Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vřískot 3

Vřískot 3

V3
V3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vřískot byl a je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré kdy byly k vidě­ní na fil­mo­vém plát­ně. Zavedl nebo spí­še osvě­žil žánr tzv. tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček. To však nic nemě­ní na tom, že byl nejen výbor­ně zre­ží­ro­ván, ale také vel­mi dob­ře napsán. A to mu také zaru­či­lo vel­ký úspěch. Není divu, že se obje­vi­lo dru­hé pokra­čo­vá­ní. To sice nedo­sáh­lo tako­vé­ho ohla­su, ale i tak bylo mini­mál­ně dob­ré. A nyní máme mož­nost zhléd­nout tře­tí díl. A jak se ve Vřískotu 3 dozví­te, i tře­tí díly mají svá pra­vi­dla. Jedním z nej­dů­le­ži­těj­ších je, že se s ním vrá­tí­te na úpl­ný začá­tek.

Sidney se daří na svou minu­lost doce­la dob­ře zapo­me­nout. Schovává se v, rela­tiv­ně, bez­pe­čí v horách, pra­cu­je pro kri­zo­vou lin­ku, má hod­né­ho psa. Stín vra­ha v bílé mas­ce s ost­rým nožem ji už nepro­ná­sle­du­je. Třetí pokra­čo­vá­ní fil­mu Bodnutí se zatím natá­čí v Los Angeles. Tento díl je inspi­ro­ván vraž­da­mi, kte­ré se ode­hrá­ly v Sidnině živo­tě. A vše začí­ná zno­vu. Herce sys­te­ma­tic­ky zabí­jí nezná­mý vrah, kte­rý na mís­tě činu zane­chá­vá foto­gra­fie Sidneyiny mat­ky.

Jak se zdá, Vřískot 3 je posled­ním pokra­čo­vá­ním popu­lár­ní horo­ro­vé série. Dočkáme se tedy závě­reč­né­ho rozuz­le­ní, kte­ré vám zde ale nepro­zra­dím, pro­to­že by to byl doce­la zádrhel a to vám udě­lám jen výji­meč­ně (ve všed­ní dny od 12:00 - 16:00 a o víken­du od 13:00 - 14:00 :-)) . Je to doce­la neče­ka­né, ale prav­da, tro­chu to zavá­ní tele­no­ve­lou. Jak si to vysvět­lu­je­te? Závěrečné vyvr­cho­le­ní vypa­dá jako vystři­že­né z tele­no­ve­ly.

Ačkoliv je reži­sé­rem stá­le horo­ro­vý vete­rán Wes Craven, Vřískot 3 není přes­ně tím, co děla­jí jeho star­ší sou­ro­zen­ci. Už nemá ten správ­ný šmrnc. Atmosféra stra­chu je znač­ně vyčer­pa­ná. Vraždy jsou sice stá­le pro­pra­co­va­né a vrah je se svý­mi oběť­mi (tady bych se na chví­li zasta­vil u poten­ci­ál­ních obě­tí, jsem rád, že ve Vřískotové sérii mají obě­ti pud sebezá­cho­vy a boju­jí o život do posled­ní­ho dechu. Ne jak jsme zvyklí z jiných děl, že hezká prsa­tá blon­dýn­ka sedí v kou­tě a s vyklou­be­ným pat­rem kři­čí o pomoc a čeká, až se jí vra­žed­ný před­mět zabo­ří do buj­né hru­di) nechut­ně pře­hrá­vá. Možná je to tím, že mas­ka hlav­ní­ho zápo­rá­ka je pěk­ně oka­tá. I když prav­da je, že si roz­hod­ně nebu­de­te jis­ti, kdo se za ní skrý­vá, a to je důle­ži­té.

Chybou bude nej­spíš scé­nář, kte­rý je sice dob­rý, ale už ne geni­ál­ní jako v před­cho­zích dílech. Alespoň ne v té horo­ro­vé čás­ti. Ale co mu chy­bí tady, to nahra­dí jin­de. Narazíte na něko­lik celebrit ve zdán­li­vě nevý­raz­ných rolích, kte­ré ale fil­mu dodá­va­jí zají­ma­vý nádech. Takže pokud bude­te dávat pozor, uvi­dí­te tako­vé posta­vy jako Jay a Mlčenlivý Bob.

Kromě zná­mých her­ců, jako jsou Neve Campell, David Aquette nebo Courtney Cox Arquette, se ve fil­mu obje­ví i zná­mé tvá­ře jako Lance Henriksen nebo Carrie Fisher.

Musím říct, že z fil­mu nejsem nijak nad­še­ná. Rozhodně není tak dob­rý jako prv­ní díl, i když s dru­hým by se dal srov­nat. Ale také mohu říci, že nejsem zkla­ma­ný. Jak to říct, ne moc, ne moc. Mohlo to být lep­ší, ale moh­lo to být i hor­ší. Nic pře­vrat­né­ho, ale roz­hod­ně důstoj­ný nástup­ce. Pokud se vám líbi­ly před­cho­zí díly, nebu­de­te lito­vat peněz. A pokud jste ješ­tě žád­ný z Vřískotů nevi­dě­li, Vřískot 3 je dob­rý horor.


Photo © Dimension Films


Podívejte se na hodnocení Vřískot 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11510 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72217 KB. | 29.02.2024 - 23:44:18