Kritiky.cz > Recenze knih > Láska ve špičce italské boty- úžasný román pro vaše letní dny

Láska ve špičce italské boty- úžasný román pro vaše letní dny

l
l
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte milý pří­běh plný úžas­né slun­né Itálie, neu­tu­cha­jí­cí lás­ky i vůně výbor­ných ital­ských dob­rot? Blanka Malá, redak­tor­ka, kte­rá pra­cu­je v Českém roz­hla­se si pro vás při­pra­vi­la novin­ku s názvem Láska ve špič­ce ital­ské boty, kte­rá by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v žád­ném kuf­ru při ces­tě na dovo­le­nou. Když mně minu­lý týden při­šel balí­ček s recenz­ní­mi výtis­ky z Nakladatelství KAZDA, nevě­dě­la jsem, kte­rou kni­hou začít. Nakonec zví­tě­zi­la Láska ve špič­ce ital­ské boty. Ráda bych se s Vámi podě­li­la o svůj čte­nář­ský záži­tek z této kni­hy, kte­rý je roz­hod­ně neza­po­me­nu­tel­ný. Tímto děku­ji paní Marii Palenčárové za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku, ale pře­de­vším za dopo­ru­če­ní této skvě­lé kni­hy. 

Blanka Malá, redak­tor­ka České roz­hla­su ve svých 24 kapi­to­lách vyprá­ví rados­ti a stras­ti své­ho živo­ta. Je jí tři­a­pa­de­sát, má dvě dospě­lé děti, vnou­ča­ta, ale i nejmlad­ší, dospí­va­jí­cí dce­ru, kte­rá stří­da­vě žije u své­ho otce. Blanka se teď potře­tí roz­vá­dí a hle­dá své mís­to v živo­tě. Práce v roz­hla­se ji více než napl­ňu­je. Velmi milu­je Itálii, její památ­ky, jíd­la i jazyk. Kalábrie, mys Capo Vaticano je tím pra­vý mís­tem, kam odjíž­dí po svém tře­tím roz­vo­du a neví, jak se se vším vypo­řá­dat. Pozná zde mla­dé­ho, cha­risma­tic­ké­ho Itala Agostina. Může její vztah na dál­ku, s mužem o sedm­náct let mlad­ším fun­go­vat? Vzdá se živo­ta v roz­hla­se a odstě­hu­je se do Kalábrie? Jak vše může one­moc­ně­ní COVID zkom­pli­ko­vat? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní, kte­ré vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce.

Knihu jsem si oprav­du uži­la a moc se mně líbi­la. Autorka má úžas­ný způ­sob vyprá­vě­ní, kte­ré mě moc bavi­lo. Humorným způ­so­bem líčí svůj neleh­ký život. Lepší kni­hu na začá­tek prázd­nin jsem si oprav­du nemoh­la vybrat. Je krás­ná, emo­tiv­ní, inspi­ru­jí­cí, poba­ví vás, mož­ná vás donu­tí tak tro­chu pře­mýš­let, jak to vlast­ně máte vy. Čeká vás pří­běh, kte­rý píše sám život, plný emo­cí, lás­ky, sta­ros­tí, prá­ce, voňa­vé­ho jíd­la, slun­né Itálie, co více si přát. Je neu­vě­ři­tel­né, že jed­no přá­ní, kte­ré Blanka napsa­la na lís­tek v kos­te­lí­ku v Tropee se může vypl­nit, pomy­sl­ná špič­ka ital­ské boty ve vás bude hod­ně dlou­ho dozní­vat, tak jako ve mně.

Pojďte si to spo­leč­ně se mnou užít, zasnít se a odpo­či­nout si u pří­jem­né­ho čte­ní.

Několik slov o autor­ce:

Blanka Malá (1965) je mat­ka tří dětí a babič­ka dvou vnu­ček, jed­né člo­vě­čí a jed­né psí. Vodnářka, kte­rá svůj pro­fes­ní život zasvě­ti­la roz­hla­so­vé­mu mik­ro­fo­nu jak v sou­kro­mých rádi­ích, tak v Českém roz­hla­se Hradec Králové. V sou­čas­nos­ti žije stří­da­vě v Hradci Králové a na jihu Itálie. Nemá ráda blá­ti­vou zimu, dršť­ko­vou polév­ku a povrch­ní lidi. Má ráda slun­ce, moře, bon­bo­ny Mon Chéri a Itálii ve všech jejích podo­bách.

Ukázka z kni­hy:

Její sta­řec­ké ruce s obrat­nos­tí naví­je­ly na nása­du pro­schlý plát těs­ta, a když bylo rolo­vá­ní u kon­ce, naklo­ni­la nása­du, ze kte­ré rych­los­tí bles­ku sje­la úhled­ná rulič­ka těs­ta, při­po­mí­na­jí­cí lis­ti­nu z dob dáv­no minu­lých, jen ta pečeť chy­bě­la. Vzala do ruky dlou­hý, ost­rý nůž a v úhlu 45 stup­ňů krá­je­la rulič­ku na půl­cen­ti­me­t­ro­vé prouž­ky. Ty potom zved­la do výš­ky asi dese­ti cen­ti­me­t­rů nad stůl a pár­krát s nimi zatřás­la. Světe div, na mra­mo­ro­vou des­ku sto­lu zača­ly padat tag­li­a­telle! S úža­sem jsem pozo­ro­va­la ty vrás­či­té ruce, ošle­ha­né kalábrij­ským slun­cem, pod kte­rým vznik­la během chvil­ky pas­ta fre­s­ca, a muse­la jsem uznat, že tohle je geni­ál­ní a nemo­hou tomu ani náho­dou kon­ku­ro­vat žád­né těs­to­vi­ny, kte­ré si kou­pí­te v super­mar­ke­tu. Při pohle­du na můj tlus­tý vále­ček mi bylo ve vte­ři­ně jas­né, že na něm omo­tám svůj vyvá­le­ný plát těs­ta tak maxi­mál­ně dva­krát, tím pádem nebu­du mít ten­ké a dlou­hé tag­li­a­telle, ale jen o něco del­ší čes­ké nudle, vhod­né tak maxi­mál­ně na šun­kofle­ky. Tiše jsem uzna­la poráž­ku a v pomy­sl­ném rin­gu vidě­la její zved­nu­tou ruku na zna­me­ní vítěz­ství.

Co teď?Vzala jsem na milost ušpi­ně­nou nása­du od koš­tě­te a odlo­ži­la vále­ček. Italská mam­ma poký­va­la hla­vou na zna­me­ní toho, že je to dob­rá vol­ba. Za pár minut jsem tak i já sypa­la z dla­ní štíh­lé tag­li­a­telle a byla na sebe nále­ži­tě hrdá.

Autorka: Blanka Malá

Ilustrace: Kristýna Franková

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Žánr: sku­teč­né pří­běhy

Počet stran: 256

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-7670-110-6

Knihu může­te kou­pit zde

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29544 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71709 KB. | 19.06.2024 - 18:16:18