Kritiky.cz > Recenze knih > Vinice v Provence- příjemné letní čtení

Vinice v Provence- příjemné letní čtení

252523 Kniha Vince v Provance Grada Kelly 350 0 fit
252523 Kniha Vince v Provance Grada Kelly 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víno, nád­her­ná kra­ji­na Provence i tato kni­ha k sobě urči­tě pat­ří. Ruth Kelly si pro vás při­pra­vi­la doko­na­lé let­ní čte­ní, kte­ré vám pomů­že zapo­me­nout na kaž­do­den­ní sta­ros­ti, potě­ší vás i poba­ví. Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek, kte­rý je vel­mi pří­jem­ný. 

Ava má po svém man­že­lo­vi spous­tu dlu­hů, v prá­ci ji to také moc neba­ví a do toho vše­ho ji zemře děde­ček. Ten ji ale odká­že vini­ci v Provence. Po této zprá­vě se vypra­ví do míst, kam  jako malá hol­ka pra­vi­del­ně jez­di­la ke svým pra­ro­di­čům. Chátrající vini­ce potře­bu­je ruku odbor­ní­ka i hod­ně prá­ce. Ava zde potká­vá cha­risma­tic­ké­ho číš­ní­ka Jacquese. Podaří se ji vini­ci opra­vit a sou­tě­žit se svým vínem mezi oprav­do­vý­mi odbor­ní­ky? Vzdá se Ava prá­ce i živo­ta, na kte­rý byla dopo­sud zvyk­lá? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Knihu jsem si oprav­du moc uži­la. Četla se vel­mi dob­ře. Má 37 kapi­tol, cel­kem 344 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky těm, co se na kni­ze nějak podí­le­li, pří­pad­ně ji pomoh­li. Krásné, poho­do­vé let­ní čte­ní urče­né pro všech­ny milov­ní­ky vína i kra­ji­ny Provence. Nečekané dědic­tví v podo­bě chát­ra­jí­cí vini­ce je pro hlav­ní posta­vu urči­tě vel­kou výzvou a musí to být slo­ži­té se v té chví­li roz­hod­nout, zda do toho jít, změ­nit svůj dosa­vad­ní život od zákla­dů. Od této autor­ky je to prvo­ti­na, kte­rá vůbec v čes­kém jazy­ce vyšla. Doufám, že ne posled­ní a vel­mi ráda bych si od ní coko­li pře­čet­la. Líbí se mně její styl psa­ní, její humor, její smy­sl popi­su detai­lů i kra­ji­ny, ve kte­ré se pří­běh ode­hrá­vá.

Nečekané dědic­tví, lahod­né víno a šan­ce začít zno­vu.

Několik slov o autor­ce:

Ruth Kelly je oce­ňo­va­ná novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka. Jako ghostwri­ter­ka sto­jí za řadou romá­nů, kte­ré obsa­di­ly před­ní příč­ky žeb­říč­ků best­selle­rů Sunday Times - napo­sle­dy to byl bio­gra­fic­ký  titul Doktorka za mří­že­mi, jenž vyšel jako dílo vězeň­ské lékař­ky Amandy Broownové a kte­ré­ho se pro­da­lo přes 250 000 výtis­ků.

Vinice v Provence je prv­ní kni­hou vychá­ze­jí­cí pod jejím vlast­ním jmé­nem v čes­kém pře­kla­du.

Ukázka z kni­hy:

„Tohle je moje kama­rád­ka Ava. Je Angličanka.“

Majitelka obcho­du si ji pode­zří­va­vě pro­hlí­že­la, přes­ně tak, jak Camille Avu varo­va­la.

„Je mi potě­še­ním vás poznat, mada­me.“ Odmlčela se a dál ji pozor­ně sle­do­va­la. „Sháníte něco kon­krét­ní­ho? Něco pro spe­ci­ál­ní pří­le­ži­tost?“

Ava vycí­ti­la, že se jed­ná o zásad­ní otáz­ku.

„Vlastně ne, potře­bu­ji jen..“ ohléd­la se po Camille a uvě­do­mi­la si, že vlast­ně vůbec netu­ší, co by měla chtít. „Potřebovala bych oby­čej­nou pod­prsen­ku pod trič­ko. Prosím,“ usmá­la se skrom­ně.

„Non, non, non,“ sko­či­la jí do řeči Camille. „Moje krás­ná ang­lic­ká pří­tel­ky­ně hle­dá něco sexy.“ Prodavačka nad­zved­la obo­čí.

„Něco, co je jem­né mna dotek a tak měk­ké, jako by to hla­di­lo a líba­lo pleť.“

Majitelka vyva­li­la oči.

„A záro­veň to musí zdů­raz­ňo­vat křiv­ky a vyzý­vat -svleč mě!“

Camille se potmě­ši­le usmá­la a oči­vid­ně v tom jazy­ko­vém škádle­ní nachá­ze­la potě­še­ní.

Ava před­po­klá­da­la, že Camille musí mít mali­cher­ných malo­měst­ských drbů až po krk a že tohle je její způ­sob, jak se tro­chu pomstít a záro­veň se vyme­zit.

Majitelka obcho­du byla pří­liš uhla­ze­ná na to, aby sko­či­la Camille na její návna­du a odpo­vě­dě­la stej­ně.

Autorka: Ruth Kelly

Přeložila: Věra Kotábová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 344

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-7625-252-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00108 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72092 KB. | 23.04.2024 - 13:04:29