Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Casino Royale

Casino Royale

Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07
Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„My name is Bond. James Bond.“

Casino Royale vyprá­ví o počát­cích kari­é­ry Jamese Bonda. Po pro­ve­de­ní dvou pro­fe­si­o­nál­ních vražd a obdr­že­ní kódo­vé­ho ozna­če­ní agen­ta s povo­le­ním zabí­jet je 007 vyslán hla­vou brit­ské taj­né služ­by M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem. Doprovází jej pohled­ná účet­ní minis­ter­stva finan­cí, kte­ré Bondovu hru spon­zo­ru­je. Bond si její spo­leč­nos­ti nej­pr­ve pří­liš nevá­ží, když ale spo­leč­ně pro­ži­jí něko­lik nebez­peč­ných situ­a­cí, začne o ni mít zájem. Le Chiffre je však těž­ký pro­tiv­ník…

Casino Royale mělo být a také se sta­lo „ozdrav­ným restar­tem“ sko­mí­ra­jí­cí bon­dov­ské série, kte­rá postu­pem času dospě­la až k okra­ji pro­pas­ti absur­di­ty. Proto se tvůr­ci roz­hod­li vyra­zit zce­la jiným smě­rem. Žádné fan­tas­tic­ké vyná­le­zy ani super­zbra­ně, žád­ní mega­lo­ma­ni s plá­ny na zni­če­ní pla­ne­ty, žád­né kos­mic­ké sta­ni­ce ani stu­de­ná vál­ka, ale vět­ší syro­vost, rea­lis­tič­nost a James Bond s novou tvá­ří, tepr­ve hle­da­jí­cí sám sebe a své tra­dič­ní rekvi­zi­ty. Ubylo akč­ních scén a vzni­kl pro­stor pro emo­ci­o­nál­ní hloub­ku, kte­rá činí tuto bon­dov­ku mezi ostat­ní­mi výji­meč­nou.

Na roz­díl od Pierce Manekýna Brosnana nové­mu Bondovi jeho zabi­jác­ké řemes­lo napros­to věří­te. Bez pod­po­ry vytu­ně­ných hra­či­ček od Q je odká­zán jen na momen­tál­ně dostup­né bojo­vé pro­střed­ky. A vyu­ží­vá jich bez skru­pu­lí. Žádný vrah gentle­man, ten­to Bond je prud­ký, suro­vý a nevá­há zastře­lit i neoz­bro­je­né­ho, považuje-li to za správ­né. Jak kdo­si napsal v jed­né recen­zi, a od té doby se to opa­ku­je stá­le doko­la, je to „prv­ní Bond s aurou zlé­ho muže“, a tudíž mno­hem uvě­ři­tel­něj­ší, než jeho navo­ně­né star­ší ver­ze. Casino Royale začí­ná čer­no­bí­lou sek­ven­cí ode­hrá­va­jí­cí se v praž­ském Tančícím domě (kte­rý hra­je sám sebe), kde se dozví­me, kterak James ke dvě­ma nulám při­šel. Prvním pro­tiv­ní­kem v rám­ci bru­tál­ní rvač­ky zde­mo­lu­je zácho­dy, dru­hé­ho – úplat­né­ho agen­ta – ele­gant­ně odstře­lí. Následují pře­krás­ně ani­mo­va­né titul­ky gra­fi­ka Daniela Kleinmana.

Kromě násil­nic­kých sklo­nů se nový Bond vyzna­ču­je i vel­mi vol­nou inter­pre­ta­cí pra­vi­del a povin­nos­tí agen­tů MI6. Jeho šéf­ce M (tra­dič­ně výbor­ná Judi Dench) to jde pocho­pi­tel­ně na ner­vy, instink­tu své­ho zele­ná­če však nato­lik důvě­řu­je, že jej navzdo­ry drob­ným dis­ci­pli­nár­ním přestou­pe­ním (zde­mo­lo­vá­ní nejme­no­va­né afric­ké amba­sády) vysí­lá do Černé Hory (= Karlových Varů :), aby se v mno­ha­mi­li­o­no­vé poke­ro­vé par­tii utkal se sou­kro­mým ban­ké­řem svě­to­vých tero­ris­tů Le Chiffrem a pokud mož­no vcel­ku jej dopra­vil do náru­če taj­né služ­by k něko­li­ka spe­ci­ál­ním pro­cedu­rám. Le Chiffre (dán­ský herec Mads Mikkelsen), kte­rý ve vol­ných chví­lích slzí krev a inha­lu­je ben­zedrin, jmě­ní svých kli­en­tů totiž nešťast­nou náho­dou – a nepa­tr­nou Bondovou záslu­hou – pro­šustro­val, a nyní si potře­bu­je obnos co nej­rych­le­ji zno­vu opat­řit, neb jinak mu hro­zí ztrá­ta něko­li­ka pod­stat­ných údů, hla­vu nevy­jí­ma­je.

Vzhledem k tomu, že Casino Royale je prequel bon­dov­ské série, vše zná­mé je tu popr­vé. Bond vymys­lí a pojme­nu­je svůj slav­ný koktejl, dosta­ne a zni­čí svůj prv­ní Aston Martin a popr­vé a napo­sled se zami­lu­je. ONA se jme­nu­je Vesper. Vesper Lynd.

A roz­hod­ně to není kvě­ti­na v klo­pě ali­as bon­d­gi­rl s rych­lou dobou expi­ra­ce. S novou bon­dov­skou eta­pou při­šly cha­rak­ter­ní žen­ské posta­vy. Ano, Vesper (v jedi­neč­ném podá­ní Francouzky Evy Green) je krás­ná, sebe­vě­do­má a tajem­ná, ale také ducha­pl­ná a sar­kas­tic­ká a na Bonda má páku. Zastupuje minis­ter­stvo, kte­ré mu dává kapi­tál do hry a agen­to­vi 007 je rám­ci v pří­bě­hu rov­no­cen­nou part­ner­kou, v kon­tex­tu série pak člo­vě­kem, kte­rá zásad­ně ovliv­nil jeho život, cha­rak­ter, kari­é­ru i vztah k ženám. Díky Vesper se Bond stal Bondem.

„Na roz­díl od jiných Bondových part­ne­rek je to člo­věk se vším všu­dy. Bond je roz­hod­ně naru­še­ný člo­věk, a proč tomu tak je, se dozví­me prá­vě tady. Jeho vztah s Vesper v tom hra­je klí­čo­vou roli.“ (Daniel Craig)

Dnes je již zby­teč­né pole­mi­zo­vat, zda se Daniel Craig coby Bond osvěd­čil či ne. Díky němu a nové kon­cep­ci pří­bě­hů totiž bon­dov­ky pře­sta­ly být před­mě­tem zájmu výhrad­ně muž­ské­ho pub­li­ka. Po roz­pa­či­tém Quantum of Solace při­šel tri­umf jmé­nem Skyfall. Cesta k hle­dá­ní nové tvá­ře 007 však byla trni­tá. Proti anga­žo­vá­ní Craiga se sta­vě­li nejen fanouš­ci a bul­vár­ní tisk, ale i část pro­du­cen­tů, reži­sér, a v nepo­sled­ní řadě i sám Daniel Craig. Scénář Casina Royale ale vyža­do­val her­ce schop­né­ho zvlád­nout více poloh, než muse­li před­vá­dět jeho před­chůd­ci. V Casinu Royale James Bond totiž dosud něco cítí. A Craigova fil­mo­gra­fie (kte­rou já znám, ale jeho odpůr­ci asi ne) sku­teč­ně obsa­hu­je jak kva­lit­ní komor­ní sním­ky, tak komerč­ní trhá­ky a pes­trou pale­tu cha­rak­te­rů od oby­čej­ných chláp­ků až po prvo­li­go­vé psy­cho­pa­ty. Ani Eva Green o roli původ­ně nestá­la. Souhlasila až poté, co zjis­ti­la, že Vesper je všech­no jiné než deko­ra­tiv­ní bon­d­gi­rl.

„Líbilo se mi, že to je Bond, kte­rý se dopouš­tí chyb, z nichž se tepr­ve musí pou­čit. (…) Jeho moti­vům rozu­mí­te.“ (Daniel Craig)

Podstatná část Casina Royale se natá­če­la na našem úze­mí. Čechy si zde prý zahrá­ly na Anglii, Černou Horu, Benátky, Bahamy, Madagascar i Prahu, roz­po­zna­tel­né jsou mimo zmí­ně­né­ho Tančícího domu a Karlových Varů i hrad Loket, ruzyň­ské letiš­tě (nevě­ři­li bys­te, kolik v Miami par­ku­je leta­del ČSA :), barran­dov­ské ate­li­é­ry a pen­do­li­no. 🙂

Asi je zby­teč­né dodá­vat, že Casino Royale je jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. 🙂 Před ním jsem sice bon­dov­ky zna­la, k srd­ci mi ale ten­to feno­mén nepři­ros­tl. Byla jsem pře­de­vším zvě­da­vá, jak se Giancarlo Giannini, kte­rý se zhos­til jed­né z ved­lej­ších rolí, změ­nil od dob La pri­ma not­te di qui­e­te. Daniela Craiga jsem zna­la jen z gan­gs­ter­ky Po krk v extá­zi, kde se jeho posta­va beze­jmen­né­ho obchod­ní­ka s koka­i­nem asi nej­víc ze všech, kte­ré dopo­sud ztvár­nil, blí­ží Bondovi. Po Casinu Royale jsem se zača­la zají­mat o jeho fil­mo­gra­fii a někte­ré její polož­ky mají nyní čest­né mís­to nejen v mé fil­mo­té­ce, ale i v žeb­říč­ku oblí­be­ných sním­ků. Zájemcům s odol­něj­ší­mi ner­vy dopo­ru­ču­ji fil­my Nezničitelná lás­kaMuži, kte­ří nená­vi­dí ženy, divá­kům s nad­hle­dem tře­ba Kovboje a vetřel­ce, a těm, co rádi rem­ca­jí na téma jeho herec­tví, pře­de­pi­su­ji Temné vzpo­mín­ky. Tak.


Photo © United Artists Films / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Casino Royale na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07919 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72443 KB. | 19.05.2024 - 19:14:23