Kritiky.cz > Recenze knih > Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Lenky Kalinové s podti­tu­lem „K ději­nám čes­ké spo­leč­nos­ti 1969 - 1993“ je ambi­ci­oz­ní pub­li­ka­cí nava­zu­jí na před­cho­zí autor­čin počin, kte­rý se věno­val - nepletu-li se - létům 1948 - 1968. Pochopitelně při hod­no­ce­ní toho­to nedáv­né­ho takřka 25 letí nelze zce­la opo­me­nout léta před­chá­ze­jí­cí, tak­že mnoh­dy se Kalinová ke své před­cho­zí kni­ze vra­cí a odvo­lá­vá se na ni.

Jako vel­ké plus bych urči­tě hod­no­til autor­či­nu sna­hu ukot­vit udá­los­ti v Československu v rám­ci šir­ší­ho mezi­ná­rod­ní­ho vývo­je. Mám totiž čas­to pocit, že něte­ří čeští his­to­ri­ko­vé domá­cí udá­los­ti vní­ma­jí strikt­ně výluč­ně bez poku­su o mezi­ná­rod­ní pře­sah, vliv, apod. V prá­ci Kalinová také (jako socio-historička) vyu­ží­vá množ­ství eko­no­mic­kých a demo­gra­fic­kých dat, kte­rá při­ná­še­jí čas­to poměr­ně pozo­ru­hod­né výsled­ky. Daní za sil­ný argu­men­tač­ní a sta­tis­tic­ký apa­rát je pak samo­zřej­mě urči­tá kom­pli­ko­va­nost při čte­ní a vět­ší náro­ky na čtenáře/čtenářku, ale to je u podob­ných pra­cí asi nezbyt­né.

Určitým mínu­sem kni­hy by pak moh­lo být až pří­liš struč­né nastí­ně­ní vlast­ních dějin (event his­to­ry). Každopádně Konec nadě­jím... z nakla­da­tel­ství Academia je vel­mi pří­nos­nou kni­hou, kte­rá snad do šedi nor­ma­li­za­ce nama­lu­je i něko­lik leh­kých odstí­nů z jiné­ho barev­né­ho spek­tra.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58310 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72018 KB. | 19.04.2024 - 18:24:57