Kritiky.cz > Recenze knih > TRÝZEŇ A TOUHA

TRÝZEŇ A TOUHA

387009544 10222719552169537 892967950598678112 n
387009544 10222719552169537 892967950598678112 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je libo si pře­číst tragi­ko­mic­ký, psy­cho­lo­gic­ký román o hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a své nezná­mé „F“ dia­gnó­zy? Tak to si urči­tě nenech­te ujít kni­hu s pří­znač­ným názvem „Trýzeň a tou­ha“ od skvě­lé vypra­věč­ky Meg Masonové a bude­te mile pře­kva­pe­ni, kolik boles­ti, smut­ku, lás­ky, tou­hy a oprav­do­vých citů může na vás pro­střed­nic­tvím těch­to strá­nek hlu­bo­ce pro­mlou­vat.

Hlavní hrdin­kou je čer­stvá čty­ři­cát­ni­ce Marta, kte­ré ve dva­ce­ti letech v hla­vě explo­do­va­la bom­ba a její život se tak obrá­til vzhů­ru noha­ma. Od té doby, celých dva­cet let, trpě­la depre­se­mi, záchva­ty smut­ku a bez­dů­vod­né tou­ze páchat kru­tos­ti na svých nej­bliž­ších oso­bách.

Sama však netu­ši­la, co se s ní děje, a ani žád­ný z léka­řů přes­ně nedo­ká­zal sta­no­vit její dia­gnó­zu, aby se jí tak moh­la koneč­ně posta­vit čelem, a poku­sit se žít oprav­do­vý život jako všich­ni ostat­ní nor­mál­ní lidé v jejím oko­lí.

Kdysi dáv­no „před oním zkra­tem“ psa­la pro slav­ný Vogue, žila čty­ři roky v roman­tic­ké Paříži, ale teď jako by to snad ani neby­la ona. Skrývala se v bez­pe­čí své­ho domo­va a psa­la obsah do onli­ne maga­zí­nu, kte­rý prak­tic­ky nikdo neče­tl, a pod­dá­va­la se svým těž­kým depre­sím, smut­ku a kru­tos­ti.

A i když měla kolem sebe spous­tu lidí, kte­ří jí milo­va­li, byli ji vždy na blíz­ku a vel­kou opo­rou, přec neo­vla­da­tel­ně pro­pa­da­la svým záchva­tům smut­ku a bez­dů­vod­né tou­ze ubli­žo­vat jim, a to i za cenu, že nako­nec donu­tí své­ho man­že­la, aby ji opus­til, a svou sta­rost­li­vou a vždy peču­jí­cí sest­ru od sebe ode­hnat, a v nepo­sled­ní řadě nevě­dom­ky donu­tit svo­jí vlast­ní mat­ku po x letech koneč­ně pro­vždy absti­no­vat.

Moc se mi líbi­lo, že i přes svo­jí nemoc si Marta uvě­do­mí násled­ky své­ho počí­ná­ní a bude se sna­žit vše napra­vit, ale ne vždyc­ky jde všech­no zno­vu sle­pit..... Podaří se jí nako­nec napácha­né ško­dy napra­vit a usmí­řit se s lid­mi, jimž pod zámin­kou své dia­gnó­zy tak moc ublí­ži­la? Najde ces­tu zpět k jejich srd­cím a doká­žou jí nako­nec všich­ni odpus­tit?

Najednou jsem vidě­la všech­no, co jsem dosud měla. Všechno, po čem tou­ží lidé v kníž­kách: domov, pení­ze, nebýt sama, to všech­no bylo ve stí­nu té jedi­né věci, kte­rou jsem nemě­la. I onen člo­věk, muž, kte­rý o mně sepi­so­val pro­slov a vzdal se kvů­li mně spous­ty věcí, kte­rý seděl ved­le mojí poste­le celé hodi­ny, když jsem bre­če­la nebo byla v bez­vě­do­mí, kte­rý mi řekl, že si to se mnou nikdy neroz­mys­lí, a zůstal se mnou i poté, co zjis­til, že mu lžu, kte­rý mě zra­nil jen tolik, kolik jsem si zaslou­ži­la, kte­rý mi dopl­nil do auta olej a nikdy by mě neo­pus­til, kdy­bych si o to neřek­la... To neby­lo moje koneč­né odha­le­ní. To, že jsem ho zou­fa­le chtě­la zpát­ky, neby­lo vůbec pře­kva­pi­vé. Přišla jsem o něj z jed­no­ho malé­ho hroz­né­ho důvo­du. Nebyla jím moje nemoc, nemě­lo to nic spo­leč­né­ho s tím, co jsem řek­la nebo udě­la­la. 

Touha a trý­zeň je vel­mi emo­tiv­ní a sil­ný román, jež ve vás bude ješ­tě dlou­hou dobu rezo­no­vat a myš­len­ka­mi se k němu bude­te vra­cet stá­le doko­la. 

Kniha je napsá­na vel­mi vtip­ně, z pohle­du „dušev­ně“ nemoc­né­ho člo­vě­ka, jež se na svět a své oko­lí dívá tak tro­chu úpl­ně jiný­ma oči­ma. 

Skrz Martu máme mož­nost pro­ží­vat záchva­ty smut­ku, depre­siv­ních sta­vů, výky­vu nálad, ale na dru­hou stra­nu i vel­kou tou­hu po dítě­ti, vel­ké­ho pří­va­lu citů, lás­ky, ale i bez­dů­vod­né tou­hy týrat a ubli­žo­vat svým nej­bliž­ším. 

Zároveň jsme tichý­mi svěd­ky myš­len­ko­vých pocho­dů Marty, jejích vnitř­ních mono­lo­gů, kdy omlou­vá své „špat­né“ cho­vá­ní, svě­řu­je se svý­mi tou­ha­mi, přá­ní­mi i žár­li­vos­ti a závis­ti vůči své sestře.

Celá kni­ha se točí kolem jejich poci­tů, výky­vů nálad, jež  způ­so­bu­je její nemoc, ale i tak tro­chu i ona sama, scho­vá­va­jí­cí se za zástěr­ku „dušev­ní“ nemo­ci. Názorně uka­zu­je, jak tato nemoc může zásad­ním způ­so­bem ovliv­nit život nejen hlav­ní hrdin­ky Marty, ale pře­de­vším i jejich nej­bliž­ších, kte­ří se s ní a s její nemo­cí musí nau­čit žít, a pokud mož­no se s ní i sžít. 

Trýzeň a tou­ha je kni­hou, jež by si měl kaž­dý pře­číst, neboť vás nau­čí žít sku­teč­ný život a vážit si kaž­do­den­ních malič­kos­tí, jež vám život při­ná­ší  Díky ní si uvě­do­mí­te, že není nic důle­ži­té­ho, než žít pří­tom­ným oka­mži­kem - teď a tady, a ne doslo­va pře­ží­vat jako Marta a nechat si pro­téct nej­lep­ší roky živo­ta.

 

TRÝZEŇ A TOUHA

Napsala: Meg Masonová

Přeložila: Michaela Ritter Konárková

Vydalo: Nakladatelství Argo

První vydá­ní

Praha, 2023

Počet stran: 325

ISBN: 978-80-257-4106-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • STÍNY NAD PECAN HOLLOW16. dubna 2024 STÍNY NAD PECAN HOLLOW Kniha "Stíny nad Pecan Hollow" od autorky Caroline Frostové mě upoutala nejen pěknou obálkou, chytlavým názvem, ale i anotací lákající na velmi silný příběh, ve kterém se hlavní hrdinka […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47166 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72364 KB. | 25.05.2024 - 21:54:57