Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Duna (Dune) – Recenze – 80 %

Duna (Dune) – Recenze – 80 %

Duna 1
Duna 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slavný sci-fi román ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neú­spěš­ně pokou­šel pře­vést na plát­na kin chil­ský fil­mař Alejandro Jodorowsky, v roce 1984 pak zfil­mo­val roz­po­ru­pl­ně při­jí­ma­nou adap­ta­ci reži­sér David Lynch a na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí vznik­la i tří­díl­ná ame­ric­ká mini­sé­rie, nato­če­ná v evrop­ské kopro­duk­ci (a obsa­ze­ná mimo jiné řadou čes­kých her­ců). O nej­no­věj­ší ver­zi fil­mo­vé Duny s roz­poč­tem 165 mili­o­nů dola­rů se posta­ral kanad­ský reži­sér Denis Villeneuve (Zmizení, Příchozí, Blade Runner 2049), jenž při­šel s tím, že jeden film je pro důstoj­né obsáh­nu­tí Herbertovy před­lo­hy v celé její šíři zkrát­ka málo a že by bylo lep­ší vyhra­dit si pro to fil­my dva. Do kin tudíž nyní vstu­pu­je prv­ní z nich, vyprá­vě­jí­cí zhru­ba polo­vi­nu romá­no­vé­ho pří­bě­hu. S tím, že vznik jeho pokra­čo­vá­ní zatím ze stra­ny stu­dia ofi­ci­ál­ně potvr­zen nebyl, přes­to­že Villeneuve na jeho scé­ná­ři už pra­co­vat začal. Těžko si však před­sta­vit, že by zrov­na tako­vý­to pro­jekt zůstal nedo­dě­la­ný (kupří­kla­du kvů­li nena­pl­ně­ným před­sta­vám ohled­ně tržeb), když od začát­ku vzni­kal s před­po­kla­dem, že jeho dru­há část dovyprá­ví to, co bylo v prv­ní čás­ti nača­to.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

Na vznik dru­hé­ho dílu ostat­ně spo­lé­há i sám Denis Villeneuve, kte­rý Dunu(resp. její prv­ní část) pojal jako roz­sáh­lou expo­zi­ci, kte­rá divá­ko­vi před­sta­ví jed­not­li­vé posta­vy i záko­ni­tos­ti pro­pra­co­va­né­ho svě­ta říze­né­ho před­sta­vi­te­li galak­tic­ké­ho impé­ria, v němž zuří mocen­ské boje ohled­ně nad­vlá­dy nad poušt­ní pla­ne­tou Arrakis, na níž se těží vzác­ná suro­vi­na, slou­ží­cí jed­nak jako pali­vo pro mezihvězd­né ces­to­vá­ní a záro­veň jako návy­ko­vá halu­ci­no­gen­ní dro­ga. V čele těch­to bojů je čest­ný rod Atreidů – vévo­da Leto (Oscar Isaac), jeho druž­ka Jessica (Rebecca Ferguson) a jejich syn Paul (Timothée Chalamet) – jimž je sprá­va nad dotyč­nou pla­ne­tou svě­ře­na moc­ným Imperátorem na úkor kru­té­ho kla­nu Harkonnenů, jenž ji ovlá­dal do té doby. Po pří­le­tu na Arrakis jsou však Atreidé kon­fron­to­vá­ni nejen s domo­ro­dý­mi oby­va­te­li Fremeny a s nebez­peč­ný­mi obří­mi poušt­ní­mi čer­vy, ale i s násled­ky zrád­né­ho spik­nu­tí, kte­ré pro­běh­lo mezi Harkonneny a Imperátorem za jejich zády.

Villeneuve se pří­bě­ho­vě věr­ně drží před­lo­hy, sna­ží se nic zásad­ní­ho neo­po­me­nout a pra­vi­dla Herbertova fas­ci­nu­jí­cí­ho fikč­ní­ho svě­ta postup­ně odkrý­vá a popi­su­je jak v dia­lo­zích, tak v obra­zech, při­čemž i na cel­kem kom­plex­ní moti­vy si mnoh­dy vysta­čí tře­ba jen s jedi­ným dob­ře zvo­le­ným dia­lo­gem či per­fekt­ně výstiž­ným zábě­rem. Při sou­stře­dě­ném vyprá­vě­ní si dává načas (ona expo­zi­ce zabí­rá víc než polo­vi­nu dvou a půl hodi­no­vé sto­pá­že), přes­to se na plát­ně pořád ode­hrá­vá něco zají­ma­vé­ho a pou­ta­vé­ho a děj nikdy vylo­že­ně nesto­jí na mís­tě. Každá věta je pod­stat­ná, kaž­dá scé­na je důle­ži­tá, kaž­dá z pře­hršle postav má v pří­bě­hu uni­kát­ní roli a díky skvost­né­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní i výluč­ný pro­jev, jenž ji odli­šu­je od ostat­ních.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

Struktura vyprá­vě­ní je pro­myš­le­ná do detai­lu, poža­du­je od divá­ků znač­nou sou­stře­dě­nost a zaklá­dá si na špo­no­vá­ní fatál­ní osu­do­vos­ti a smr­tel­né váž­nos­ti – jaký­ko­li nad­hled nebo humor ve fil­mu zce­la absen­tu­je. V kaž­dém zábě­ru je cítit nalé­ha­vost a inten­zi­ta, s níž Villeneuve strikt­ně napl­ňu­je vlast­ní a potaž­mo též Herbertovu umě­lec­kou autor­skou vizi, kte­rá svou seri­óz­nos­tí sní­mek odli­šu­je od sou­čas­ných žánro­vě spří­z­ně­ných bloc­kbus­te­rů, kon­ci­po­va­ných jako šab­lo­no­vi­té nablýska­né sebe­i­ro­nic­ké pře­hlíd­ky atrak­cí. Duna je monu­men­tál­ní z hle­dis­ka své­ho obsa­hu a roz­sa­hu, epo­chál­ní výpra­vy a někte­rých kon­krét­ních výje­vů, v jiných ohle­dech (neo­ká­za­lé herec­ké výko­ny, mini­mum akce, ome­ze­ná barev­ná pale­ta, stříd­má sym­bo­li­ka…) je zas nao­pak pře­kva­pi­vě komor­ní a téměř až mini­ma­lis­tic­ky úče­lo­vá.

Velkou devi­zou je pocho­pi­tel­ně vizu­ál­ní strán­ka fil­mu, kte­rá z něj činí pas­tvu pro oči, a také jeho tech­nic­ké zpra­co­vá­ní, jenž je na špič­ko­vé úrov­ni (čím vět­ší plát­no, tím lépe). Dokonalost for­mál­ní strán­ky na jed­né stra­ně se nicmé­ně nepo­tká­vá s emo­ci­o­nál­ním uspo­ko­je­ním na stra­ně dru­hé – film totiž emo­ce svých postav (hlav­ně v pří­pa­dě až pří­liš rezer­vo­va­ně hra­jí­cí­ho Timothéeho Chalameta) čas­to tlu­mí, a navíc pocho­pi­tel­ně nena­bí­zí žád­nou katar­zi, pro­to­že si ji spo­lu s vyvr­cho­le­ním scho­vá­vá na poz­dě­ji.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

S tím sou­vi­sí i to, že pří­běh spous­tu věcí jen nazna­ču­je a při­pra­vu­je pro ně pole na jin­dy, nača­té dra­ma­tic­ké oblou­ky nedo­kon­ču­je a utí­ná upro­střed a mno­hé moti­vy (vyso­ko vedou­cí poli­tic­ké intri­ky, pro­roc­tví o pří­cho­du Vyvoleného, význam Jessičina sester­stva, fre­men­ský nábo­žen­ský fana­tis­mus) ani nemá jak dějo­vě zúro­čit, neb pro ně najde vyús­tě­ní zřej­mě až příš­tě. Namísto uce­le­né­ho požit­ku tak závě­reč­né titul­ky dopro­vá­zí pachuť z nedo­ře­če­né­ho a také z toho, že na pokra­čo­vá­ní, pokud se jej dočká­me, si bude­me muset počkat něko­lik let. Jako samo­stat­ná jed­not­ka totiž prv­ní část Duny neob­sto­jí – je to jen polo­vi­na pří­bě­hu, kte­rá dosta­ne pořád­ně smy­sl až v tan­de­mu se svou dru­hou polo­vi­nou.

Svou pověst nad­mí­ru zruč­né­ho vypra­vě­če Denis Villeneuve potvr­dil i tvá­ří v tvář kom­pli­ko­va­né před­lo­ze, její­muž fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní vště­pil uni­kát­ní vze­zře­ní. Netriviální děj, z nějž sálá pří­jem­ná sta­ro­svět­ská lite­rár­ní pocti­vost a autor­ská bri­lan­ce, uči­nil dosta­teč­ně sro­zu­mi­tel­ným i pro nečte­ná­ře a cel­ko­vě si počí­nal asi nej­lé­pe, jak mohl. Duna je díky němu až pře­kva­pi­vě dyna­mic­kým a navzdo­ry dél­ce sviž­ným naděj­ným pří­sli­bem, nav­na­zu­jí­cím na své nut­né dokon­če­ní. Jako u mno­hých jiných fil­mů roz­tr­že­ných na dvě čás­ti se však nelze zba­vit dojmu, že for­ma jedi­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu (tře­ba i hod­ně dlou­hé­ho) nebo uce­le­né něko­li­ka­díl­né mini­sé­rie by Duně slu­še­la víc. Teprve až ve zkom­ple­to­va­né podo­bě a za před­po­kla­du, že její dru­há polo­vi­na dosto­jí oče­ká­vá­ním, jež prv­ní polo­vi­na vytvá­ří, by se totiž sta­la oprav­do­vým mis­trov­ským dílem.

 


Photo © Warner Bros. Pictures
Podívejte se na hodnocení Duna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá má první trailer3. května 2023 Duna: Část druhá má první trailer Pokračování sci-fi eposu Duna od režiséra Denise Villeneuva konečně dostalo svůj první trailer. Film, který je adaptací druhé poloviny stejnojmenné knihy Franka Herberta, navazuje na […] Posted in Trailery
  • Recenze filmu Duna29. října 2021 Recenze filmu Duna Jaké milovník kultovní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít premiéru filmu Duna. Ve hře jsem se setkal s frakcemi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
  • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19679 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72379 KB. | 24.05.2024 - 12:50:44