Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Casino Royale - První Bond nové generace.

Casino Royale - První Bond nové generace.

Casino
Casino
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V rám­ci své prv­ní mise se má James Bond dostat na kobyl­ku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), kte­rý se stal ban­ké­řem svě­to­vé­ho tero­ris­mu. Aby jej mohl zasta­vit a roz­lo­žit tak tero­ris­tic­kou síť, musí Bond Le Chiffrea pora­zit v poke­ro­vém tur­na­ji s ast­ro­no­mic­ký­mi sáz­ka­mi, kte­rý se pořá­dá v Casino Royale. Zprávu, že se s ním na misi vydá­vá okouz­lu­jí­cí účet­ní minis­ter­stva finan­cí Vesper Lynd (Eva Green), kte­rá má zajis­tit finanč­ní pro­střed­ky na poke­ro­vé par­tie a poté na vlád­ní pení­ze dohlí­žet, při­jí­má s kraj­ní nevo­lí - avšak poté, co spo­leč­ně pře­ži­jí řadu smr­tí­cích úto­ků ze stra­ny Le Chiffrea a jeho nohsle­dů, se mezi nimi vyvi­ne vzá­jem­ná při­taž­li­vost. Ta je nako­nec zave­de do ješ­tě nebez­peč­něj­ších situ­a­cí, kte­ré navždy změ­ní Bondův život...

V roce 2005 se Pierce Brosnan defi­ni­tiv­ně roz­lou­čil s rolí Jamese Bonda. Pro spous­tu lidí šlo o nepří­jem­nou zprá­vu, pro­to­že byl v jejích očích Brosnan jed­no­du­še ide­ál­ní Bond. Další rána ale při­šla hned poté. Novým Jamesem Bondem se totiž ofi­ci­ál­ně stal Daniel Craig, což mělo za násle­dek vel­mi naštva­né ode­zvy. Moc lidí si teh­dy nedo­ká­za­lo Bonda před­sta­vit jako blonďá­ka s mod­rý­ma oči­ma a s tvá­ří, kte­rá dle mno­hých při­po­mí­ná Vladimira Putina. Naděje svit­la až v momen­tu, kdy se režie ofi­ci­ál­ně cho­pil Martin Campbell, ten samý člo­věk, kte­rý v roce 1995 daro­val v podo­bě Zlatého oka skvě­lý úvod pro Brosnanova Bonda. Campbell tak opět musel nové­ho Jamese Bonda při­způ­so­bit svo­jí době, doká­zat, že na to Daniel Craig má a pře­de­vším pro­ká­zat, že série James Bond na to pořád má. A nejen, že se to Campbellovi poda­ři­lo. Campbell rov­nou nato­čil do té doby nej­lep­ší bon­dov­ku.

Pamatujete si toho Brosnanova Bonda, kte­rý se v roce 1995 uve­dl tím, že zni­čil sovět­skou základ­nu? Bondovi v podá­ní Craiga sta­čí v úvod­ní pasá­ží jed­na kan­ce­lář a záchod na praž­ské Floře a je jas­né, že veš­ke­ré oba­vy byli zby­teč­né. James Bond se defi­ni­tiv­ně vra­cí k váž­ným vodám, kte­ré napo­sle­dy oku­si­li bon­dov­ky s Timothy Daltonem a samot­ná posta­va Jamese Bonda dostá­vá upgra­de. Craigův James Bond se nám před­sta­vu­je jako chlad­no­krev­ný agent, kte­rý nepři­po­mí­ná ani jed­nu před­cho­zí inkar­na­ci. Jemné odka­zy (mar­ti­ni!) doka­zu­jí, že sku­teč­ně více­mé­ně máme zku­še­nost s novým člo­vě­kem, i to je ale na Casino Royale potě­šu­jí­cí. Černobílá úvod­ní pasáž, pří­slib fyzic­ké akce, výstřel do iko­nic­ké­ho kukát­ka a hned poté sty­lo­vé úvod­ní titul­ky s výteč­ným son­gem Chrise Cornella ( :/ ) „ You Know My Name „, na jejichž kon­ci defi­ni­tiv­ně začí­ná nové dob­ro­druž­ství. Nic ale divá­ka nedo­ká­že při­pra­vit na to, co přes­ně nám tahle bon­dov­ka nadě­lí.

Casino Royale se s Jamesem Bondem vra­cí na úpl­ný záži­tek. James Bond se tepr­ve stá­vá agen­tem 007 a zís­ká­vá povo­le­ní zabí­jet. Především se ale opět série dostá­vá změ­ny v pří­stu­pu. Craigův Bond půso­bí jako pro­to­typ ide­ál­ní­ho agen­ta, kte­rý nemi­lo­srd­ně a bez sou­ci­tu spl­ní i tu nej­těž­ší misi. Pod tou drs­nou slup­kou nám ale Craig před­sta­ví pro­za­tím cito­vě nej­ví­ce pro­hlou­be­nou inkar­na­ci Jamese Bonda, což poz­dě­ji ostat­ně potvr­dí i nava­zu­jí­cí díly. James Bond se vydá­vá na prv­ní stě­žej­ní misi, popr­vé se váž­ně zami­lu­je a konec jeho pou­ti ho defi­ni­tiv­ně nasmě­řu­je na ces­tu, kte­rá by z něj na kon­ci měla udě­lat více toho typic­ké­ho Jamese Bonda. A i pro­to je Casino Royale napros­to ide­ál­ní start toho­to více­mé­ně rebo­o­tu, pro­to­že vzni­ká dle vůbec prv­ní kni­hy, kte­rou Ian Fleming o Jamesi Bondovi napsal. Bond je tak mla­dý, v pod­sta­tě nezku­še­ný a pře­de­vším snad­no zra­ni­tel­ný. A díky tomu tenhle start tak výteč­ně fun­gu­je.

Martin Campbell se sice vrá­til, roz­hod­ně ale neče­kej­te Zlaté oko 2.0. Fyzická akce, ty správ­né emo­ce, vyni­ka­jí­cí scé­nář a pře­de­vším nesku­teč­ný styl. Campbell igno­ru­je fakt, že už v roce 2006 je mož­né nato­čit vel­ko­le­pé digi­tál­ní sek­ven­ce a pro­to je akce Casino Royale used­lej­ší a přes­to půso­bi­věj­ší. Ať už je to nahá­něč­ka a násled­ná bit­ka na jeřá­bu, sek­ven­ce na letiš­ti nebo závě­reč­ná pře­střel­ka, ta akce je pros­tě a jed­no­du­še per­fekt­ní. Kreativní kame­ro­vý pře­le­ty Phila Meheuxe, oči­vid­ná nápa­di­tost a pře­de­vším sku­teč­ně funkč­ní fyzic­ká akce, kdy kaž­dý výstřel, rána pěs­tí nebo výbuch mají tu správ­nou váhu. Ta akce je pře­hled­ná, vylo­že­ně se z ní jde kochat a pře­de­vším se uka­zu­je, že Craig na to fakt má. A tohle nový poje­tí mu sed­ne na míru.

Bondovky se vždy sna­ži­li Bonda více či méně polid­štit. První výraz­ným poku­sem byla bon­dov­ka V taj­ných služ­bách Jejího Veličenstva z roku 1969, tam to ale celé ztros­ko­ta­lo na výko­nu George Lazenbyho. Od té doby se o toto nej­vý­raz­ně­ji poku­si­la dvo­ji­ce fil­mů s Timothy Daltonem Dech živo­ta a Povolení zabí­jet, ty se ovšem ve své době dva­krát vře­lé­ho při­je­tí nedo­čka­li. A i když se bon­dov­ky s Brosnanem o to polid­ště­ní také sna­ži­li, jeho bon­dov­ky byli pořád pře­de­vším vel­ko­le­pou zába­vou. Teprve až Craig se vra­cí k vrchol­né­mu polid­ště­ní a daří se to. Řekli bys­te snad někdy před­tím, že bon­dov­ka bude fun­go­vat jako reál­ně funkč­ní roman­tic­ký film? A pře­ce jen je to mož­né.

Eva Green jako Vesper Lynd se sta­la nej­lep­ší a pře­de­vším nej­zá­sad­něj­ší Bond girl v his­to­rii série, kte­rá do jis­té míry for­mu­je Jamese Bonda, kte­rý se na kon­ci sta­ne bliž­ším tomu Jamesi Bondovi, kte­ré­ho zná­me z před­cho­zích inkar­na­cí. Bond girl, kte­rá není jen na ozdo­bu, ale sku­teč­ně sehrá­vá klí­čo­vou úlo­hu. Bond girl, kte­rá dostá­vá sku­teč­ně mož­nost se herec­ky před­vést. A pře­de­vším Bond girl, kte­rá se bude vel­mi těž­ce pře­ko­ná­vat. Casino Royale se díky nejen stá­vá vrcho­lem akč­ní­ho řemes­la, ale i funkč­ním dra­ma­tem, kte­ré doká­že, že žena zlo­mí i toho nej­vět­ší­ho cyni­ka.

Judi Dench je jako M tak skvě­lá, že se jí poved­lo velet už dru­hé inkar­na­ci Bonda. Je to prá­vě ona, kte­rá Jamese Bonda uvá­dí do pro­vo­zu, důle­ži­těj­ší úlo­hu ale sehrá­vá až v dal­ších čás­tech. Jeffrey Wright se stá­vá novým Felixem Leiterem a je vel­mi fajn. V hla­vě ale pře­de­vším utkví Mads Mikkelsen, kte­rý tu sehrá­vá tak tro­chu netra­dič­ní­ho pro­tiv­ní­ka Le Chiffreho. Le Chiffre je pou­hý ban­kéř, kte­rý ovšem fun­gu­je jako ide­ál­ní pro­tiv­ník. Jeho kon­fron­ta­ce s Bondem, aro­gant­nost, kte­rá z něj srší a pře­de­vším fakt, že se mu láme led po noha­mi děla­jí z Le Chiffreho výteč­né­ho pro­tiv­ní­ka. Minimálně napros­to ide­ál­ním pro úvod­ní film.

Martinu Campbellovi se pros­tě poda­ři­lo nemož­né a už podru­hé se posta­ral o výteč­ný start nové éry Jamese Bonda, kte­rý str­čil do kapsy i Zlaté oko a všem pochy­bo­va­čům zavřel ústa. V moder­ním rebo­o­tu se Daniel Craig role zhos­til na výbor­nou a jakmi­le v závě­ru pad­ne „ The Name´s Bond, James Bond“ a defi­ni­tiv­ně se roze­z­ní kla­sic­ký hudeb­ní motiv, Daniel Craig se ofi­ci­ál­ně stá­vá Jamesem Bondem. Casino Royale polo­ži­lo zákla­dy pro novou éru, kte­rá cel­ko­vě sto­jí za to, bez prv­ní­ho fil­mu by ale něco tako­vé­ho neby­lo mož­né. Campbell defi­ni­tiv­ně uká­zal, že přes­ně takhle se star­tu­je nová éra Jamese Bonda a snad přes­ně tak­to bra­vur­ním způ­so­bem odstar­tu­je i éra nad­chá­ze­jí­cí......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © United Artists Films / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Casino Royale na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Dmitro

Casino Royale - pul­zu­jí­cí hor­ská drá­ha plná emo­cí! Od akce, kte­rá vám zasta­ví srd­ce, až po něž­né oka­mži­ky, je to fil­mo­vý skvost, kte­rý vás nene­chá vydech­nout.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12426 s | počet dotazů: 269 | paměť: 73234 KB. | 16.04.2024 - 18:19:06