:46