Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Strážci - Watchmen - „Strážci - Watchmen“ je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse.

Strážci - Watchmen - „Strážci - Watchmen“ je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse.

Snyder
Snyder
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebylo mož­né, aby kdo­ko­li pře­ve­dl na plát­no komiks Watchmen - Strážci v tako­vé podo­bě, v jaké jej Alan Moore a Dave Gibbons vytvo­ři­li. Dokonce si mys­lím, že se zdá­lo, že si Zack Snyder ukou­sl tro­chu moc vel­ké sous­to. Nic pro­ti „300“ Franka Millera, ale ve srov­ná­ní s Moorovým a Gibbonsovým opu­sem je to pře­ce jen pří­mo­ča­rý pří­běh, kte­rý je hod­ně zalo­žen na akci. Watchmen - Strážci, ač super­hr­din­ským komik­sem, vel­ké akce spí­še postrá­da­jí. Zack Snyder se však neza­le­kl a nato­čil nezfil­mo­va­tel­né.

Tým, který se týmem nikdy nestal.

Film je vel­mi věr­ný své před­lo­ze, i když zde samo­zřej­mě exis­tu­jí zásad­ní roz­dí­ly. Bylo upuš­tě­no od pří­bě­hu tra­fi­kan­ta a chlap­ce, kte­rý k němu cho­dí číst pirát­ský komiks o Černé lodi. Tento pří­běh o Černé lodi byl nato­čen, nese název „Strážci - Watchmen: Příběhy Černé lodě“ (v ori­gi­ná­le „Tales of the Black Freighter“). Zároveň byla změ­ně­na celá záplet­ka, aby to v koneč­ném důsled­ku bylo tro­chu rea­lis­tič­těj­ší. To se cel­kem poved­lo a mys­lím, že se najdou tací, kte­ří řek­nou, že fil­mo­vá ver­ze je v tomhle ohle­du pro­pra­co­va­něj­ší. Jenže není. Film má sla­bi­nu prá­vě v tom, že nemů­že být tak kom­plex­ní.

Kdo to asi je?

Stopáž sním­ku se při­bli­žu­je třem hodi­nám, ale přes­to neby­lo mož­né, aby byl zahr­nut celý pří­běh tako­vý, jak byl původ­ně obě­ma uměl­ci pre­zen­to­ván. Watchmen - Strážci jsou nato­lik kom­pli­ko­va­ným dílem, kte­ré má růz­né nuan­ce a detai­ly, že pros­tě neby­lo mož­né, aby byl film stej­ně doko­na­lý. Není, ale to, co se tvůr­cům poved­lo, je přes­to obdi­vu­hod­né. Skvělé zachy­ce­ní atmo­sfé­ry, výbor­né scé­ny, kdy mno­hé doslo­va kopí­ru­jí komiks, políč­ko po políč­ku, dia­log po dia­lo­gu. Tohle je pocta vel­ké­mu dílu, pocta krás­ná a celist­vá. Docela mě mrze­lo, že se Moore roz­ho­dl vyma­zat své jmé­no z titul­ků i toho­to fil­mu. Když mu to ale neva­di­lo u V jako Vendeta... No, jeho věc.

Superhrdinové v akci.

Pokud divák neče­tl komiks, mno­ho mu toho unik­ne. Nebude si přes­ně jis­tý tím, jak to vlast­ně všech­no vznik­lo, proč zde jsou něja­cí super­hr­di­no­vé, jaké byly mezi nimi vzta­hy, co je utvá­ře­lo. Ten, kdo komiks četl, bude zase nao­pak hle­dat růz­né chy­by, kte­ré zde jsou. Po vizu­ál­ní strán­ce však není co vytknout. Dr. Manhattan je doko­na­lý, vůbec ale celé sty­li­zo­vá­ní obra­zu je jen ku pro­spě­chu věci. Výbornému dojmu pak při­dá­va­jí i her­ci, kdy hlav­ně Jackie Earle Haley v posta­vě Rorschacha před­vá­dí výkon, kte­rým si pro sebe kra­de vět­ši­nu pozor­nos­ti.

Komediant nemá mnoho prostoru, ale přesto si ho budete pamatovat.

Líbí se mi, že Zack Snyder chtěl maxi­mál­ně zachy­tit dobu a mís­to. V komik­su je Daniel Dreiberg mír­ně obtloust­lý, roz­hod­ně žád­ný holly­wo­od­ský kra­sa­vec. Patrick Wilson je přes­ně tako­vý. Jeffrey Dean Morgan skvě­le vystřih­nul sliz­ké­ho Komedianta, kte­rý sice nemá moc pro­sto­ru, ale jeho pří­nos je důle­ži­tý. Ozymandiase bych si před­sta­vo­val tro­chu jinak, více atle­tic­ké­ho a méně gym­nastic­ké­ho. Zack Snyder se svým týmem vytvo­řil věr­nou adap­ta­ci, kte­rá je ale pořád jen adap­ta­cí geni­ál­ní­ho komik­so­vé­ho díla. Nepřesahuje jej, ani se mu nevy­rov­ná­vá. Film se o nic podob­né­ho nesna­žil, chtěl jen pře­vést vel­ké dílo na plát­na kin. Podařilo se.

Hodnocení: 70%


Photo © Warner Bros., Paramount Pictures / Clay Enos


Podívejte se na hodnocení Strážci - Watchmen na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41647 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72663 KB. | 22.05.2024 - 13:52:30