Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK

Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK

11
11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2006 Zack Snyder nato­čil komiks od Franka Millera. Jeho sty­li­za­ci si vzal za svou a s pomo­cí počí­ta­čů, něko­li­ka méně slav­ných her­ců a samo­zřej­mě zele­né­ho plát­na nato­čil svůj veli­ce úspěš­ný film. Na film se stej­ným a vět­ším úspě­chem musel čekat až do loň­ské­ho roku. Kdy jeho Muž z oce­li byl veli­ce klad­ně při­jat fanouš­ky a kri­ti­ky.

Sice z fil­mu čiší jeho stu­di­o­vost, ale vel­ká prá­ce, kdy si dal reži­sér vel­kou prá­ci s napo­do­be­ní komik­so­vé­ho sty­ly papí­ro­vých seši­tů, byla veli­ce dob­ře ohod­no­ce­na. Gerard Butler jako král Leonidas byl vybrán dob­ře. Oproti řec­ké­mu gene­rá­lo­vi, kte­rý se obje­vil v pokra­čo­vá­ní, z něho čiší o dost vět­ší cha­risma. Jeho hlas doká­že své vojá­ky napros­to ohro­mit. Nedivím se tomu, že veš­ke­ré bitvy, kte­ré do své smr­ti 300 spar­ťan­ských vojá­ků, byly vyhrá­ny. Sice s malý­mi ztráta­mi, ale dob­rá tak­tic­ká bitva s cha­risma­tem krá­le Sparty doká­že vojá­ky zaujmout a bijí se až do své slav­né smr­ti

Film pat­ří pro mně za ty lep­ší sním­ky. V porov­ná­ní s dru­hým dílem, kte­rý měl pre­mi­é­ru před týd­nem, je o dost lep­ší. Hodnotím na 70 %.

1

Technické provedení

V tech­nic­ké pro­ve­de­ní na blu-ray si může­me vybrat mno­ho jazy­ků dabin­gu a titul­ky. Samozřejmostí je nej­lep­ší sto­pa s původ­ní jazy­ko­vou ver­zí fil­mu. Zahřeje Vám repro a kaž­dý pocit z bitvy vypa­dá jako reál­ný. Český dabing je také dob­rý. Jiří Schwarz dává Gerardu Butlerovi ade­kvát­ní čes­ký hlas. Tereza Bebarová jako jeho krá­lov­na je spja­ta s Lenou Headey. Až na výjim­ky, nevhod­ně zvo­le­ný hlas, je čes­ký dabing srov­na­tel­ný s ori­gi­nál ver­zí.

Obrazově je to už hor­ší. Na blu-ray je vidět, že je film toče­ný ješ­tě za ana­lo­go­vé doby a že tri­ky a obraz je lehce zhor­šen během pře­no­sů analog-digitál. Občas je obraz i lehce rozostřen, ale veš­ke­ré důle­ži­té věci vynik­nou. Je nád­he­ra sle­do­vat mas­ky, kte­ré jsou lep­ší, než v letoš­ním díle. Je také miň digi­tál­ní krve, a tak je film pře­hled­něj­ší a uži­je­me si více sva­lů a tes­toste­ro­nu.

Spolu s dru­hým dílem jde prv­ní díl do dár­ko­vých bale­ních na DVD a blu-ray. Je ale vel­ká ško­da, že nejdou do pro­de­jen nosi­če s bonu­sy, a tak jedi­ný, co se Vám bude vyjí­mat mezi ostat­ní­mi fil­my ve vaši fil­mo­vé vit­rín­ce, je nád­her­ný ple­cho­vý obal.

Do pro­de­jen se totiž dostá­vá i limit­ní ver­ze  blu-ray STEELBOOK, kte­rá má nád­her­nou želez­nou kra­bič­ku. Je ale ško­da, že na samot­ném dis­ku je jenom film a žád­né bonu­sy, a tak při­da­nou hod­no­tou a cenou je želez­ný boxík, kte­rý se dob­ře vyjí­má ve sbír­ce.

No nekup­te to, když jste fanouš­ci a sbí­rá­te pěk­né bale­ní do vašich sbí­rek. Pro ty ostat­ní je při­pra­ven stan­dard­ní blu-ray nosič, kte­rý sto­jí polo­vi­nu ceny Steelbooku, a tak ten si může­te kou­pit. V obou je totiž úpl­ně stej­ná ver­ze fil­mu.

2

Bitrate

Bitrate

Screny z Blu-ray

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Podívejte se na hodnocení 300: Bitva u Thermopyl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01463 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72477 KB. | 24.06.2024 - 15:03:56