Kritiky.cz > Recenze knih > Devatenáct dopisů - to, co jsme měli je příliš krásné, abychom na to zapomněli

Devatenáct dopisů - to, co jsme měli je příliš krásné, abychom na to zapomněli

devatenact dopisu
devatenact dopisu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný lás­ky, hlu­bo­ké­ho citu i sil­ných emo­cí? Jodi Perryová je autor­kou nád­her­né­ho romá­nu Devatenáct dopi­sů, v němž popi­su­je život člo­vě­ka, kte­rý ztra­tí paměť a co vše se děje kolem něj, jak to zvlá­dá, co vlast­ně cítí. 

Píše se rok 1996 Jemmě je šest a Braxtonovi sedm. Jemma se nastě­hu­je do ved­lej­ší­ho domu a Braxtonovi se zdá život hned hez­čí. Má skvě­lou kama­rád­ku. Postupem času, jak dospí­va­jí zjiš­ťu­jí, že nechtě­jí být jen kama­rá­di a začnou spo­lu cho­dit. Prožívají nád­her­nou prv­ní lás­ku i stu­dent­ský život se vším všu­dy. V jejich živo­tě čís­lo 19 je magic­ké. Braxton jí požá­dá o ruku, ona sou­hla­sí. Jejich dny jsou jako v pohád­ce. Pouhých 19 dní po svat­bě se Jemma chys­tá na důle­ži­tou pra­cov­ní schůzku. Tam ale bohu­žel nedo­je­de, jeli­kož nedá před­nost a zavi­ní neho­du. Upadne do kóma­tu. Postupně se začne vra­cet do živo­ta. Braxton jí hod­ně pomá­há, ale její paměť bohu­žel nefun­gu­je jak má. Proto jsou její blíz­cí pro ní vlast­ně cizí lidé. Braxton to nese oprav­du těž­ce, sna­ží se jí ve všem pomá­hat, navště­vu­je jí v nemoc­ni­ci. Když se z nemoc­ni­ce má Jemma vra­cet, chce domů, ke své mat­ce, ne k němu. Velice ho to trá­pí. Pomocí dopi­sů, kte­ré Jemmě píše se jí sna­ží vrá­tit do živo­ta, popi­su­je to vše krás­né, co pro­ži­li a jak to vše bylo od svých šes­ti let. Tragická neho­da mu vza­la jeho man­žel­ku, pří­tel­ky­ni i kama­rád­ku z dět­ství. On se ale nevzdá­vá, nehod­lá se smí­řit se sou­čas­nou situ­a­cí a píše dál. Celkem 19 dopi­sů doru­čí na její adre­su. Podaří se Braxtonovi její city opět pro­bu­dit? Dovolí jí zapo­me­nout na to, co bylo pří­liš krás­né?

Nádherný román z pera Jodi Perryové jsem pře­čet­la jed­ním dechem a vím, že ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Autorka detail­ně popsa­la, co se sta­ne s člo­vě­kem, kte­rý ztra­tí paměť po neho­dě, jak to pro­ží­vá jeho oko­lí. Způsob, jakým autor­ka vyprá­ví pří­běh je veli­ce zají­ma­vý. Líbí se mi, že dopi­sy, kte­rý Braxton psal Jemmě je v kni­ze psa­ný kur­zi­vou.

Kniha je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, kdy jed­nou vyprá­ví Jemmy, podru­hé Braxton, což se mi líbi­lo, pro­to­že kaž­dý z vypra­vě­čů vidí sku­teč­nos­ti jinak, než jeden vypra­věč. Kniha vyža­du­je více času, její myš­len­ky je nut­né vstře­bat a nechat v sobě doznít.

Opravdu jsem si přá­la, aby se Jemmě poda­ři­lo vše stříp­ky vzpo­mí­nek spo­jit do spo­leč­né­ho pří­bě­hu, jeli­kož Braxton se hod­ně sna­žil, aby to tomu tak bylo.

Musím říci, že si to vůbec nedo­ká­žu před­sta­vit žít tako­vý život, zapo­me­nout na vše, na dět­ství a postup­ně v sobě pro­bou­zet vzpo­mín­ky na to hez­ké i ošk­li­vé.

Kniha má 400 stran a čte se vel­mi dob­ře. Na titul­ní strán­ce jsou kvě­ti­ny do tva­ru srd­ce, což je oprav­du roman­tic­ké a pří­jem­né oku.

Několik slov autor­ce:

Jodi Perryová se naro­di­la v roce 1972 v Sydney a celý svůj život žije v Austrálii. Již od mlá­dí milo­va­la kni­hy a lás­ka ke čte­ní ji při­ved­la až k vlast­ní­mu tvůr­čí­mu psa­ní. Pod jmé­nem J.L.Perry jí vyšly napří­klad romá­ny Bastard, Hooker, Jac nebo The Boss.

Autor: Jodi Perryová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 400

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4076-2


Foto: Euromedia Group a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43613 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71821 KB. | 29.02.2024 - 23:25:31