Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem

Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem

Golden
Golden
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Martini... pro­tře­pa­né, nemí­cha­né. Když usly­ší­te tuto hláš­ku, prav­dě­po­dob­ně se dívá­te na bon­dov­ku, kde ang­lic­ký gentle­man v oble­ku zachra­ňu­je svět. Víte, kte­ré jsou nej­lep­ší kasi­no scé­ny s agen­tem 007? James Bond hra­je, aby nezmeš­kal šan­ci.

Dr. No (1962). Úplně prv­ní film s okouz­lu­jí­cím agen­tem, kte­rý nikdy nek­le­je a vždy má v kap­se pár tech­nic­kých hra­ček. A hned se hra­je také Baccarat – his­to­ric­ky nej­ob­lí­be­něj­ší Bondova hra. Krásná dáma v čer­ve­ném se před­sta­ví: Trench. Sylvia Trench. A agent poho­to­vě odpo­ví­dá: Bond. James Bond. Jeho legen­dár­ní hláš­ka je na svě­tě. Bondovi se ve hře daří, vymě­ňu­je si se Sylvií kom­pli­men­ty a ruka je v ruká­vu. Kasina a hazard se stá­va­jí sou­čás­tí nejdel­ší fil­mo­vé fran­ší­zy na svě­tě.

Casino Royale (2006). První role Daniela Craiga... v prv­ním pří­bě­hu o Bondovi. Ano, Bonda stvo­řil jeho autor spi­so­va­tel prá­vě v povíd­ce s tím­to názvem. A pro­to se při restar­tu fil­mo­vé série vra­cí­me na začá­tek, kdy je ješ­tě Bond nezku­še­ný a pro­to je poke­ro­vá par­tie tak výbuš­ná. Tento film se čas­to pova­žu­je za vůbec nej­lep­ší bon­dov­ku a také za nej­lep­ší film, kte­rý se ode­hrá­vá v kasi­nu vůbec. A zápo­rá­ka hra­je démo­nic­ký Mads Mikkelsen, kte­rý si zde vybu­du­je pověst super­z­lo­du­cha Holywoodu.

Golden Eye (1995). Do luxus­ní­ho monac­ké­ho kasi­na vchá­zí James Bond na stří­br­ném Aston Martinu. U sto­lu se setká s rus­kou špi­on­kou Xenií a atmo­sfé­ra jis­kří. Jinak, Bondova ruka ve hře Baccarat před­sta­vu­je skry­tý sym­bol: 0 – 0 – 6 ali­as ozna­če­ní zběhlé­ho agen­ta a záro­veň hlav­ní­ho Bondova pro­tiv­ní­ka ve fil­mu. Co fil­mu může chy­bět? Jen Tina Turner v úvod­ní pís­ni – naštěs­tí tam je.

Diamonds are fore­ver (1971). Diamanty jsou věč­né... a úspěch prv­ní­ho Bonda (Sean Connery) také. Film stál 7 mili­o­nů dola­rů a vydě­lal 115 mili­o­nů. James Bond je jako obvykle kou­zel­ný – ten­krát hra­je Craps. Tajemná dáma ve fia­lo­vém je una­ve­ná míst­ní­mi hrá­či, ale když usly­ší jako Bond bez mrk­nu­tí oka zvy­šu­je sáz­ku na 10 tisíc dola­rů, oka­mži­tě se vrá­tí ke sto­lu a pomů­že agen­to­vi házet kost­ka­mi. Výsledek? Bond vyhrá­vá 50 tisíc, dáme za pomoc dává 5000 tisíc, a už ví, že začí­ná dal­ší romá­nek.

Thunderball. Tento pří­běh plný dvoj­ní­ků a boje s haruna­mi zaví­tá na Bahamy, do Karibiku. V nassaus­kém kasi­nu Bond auto­ma­tic­ky nará­ží do krás­ných dam a nej­hor­ších zlo­čin­ců. Se svým jed­no­o­kým pro­tiv­ní­kem začnou sypat z ruká­vu dvoj­smys­ly a poku­sí se navzá­jem doká­zat svou pře­va­hu – nej­spíš samo­zřej­mě ve hře. Jednooký pro­hrá­vá a navíc Bond zve jeho dív­ku na drink. Klasická bon­dov­ka.

Octopussy. Tento film vyšel ve stej­ném roce jako Never say never aga­in a Jamese Bonda hrá­li rov­nou dva kla­si­ci. V „Chobotničce“ pře­vzal šta­fe­tu sir Roger Moore, mimo­cho­dem, přes­ně jako Connery – v sou­kro­mém živo­tě také váš­ni­vý hráč. V kla­sic­ké hře vyzý­vá agen­ta 007 ke hře Backgammon afghán­ský princ – a záro­veň pod­vod­ník. Bond si vyptá jeho kost­ky a jak jinak, vyhrá­vá. Už zbý­vá jen zachrá­nit Německo před vpá­dem šíle­né­ho sovět­ské­ho gene­rá­la a sba­lit dámu s teto­vá­ním cho­bot­nič­ky. V kon­ku­renč­ním fil­mu Connery hra­je ješ­tě bizar­něj­ší hru – hra­cí auto­mat, kte­rý poně­kud vypa­dá jako plá­no­vá­ní ato­mo­vé­ho úto­ku.


Photo © 1995 United Artists


Podívejte se na hodnocení Nejlepší hráč na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62036 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72211 KB. | 22.07.2024 - 17:04:12