Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost

Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost

MuzZOceliSreen
MuzZOceliSreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Supermana se dá nahlí­žet růz­ný­mi způ­so­by. Většina ho zřej­mě bude znát pou­ze z fil­mů, kte­ré roz­hod­ně ne vždy (spí­še nikdy) vyzdvi­ho­va­ly myto­lo­gii toho­to hrdi­ny, ale spí­še byly pře­hlíd­kou ne pří­liš dob­ře pove­de­ných vizu­ál­ních tri­ků a zkrat­ko­vi­tých dějo­vých linií. Ostatně i iko­nic­ký Superman z roku 1978 půso­bí dnes vel­mi směš­ně, dal­ší seque­ly i nové zpra­co­vá­ní taky nepo­dá­va­jí jeho zrov­na nej­u­spo­ko­ji­věj­ší fil­mo­vý obraz.
Přitom je Superman napros­to výji­meč­ný. Nejen pro­to, že je prv­ním komik­so­vým hrdi­nou. Jeho posta­va se popr­vé obje­vi­la v prv­ním čís­le Action Comics v roce 1938. Jeho jedi­neč­nost tkví pře­de­vším v jeho pod­sta­tě. Je sku­teč­ně „super“, nepo­tře­bu­je k tomu pavou­čí kous­nu­tí ani bohat­ství, díky kte­ré­mu by mohl inves­to­vat do vývo­je zbra­ní a ochran­ných oble­ků. Jeho nor­mál­ní oble­če­ní je jeho oblek, se svou silou se naro­dil a postup­ně sám zís­ká­val stá­le lep­ší schop­nos­ti.

Man of Steel je tak pro mno­hé vlast­ně prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem o Supermanovi, kte­rý vyzdvi­hu­je jeho cha­rak­te­ris­ti­ky, nepů­so­bí směš­ně a navíc se do děje sna­ží zapo­jit celou řadu prv­ků jaký­mi jsou psy­cho­lo­gie postav, hlub­ší poza­dí kon­flik­tu mezi Supermanem a jeho hlav­ním nepří­te­lem gene­rá­lem Zodem i Kal-Elův vztah k lidem a lid­skosti jako tako­vé. Není to pou­ze střet dvou pro­ti­chůd­ných osob, kdy se dob­ro sna­ží pora­zit zlo a všech­no zapa­dá do jas­ně daných defi­nic.

Man of Steel | r. Zack Snyder

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Zack Snyder uká­zal svou vní­ma­vost vůči komik­so­vým adap­ta­cím již ve sním­ku 300: Bitva u Thermopyl (2006), ješ­tě lépe však v adap­ta­ci zásad­ní­ho komik­su Alana Moora Watchmen-Strážci (2009). Samozřejmě někdo může pole­mi­zo­vat o tom, jest­li je pře­vod prak­tic­ky kaž­dé­ho políč­ka do fil­mu vůbec něja­ké umě­ní, nicmé­ně respekt, s jakým ke Strážcům při­stou­pil je roz­hod­ně lep­ší, než kdy­by se sna­žil o vlast­ní ver­zi. Tu by mu vel­ká část divá­ků zřej­mě neod­pus­ti­la. Navíc doko­na­le zpra­co­va­né úvod­ní titul­ky, ve kte­rých vel­mi dob­ře ve zkrat­ce shr­nu­je, co se sta­lo s vět­ši­nou Minutemanů, svěd­čí o tvůr­čí schop­nos­ti.

Ideál, o kte­rý je mož­né usi­lo­vat

Podobná cit­li­vost a vní­ma­vost je roz­hod­ně znát i ze sním­ku Man of Steel. Nový Superman se tak dale­ce liší od vše­ho, co jsme dosud v jemu věno­va­ných fil­mech vidě­li a roz­hod­ně nelze říct, že by to bylo špat­ně.
Snyder při­ro­ze­ně začí­ná novou epo­chu vyprá­vě­ní, tak­že se vra­cí­me na úpl­ný začá­tek. Krypton už nemů­že být ničí domov, jeli­kož cham­ti­vost a pří­liš­ný pokrok Kryptoňanů prak­tic­ky zde­vas­to­val jejich pla­ne­tu, tak­že se po sta­le­tí prv­ně při­ro­ze­nou ces­tou poča­té dítě musí vydat na ces­tu gala­xi­e­mi, aby s sebou nes­lo něco ze své pla­ne­ty, ale záro­veň aby před­sta­vo­va­lo ide­ál pro méně vyvi­nu­té Pozemšťany.
Základní dějo­vá slož­ka se roz­hod­ně pří­liš neli­ší od toho, co už bylo v dří­věj­ších fil­mech k vidě­ní, ale zásad­ní roz­díl před­sta­vu­je zpra­co­vá­ní. Pomineme-li poně­kud zvlášt­ní násil­né zoo­my v úvod­ní sek­ven­ci, kde Jor-El (Russell Crowe) letí na svém maz­lí­ko­vi zís­kat Kodex, není toho po for­mál­ní strán­ce pří­liš co vytknout. Ale zastav­me se ješ­tě u těch zoo­mů, kte­ré oprav­du půso­bí vel­mi ruši­vě a navíc vylo­že­ně směš­ně, jako by se do Man of Steel dostá­va­ly něja­ké pseudo-dokumentární prv­ky, kte­ré v tako­vém sním­ku roz­hod­ně nikdo neče­ká a jež tam váž­ně nema­jí co dělat.

Více na Kritiky.cz
Stromy- atlas pro všechny milovníky přírody Stromy nás fascinují už od začátku svého vzniku. Z malého semínka může vyrůst opravdu vel...
#101 - Sirotčinec (2007) Myslím si, že "Sirotčinec" je i v dnešní době tím nejlepším, co jsem kdy ze Španělska vid...
Novinářská projekce filmu Hoteliér Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Hoteliér. Přinášíme Vám unik...
STDs ...
PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016 Nové číslo tohoto časopisu se mimo jiné věnuje technickým vynálezům, které se snaží usna...

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Samotná struk­tu­ra vyprá­vě­ní je pak vel­mi dob­ře zpra­co­va­ná for­mou fla­shbac­ků, ve kte­rých vidí­me malé­ho Clarka se svou novou rodi­nou, jeho zápas s lid­skou pova­hou, kte­rá roz­hod­ně nepřed­sta­vu­je vždy ide­ál. Jeho sna­ha vytěs­nit infor­ma­ce, kte­ré na něj půso­bí, kdy je svým doko­na­lým zra­kem a slu­chem schop­ný vní­mat téměř celou sku­teč­nost, pat­ří mezi zásad­ní momen­ty jeho dospí­vá­ní a ve fil­mu je jim věno­vá­na znač­ná pozor­nost. Tento „adap­tač­ní boj“ prá­vě uka­zu­je zásad­ní roz­díl mezi dale­ko více vyvi­nu­tý­mi Kryptoňany a  lid­mi, kte­rý by mohl skon­čit jed­no­znač­nou lid­skou pro­hrou.

První akč­ní hrdi­na

Na roz­díl od vět­ši­ny Kryptoňanů je Kal-El vyba­ven svo­bod­nou vol­bou, tak­že jeho život­ní drá­ha roz­hod­ně není před­ur­če­ná. Tato čis­tě lid­ská vlast­nost, kdy máme mož­nost volit si mezi tím, co pova­žu­je­me za správ­né a tím, co se zdá jed­no­du­ché, je v Man of Steel znač­ně akcen­to­vá­na a utvá­ří v pod­sta­tě celý cha­rak­ter Supermana, kte­rý se sice naro­dil s mimo­řád­ný­mi schop­nost­mi, ale což ho roz­hod­ně neu­r­ču­je k tomu, aby se stal samozva­ným ochrán­cem lid­stva.
A není to ani lás­ka, kte­rá by ho k tomu ved­la. Na tako­vé klišé si tu naštěs­tí nikdo nehra­je. Přirozeně hlav­ním úko­lem nako­nec bude zachrá­nit Zemi a lidi na ní, ale není to samo­zřej­most, kte­rá bije do očí od začát­ku vyprá­vě­ní.

Na let­ní bloc­kbus­ter je v Man of Steel znač­ná část hlub­ších a tem­něj­ších pod­tó­nů. Počínaje napří­klad poně­kud envi­ro­men­tál­ní kri­ti­kou napros­to neu­vá­že­né­ho plýtvá­ní pří­rod­ní­mi zdro­ji, kon­če ne tak úpl­ně jed­no­znač­ným hlav­ním zápo­rá­kem. Generál Zod v podá­ní Michaela Shannona je cha­risma­tic­ký padouch, kte­rý ale roz­hod­ně není jas­nou Supermanovou neme­sis. Jeho moti­va­ce jsou posta­ve­ny na cel­kem logic­kých zákla­dech, ovšem zále­ží na úhlu pohle­du.

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Stejně tak Loise Lane, kte­rou ztvár­ni­la Amy Adams, není žád­ná sla­bá dív­ka, kte­rá potře­bu­je „super-muže“, aby ji neu­stá­le chrá­nil.  (Vzpomeňte tře­ba na otrav­nou Mary-Jane.) Zvídavá novi­nář­ka, kte­rá před­sta­vu­je ide­ál­ní typ inves­ti­ga­tiv­ní repor­tér­ky, vět­ši­nu vypja­tých situ­a­cí zvlá­dá s pře­hle­dem sama a roz­hod­ně nepů­so­bí jako „ozdo­ba“, ale jako prá­vo­plat­ný člen týmu.
Henry Cavill v roli Supermana je pře­kva­pi­vě vel­mi při­ro­ze­ný, jako by prá­vě tato posta­va byla jeho dru­hou osob­nos­tí. Navíc své super­schop­nos­ti pre­zen­tu­je vel­mi civil­ně a vyhý­bá se tak úsměv­ným až trap­ným momen­tům, kte­ré pra­vi­del­ně dopro­vá­ze­ly star­ší fil­mo­vé ver­ze.

Více na Kritiky.cz
The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před...
Poslední? ...
Plavání dětí s rodiči - 85 % Činnosti rodičů s dětmi mohou být různorodé, ale vždy je potřeba stavět na zodpovědném ...
eSports Boxing Club je duchovní nástupce Fight Night nebo... eSports Boxing Club je duchovní nástupce Fight Night nebo Knockout Kings. Box od britského studia...
Star Trek: Picard - No Win Scenario V této  epizodě se snad sešlo vše, co na Star Treku zbožňuji a bylo to dávkováno přes...

Filmové zpra­co­vá­ní komik­sů z díl­ny DC Comics se od těch z Marvelu znač­ně odli­šu­jí a na této vlně se nese i Man of Steel. Humoru tu najde­te vel­mi pomá­lu, stej­ně jako napří­klad v tri­lo­gii o Temném rytí­ři Christophera Nolana. Srovnání tře­ba s nedáv­ným Iron Manem 3 je tak roz­hod­ně zby­teč­né, pro­to­že oba fil­my repre­zen­tu­jí napros­to odliš­ný pří­stup k hrdin­ské tema­ti­ce. Marvel si čas­to vypo­má­há vti­pem a nad­sáz­kou, kdež­to v Batmanovi ani v novém Supermanovi na to není mís­to.
Man of Steel navíc tvo­ří zce­la nový pohled na Supermana a tak si nějak výraz­né vti­py ani dovo­lit nemů­že, nebo spí­še nechce, jeli­kož jde ces­tou navrá­ce­ní důstoj­nos­ti tomu­to nej­star­ší­mu super­hr­di­no­vi. Je tu nao­pak hod­ně mís­ta pro emoč­ně vypja­té scé­ny, což roz­hod­ně nebý­vá pří­liš zvy­kem, ale znač­ně to celé­mu fil­mu pro­spí­vá, jeli­kož se mu tím dodá­vá dal­ší roz­měr. V kom­bi­na­ci s pove­de­ným soun­d­trac­kem Hanse Zimmera je doce­la snad­né nechat se dojmout. Což je vlast­nost, kte­rou roz­hod­ně kaž­dý před­cho­zí „super­ma­nov­ský film“ postrá­dal.

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Man of Steel | r. Zack Snyder (Foto: Warner Bros.)

Celkově soun­d­track vel­mi sil­ně pod­tr­hu­je vyzně­ní fil­mu. Hans Zimmer se v posled­ní době poně­kud ve své tvor­bě opa­ko­val a čas­to také až nápad­ně pou­ží­val cizí moti­vy (srov­nej­te si tře­ba jeden z moti­vů k fil­mu Tenkrát na zápa­dě a ústřed­ní sklad­bu k fil­mu Sher­lock Holmes). V Man of Steel ale soun­d­track fun­gu­je nejen jako dopl­něk, ale jako samo­stat­ný prvek, kte­rý dodá­vá fil­mu jeho výraz. Což je dal­ší podob­nost s Batmanem Christophera Nolana, na jehož soun­d­trac­ku Zimmer také pra­co­val a výraz­ně tak určil ráz celé tri­lo­gie.

Poněkud pře­pá­le­ně ale půso­bí dél­ka fil­mu, zejmé­na v akč­ních sek­ven­cích, kte­ré jsou sice výbor­ně zvlád­nu­té, ale boj super lidí nekon­čí snad­no a koč­ko­vá­ní Kal-Ela s gene­rá­lem Zodem nebo s jeho při­slu­ho­vač­kou Faorou, tak tro­chu při­po­mí­ná  nekon­čí­cí bit­ku v Kronice. Samozřejmě tech­nic­kým zpra­co­vá­ním se neda­jí oba fil­my ani v nejmen­ším srov­ná­vat, ale jis­té ana­lo­gie se najít mohou.

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #015 ...
Komiks 121 ...
Nejlepší alba roku 2020  Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem j...
Podfukáři 2 (2016) Za mne kvalitní sequel na obdobné úrovni prvního dílu.Plusem je Daniel Radcliffe ( byť jsem pa...
Michael Keaton by měl jako Bruce Wayne/Batman v sólovce Flashe... Michael Keaton by měl jako Bruce Wayne/Batman v sólovce Flashe opravdu opět nasadit i Batmanovu k...

Man of Steel je roz­hod­ně nej­lep­ší let­ní bloc­kbus­ter, ale snad­no obsto­jí i samo­stat­ně jako skvě­lý super­hr­din­ský film, kte­rý vytvá­ří jis­tou pro­ti­váhu k pře­va­žu­jí­cí pro­duk­ci Marvel Studios. Supermanovi nechy­bí emo­ce, zato odho­dil nevkus­né čer­ve­né spod­ky a jeho osob­nost nevy­ja­dřu­je kos­tým, ale cel­ko­vý cha­rak­ter a vol­by, kte­ré musí udě­lat.
Doplněno o skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní, parád­ní Zimmerovu hud­bu a cel­ko­vý styl vyprá­vě­ní, kte­rý neje­de jed­no­du­še line­ár­ně, ale čas­to se vra­cí díky fla­shbac­kům k zásad­ním momen­tům Kal-Elovy/Clarkovy minu­los­ti, je nový Superman vel­mi důstoj­ným zapo­če­tím nové éry toho­to super­hr­di­ny a prvotříd­ní osla­vou jeho pět­a­se­dm­de­sá­ti­le­té exis­ten­ce.

P.S. Po titul­cích nic není. Seriózní až do kon­ce.

Nicneříkající pro­cen­tu­ál­ní zhod­no­ce­ní: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66646 s | počet dotazů: 308 | paměť: 70552 KB. | 30.11.2023 - 14:27:08