Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zradci
Zradci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když v prv­ním díle tele­viz­ní­ho kri­mi­se­ri­á­lu Zrádci před­sta­vu­je hlav­ní hrdi­na David svo­je výhod­né obcho­dy s dro­ga­mi a svůj pohled na způ­sob živo­ta, je jis­té, že s tím­to chláp­kem se musí počí­tat. Vybočuje z fád­ní prů­měr­nos­ti a podob­ně jeho kama­rád René si nepři­pouš­tí žád­né sta­ros­ti a nikde nevi­dí pro­blémy. Problémy nao­pak mají čle­no­vé pro­ti­dro­go­vé­ho týmu, kte­rý se sna­ží vypá­t­rat „hla­vu“ jed­né z dro­go­vých sítí, ve kte­ré je David jed­ním ze spo­jo­va­cích člán­ků. David se sta­ne důle­ži­tý pro kapi­tán­ku Vávrovou, kte­rá chce za kaž­dou cenu vypá­t­rat smrt své­ho kole­gy Blažka. Postupně se pro­kou­sá­vá slo­ži­tý­mi vzta­hy dro­go­vých dea­le­rů a není si vůbec jis­tá, jest­li na kon­ci dlou­hé­ho pát­rá­ní najde to, co hle­dá. Možná, že je David jen jed­na z obě­tí obcho­du s dro­ga­mi a za drs­nou slup­kou se ukrý­vá cit­li­vá a duše. Než Vávrová pozná sku­teč­nou prav­du, ute­če hod­ně času, obje­ví se něko­lik mrt­vol a hra­je se hra, kte­rá má podiv­ná pra­vi­dla. Nic není jis­té a zrád­cem může být ozna­čen kdo­ko­liv.

Televizní mini­sé­rie vznik­la na zákla­dě původ­ní­ho námě­tu Jiřího Vacka, jed­no­ho ze zakla­da­te­lů Národní pro­ti­dro­go­vé cen­t­rá­ly. Příběh vychá­zí ze zku­še­nos­ti sku­teč­ných poli­cis­tů z teré­nu a sou­čas­ně zachy­cu­je něko­lik týd­nů živo­ta dro­go­vé­ho dea­le­ra, kte­rý je sou­čás­tí česko-vietnamské dro­go­vé mafii. Scénárista Miro Šifra, kte­rý dal o sobě vědět již jako autor TV seri­á­lu Rédl, napsal ten­to­krát pří­běh, kte­rý nena­bí­zí čer­no­bí­lé vykres­le­ní hrdi­nů a jed­no­znač­né vzta­hy. Je to pří­běh napí­na­vý a hrdi­no­vé boju­jí nejen pro­ti sobě, ale také sami se sebou. Děj se sou­stře­dí kolem něko­li­ka zají­ma­vých postav, bez kte­rých by pří­běh neměl dosta­teč­nou razan­ci. V prv­ním díle je to vyšet­řo­va­tel Blažek a posta­va Davida, kte­rý je ve všech dílech a vná­ší do svých scén neklid a napě­tí. Také posta­va kapi­tán­ky Vávrové je sou­čás­tí pří­bě­hu ve všech dílech. Zpočátku půso­bí jako zakřik­nu­tá a frustro­va­ná zaměst­na­ná mat­ka. Tváří se neu­r­či­tě, sna­ží se napl­nit své pra­cov­ní povin­nos­ti a její jed­ná­ní není vždy v sou­la­du s poli­cej­ní­mi před­pi­sy. Není to jed­no­du­chá posta­va, má mno­ho osob­ních pro­blé­mů a sou­čas­ně by měla půso­bit akč­ně. Scénárista však pro ni napsal zby­teč­ně mno­ho úko­lů a do děje zapo­jil i její­ho man­že­la a děti. Jako by se nechal inspi­ro­vat komi­sař­kou Julii Lescautovou z fran­couz­ské­ho TV seri­á­lu. Ale v mini­sé­rii Zrádci mi tato dějo­vá linie při­pa­dá jako zby­teč­ná kostr­ba­tá a řeše­ní slo­ži­tých vazeb v dro­go­vé mafii není jed­no­du­ché a dosta­teč­ně nos­né. Dále jsou ve fil­mu vyu­ží­va­né komen­tá­ře, kte­rý­mi komen­tu­je posta­va Davida pří­mo do kame­ry veli­ce emo­tiv­ně situ­a­ci. Nejvíce komen­tá­řů je v prv­ním díle, ale postup­ně jsou uží­va­né méně a ubí­ra­jí na emoč­ním výra­zu. Je to ško­da, pro­to­že komen­tá­ře dodá­va­jí pří­bě­hu dal­ší pohled na situ­a­ci. Šifra doká­že cel­kem dob­ře napsat dia­lo­gy pro muž­ské posta­vy, ale žen­ské posta­vy nedá­va­jí hereč­kám moc šan­cí. Působí jako nosi­tel­ky neu­r­či­tých myš­len­ko­vých pocho­dů a  výra­zů (Vávrová, Hana,Blažková), zatím­co muž­ské posta­vy mají v sobě více živo­ta.

Neveselý pří­běh reží­ro­va­la dvo­ji­ce, Viktor Tauš a Matěch Chlupáček. Rozdíly v režij­ním vede­ní reži­sé­rů jsou téměř nepo­střeh­nu­tel­né. Jednotnou for­mu zís­kal seri­ál také díky kame­ra­ma­no­vi Martinu Doubovi, kte­rý čas­to pou­žil dyna­mic­ké zábě­ry. To pomoh­lo zvý­šit dra­ma­tic­ké napě­tí scén, ale pře­de­vším vystih­lo dob­ře nála­dy a cho­vá­ní Davida. Statické zábě­ry potom půso­bí jako klid před bou­ří.

Herecké obsa­ze­ní mě tro­chu pře­kva­pi­lo. Lenka Krobotová hra­je roli kapi­tán­ky Vávrové, ale nepře­svěd­či­la mě, že si je v roli jis­tá. Volí nej­čas­tě­ji výraz, pod kte­rým je mož­né si před­sta­vo­vat jakou­ko­liv emo­ci, ale při­po­mí­ná spíš pro­ti­hrá­če z viet­nam­ské komu­ni­ty. Oceňuji nao­pak výběr Cyrila Dobrého do role Davida a Miroslava Pecháčka do role Reného. Tahle dvo­ji­ce „kámo­šů na život i smrt“ půso­bí při­ro­ze­ně a dob­ře se dopl­ňu­je. Maximálně vyu­žil svou pří­le­ži­tost i Václav Neužil, kte­rý sice hrál majo­ra Blažka pou­ze v prv­ním díle, ale jeho posta­va je výrazná a zapa­ma­to­va­tel­ná.

Zrádci mě zau­ja­li nejen svým námě­tem, ale také for­mou zpra­co­vá­ní. Přes svou depre­siv­ní nála­du jsou zpes­t­ře­ním v sou­čas­né nabíd­ce TV kri­mi­nál­ních seri­á­lů.


ZrádciPhoto © Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen24. května 2024 Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen České dějiny nejsou zrovna tradičním zdrojem látek pro americké a britské filmy. Proto potěší, když se v koprodukci zahraniční tvůrci rozhodnou zpracovat některý z důležitých momentů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Atlas ptáků – Recenze – 40%1. září 2021 Atlas ptáků – Recenze – 40% Režisér a scenárista Olmo Omerzu obdržel před třemi lety na festivalu v Karlových Varech cenu za režii za svou soutěžní komediálně-dramatickou road-movie Všechno bude, jež byla později […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08664 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71738 KB. | 14.07.2024 - 07:29:47