Kritiky.cz > Recenze knih > Líbánky

Líbánky

362926117 10222285610961278 6760238871705547134 n
362926117 10222285610961278 6760238871705547134 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvra­tů a postup­né­ho odkrý­vá­ní tem­ných tajem­stvích, jež měla být navždy pohřbe­na. Je to kni­ha, co vás doslo­va pohl­tí a nepus­tí, dokud nezjis­tí­te, jak to všech­no ve sku­teč­nos­ti bylo.

Hlavní hrdin­kou je Jemma. Před něko­li­ka dny se pro­vda­la a nyní má pro­žít šťast­né líbán­ky na roman­tic­kém ost­ro­vě Maledivy, obklo­pe­ná tím nej­vět­ším luxu­sem. Měl to být vysně­ný ráj, ale ten se záhy pro­mě­nil v peklo. Její man­žel zmi­zel beze sto­py a na povrch náh­le vyplou­va­jí děsi­vé sku­teč­nos­ti....

Kniha Líbánky je vel­mi str­hu­jí­cí thriller, ve kte­rém si do posled­ní chví­le nejste jis­ti, co se s man­že­lem doo­prav­dy sta­lo, a kdo je ve sku­teč­nos­ti za jeho zmi­ze­ní odpo­věd­ný. Popravdě jsem v jed­nu chví­li, (vzhle­dem k tomu, co Jemma vyprá­vě­la o jejich vel­mi slo­ži­tém a vypja­tém vzta­hu, tak i pod­le toho, jak se cho­va­la před i po svat­bě, a násled­ně i na líbán­kách) jsem ze zmi­ze­ní její­ho man­že­la pode­zí­ra­la prá­vě jí.

Dle mého názo­ru byla Jemma vel­mi nevy­zrá­lá a dost roz­pol­ce­ná oso­ba, jež ve sku­teč­nos­ti nevě­dě­la, co od živo­ta chce, a pod­le toho se i cho­va­la. V někte­rých věcech se necha­la snad­no zma­ni­pu­lo­vat a svést, v jiných byla nao­pak vel­mi nekom­pro­mis­ní, pali­ča­tá a neú­stup­ná. Možná prá­vě tím se mi i tak tro­chu pro­ti­vi­la, nej­ví­ce však tím jak po zmi­ze­ní man­že­la pře­mýš­le­la o tom, jak by se měla správ­ná „budou­cí vdo­va“  cho­vat, aby nevzbu­di­la sebe­men­ší pode­zře­ní....

Co bych měla dělat? Jak bych se měla cho­vat? Jak se máte cho­vat, když váš man­žel během líbá­nek zmi­zí jako kou­zel­ní­kův krá­lík?

Co bych si měla vzít na sebe? Měla bych si uče­sat vla­sy, nebo je nechat divo­ké a neu­pra­ve­né? Prohledám svůj šat­ník, ale mám jen oble­če­ní v záři­vých, jas­ných bar­vách. Nemám žád­nou vdov­skou čer­nou. Myšlenky mě děsí...... nedo­ká­žu unést myš­len­ku na to, co si o mně mohou lidé říkat...

Paradoxem je, že hlav­ní hrdin­ka opo­vr­hu­je a nevá­ží si toho, co v živo­tě má, a když to neče­ka­ně ztra­tí, chce to všech­no zpět. Bohužel je už poz­dě a někte­ré věci, někte­rá vyřče­ná slo­va a někte­ré činy lze jen těž­ko vzít zpět....

Dozvím se někdy prav­du? Tak zou­fa­le chci ten čas zažít zno­vu, tohle všech­no zasta­vit. Chci obrá­tit chod svě­ta zpát­ky a žít jako před­tím. Chci, aby se oto­čil pří­liv a odliv a při­ne­sl mi zpět mého man­že­la odkud­ko­liv, kde teď je, abychom se moh­li omlu­vit a oba se osvo­bo­dit.... Prostě vez­mou kaž­dý den tak, jak ply­ne, tady na ost­ro­vě roz­pa­da­jí­cích se snů, a nebu­dou mlu­vit o budouc­nos­ti. Budoucnost, ať jim při­ne­se coko­liv, bude muset počkat.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do čtyř čás­tí: nezvěst­ný, brat­ři, líbán­ky a sou­čas­nost. Navíc se zde pro­lí­na­jí kapi­to­ly minu­los­ti s kapi­to­la­mi ze sou­čas­nos­ti. A aby toho neby­lo pro čte­ná­ře málo, nechy­bí tu pro porov­ná­ní i náhled na dvě napros­to odliš­ná man­žel­ství, kde v jed­nom, jak se zdá, chy­bí lás­ka a vášeň, a v dru­hém je nao­pak vše­ho ažaž. 

Dalším ústřed­ním téma­tem této kni­hy je riva­li­ta a až nezdra­vá sou­tě­ži­vost dvou bra­trů, jež může v koneč­né fázi vyús­tit i do vel­ké tragé­die. Dva brat­ři, vzhle­do­vě si vel­mi podob­ní, ale pova­ho­vě napros­to odliš­ní, jež jsou od malič­ka svou mat­kou hná­ni k pře­hna­né sou­tě­ži­vos­tí mezi s sebou, ať už se to jed­ná o uzná­ní jejich vlast­ní mat­ky, úspě­chu v prá­ci, zís­ká­ní pres­ti­že či milo­va­né ženy...

Líbánky, i přes moje anti-sympatie k hlav­ní hrdin­ce, jsem čet­la s napě­tím a vel­kým oče­ká­vá­ním , co mi při­ne­sou dal­ší strán­ky, a jaká dal­ší tem­ná tajem­ství vyplu­jí chtě nechtě na povrch. 

Bohužel jsem se po celou dobu čte­ní nedo­ká­za­la zto­tož­nit s Jemmy, neboť se mi dost pří­či­lo její cho­vá­ní, uva­žo­vá­ní, a k dané situ­a­ci mi to při­šlo dost nemíst­né, a tak tro­chu povrch­ní a dětin­ské.... ovšem samot­né rozuz­le­ní celé­ho děje bylo napros­to pře­kva­pi­vé a těž­ko před­ví­da­tel­né. Mě osob­ně to úpl­ně vyko­le­ji­lo, neboť toto bych v dneš­ním civi­li­zo­va­ném svě­tě oprav­du neče­ka­la.... 

 

Líbánky

Autorka: Tina Seskis

Přeložila: Michale Dvořáková

Vydal: DOBROVSKÝ S.R.O. v Edici  Vendeta v roce 2020

Počet stran: 291

ISBN: 978-80-7390-980-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
  • Druhý život pana Roose11. února 2023 Druhý život pana Roose Jedna malá otázka: Co byste udělali, kdybyste vyhráli dva miliony korun? Že nevíte? Tak zkuste nahlédnout do knihy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vydala Moravská Bastei […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44012 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72046 KB. | 21.02.2024 - 05:33:23