Kritiky.cz > Recenze knih > Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno

Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Láska v Positanu, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní. Tuto kni­hu jsem si od prv­ní stra­ny zami­lo­va­la a nemoh­la pře­stat číst. 

Marci je pořád pra­cov­ně vytí­že­ná a už vlast­ně dlou­ho si nevza­la dovo­le­nou. Teď se ale vše má změ­nit. Marci odjíž­dí do slun­né Itálie, kde se má posta­rat o sta­ro­žit­nic­tví své­ho kmo­t­ra Richarda, kte­ré má být uza­vře­no. Zdánlivě jed­no­du­chý úkol tak snad­ný není. Ještě že ji se vším pomů­že vel­mi sym­pa­tic­ký a milý číš­ník Nico. Nakonec pře­sko­čí i lás­ka v Positanu, ale Marci se dozví­dá i jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré jí může vyra­zit dech. A co to vlast­ně bude? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho, odpo­čin­ko­vé­ho, ale záro­veň vel­mi emo­tiv­ní­ho pří­bě­hu.

Román jsem si pře­čet­la s vel­kou chu­tí, pro­to­že jsem na něj čet­la vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy a musím říci, že na mě vel­mi dob­ře zapů­so­bil. Zdánlivě jed­no­du­chá záplet­ka vás bude bavit od začát­ku, až do kon­ce. Autorka romá­nu Lucy Coleman má vel­mi zají­ma­vé a pou­ta­vé vyprá­vě­ní děje i popi­su postav, kte­rý se mně moc líbí.

Mám moc ráda romá­ny, při kte­rých hlav­ní posta­vy někam ces­tu­jí a pozná­va­jí krá­sy růz­ných desti­na­cí. Itálie mě oprav­du zau­ja­la. Byla jsem v ní jen jed­nou a mys­lím si, že bych to měla napra­vit a zno­vu se do ní podí­vat. Kniha má cel­kem 296 stran, dva­cet osm kapi­tol, na začát­ku je pro­log, zakon­če­na epi­lo­gem. Román dopo­ru­čím všem ces­to­va­tel­ským a roman­tic­kých duším a nejen jim. Od této autor­ky jsem již pře­čet­la kni­hu Léto v Provence a musím říci, že se mně líbi­la tak jako Láska v Positanu. Další krás­né mís­to, do kte­ré­ho bych se moc ráda podí­va­la a nasá­la tu nád­her­nou vůni levan­du­lí, kte­ré z celé­ho srd­ce milu­ji.

Ukázka z kni­hy:

„Dneska sis ved­la skvě­le, Marci. Nebojíš se žád­né prá­ce a toto si moc cení­me. Snad ti neva­dí, že jsme tě tady zapřáh­li,“ pro­hlá­sí Nico a sla­bě se usmě­je.

„Bylo mi potě­ším. Všichni jste hroz­ně las­ka­ví a vstříc­ní. A Olivia je hoto­vý dar z nebes-nemůžu ti dost podě­ko­vat, žes nás sezná­mil.“

„Potřebovala jsi pomoc a ona nemá příš­tích pár týd­nů co dělat. Jsem rád, že se tvůj i její pro­blém vyře­šil k obou­stran­né spo­ko­je­nos­ti.“

„To roz­hod­ně. Zatím se vyhý­bám Richardově kan­ce­lá­ři, ale dlou­ho to už odklá­dat nemůžu,“ při­znám. „Záznamy si vedl napros­to o všem, z čehož vyplý­vá, že mě čeká spous­ta kra­bic. Dnes ráno mi poslal dlou­hý e-mail, ve kte­rém mi vysvět­lil svůj slo­ži­tý evi­denč­ní sys­tém. Všechny šano­ny a kra­bi­ce mají refe­renč­ní čís­la, ale chce po mně, abych před zaba­le­ním někte­ré mate­ri­á­ly slou­či­la.“

„To asi nebu­de hrač­ka. Co kdy­by sis tu kan­ce­lář necha­la na pon­dě­lí, až budu mít vol­no, abych ti mohl pomoct? Dneska večer jsi mi vytrh­la trn z paty, tak to je to nejmen­ší, co pro tebe můžu udě­lat.“

Sedíme na malé tera­se u bazé­nu, dívá­me se na moře zaha­le­né sou­mra­kem a před námi leží prázd­né talíř­ky. Právě jsme se odmě­ni­li citró­no­vým zákuskem s vanil­ko­vou zmrz­li­nou. Na mém talíř­ku leží pár dro­beč­ků, kte­ré jsem na něm muse­la nechat, pro­to­že jsou tak malé, že bych je na lžič­ku nena­bra­la.

Několik slov autor­ce:

Lucy Coleman je brit­ská spi­so­va­tel­ka a autor­ka řady úspěš­ných romá­nů. Mnohé z nich se sta­ly best­selle­ry a byly pře­lo­že­né do něko­li­ka jazy­ků. Pokud zrov­na nepí­še, trá­ví dny s dět­mi, jejichž fan­ta­zie nezná mezí, nebo se věnu­je malo­vá­ní a péči o zahra­du.

Žije se svým man­že­lem a koč­kou Ziggy v již­ním Walesu. Od této autor­ky vyšla již kni­ha Léto v Provence.

Autorka: Lucy Coleman

Přeložila: Milena Pellarová

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 296

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5113-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87784 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72355 KB. | 25.05.2024 - 22:40:22