Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat

Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat

POSTER Blow
POSTER Blow
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 19. břez­na od 20.00 hodin pro­běh­ne prv­ní letoš­ní fil­mo­vá pro­jek­ce v mimo­řád­ných pro­sto­rách funk­ci­o­na­lis­tic­ké vily Tugendhat.

Zvětšenina, prv­ní sní­mek ital­ské­ho reži­sé­ra Michelangela Antonioniho, kte­rý byl nato­čen v ang­lič­ti­ně, je fil­mo­vou adap­ta­cí povíd­ky Babí léto (v ori­gi­ná­le Las babas del dia­blo) argen­tin­ské­ho spi­so­va­te­le Júlia Cortázara a před­sta­vu­je jeden z nej­kul­tov­něj­ších sním­ků a dobo­vých dokla­dů 60. let 20. sto­le­tí.

Ústřední posta­vou mys­te­ri­óz­ní­ho pří­bě­hu je pro­fe­si­o­nál­ní foto­graf Thomas (David Hemmings), kte­rý náhod­ně poří­dí sní­mek, jenž by mohl být důka­zem vraž­dy. V rám­ci žánro­vě poně­kud slo­ži­tě zařa­di­tel­né­ho díla, divák násled­ně sle­du­je pro­ces Thomasova odci­zo­vá­ní se své­mu oko­lí, a pře­de­vším vyvstá­vá řada otá­zek na téma rea­li­ty oko­lo nás a toho, jak ji vní­má­me.

Na roz­díl od lite­rár­ní před­lo­hy, kte­rá byla zasa­ze­na do fran­couz­ské met­ro­po­le Paříže, se Antonioni roz­ho­dl pře­su­nout děj do Londýna, kde před natá­če­ním také osm měsí­ců žil, aby mohl správ­ně vystih­nout avant­gard­ní atmo­sfé­ru hip­pies, popar­tu a dal­ších roz­ma­ni­tých sou­čás­tí brit­ské met­ro­po­le 60. let. Výsledkem toho­to úsi­lí byly dvě nomi­na­ce na cenu Oscar a zisk Zlaté pal­my na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1967.

Film bude pro­mí­tán v ori­gi­nál­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky.

Délka: 111 minut.

PRODEJ VSTUPENEK:

Vstupné: 200 Kč / oso­ba
Kapacita ome­ze­na, před­cho­zí zakou­pe­ní vstu­pen­ky nut­né.
Vstupenky lze od 2. břez­na zakou­pit onli­ne na strán­kách www.tugendhat.eu.
Do inte­ri­é­rů je zaká­zán vstup s jeh­lo­vý­mi pod­pat­ky.
Prohlídka inte­ri­é­rů není sou­čás­tí pro­gra­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58104 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71581 KB. | 22.06.2024 - 18:02:50